EN

baggage {zelfstandig naamwoord}

volume_up
baggage (ook: luggage)
But I don't want to take responsibility of your emotional baggage.
Maar ik wil geen verantwoordelijkheid nemen voor jouw emotionele bagage.
It still maintains its thrust and they do not give excess baggage to it.
Het behoudt zijn slagkracht en zij voegen er geen overtollige bagage aan toe.
First, the theft of my baggage...... including my memoirs, on which I spent countless hours.
Eerst stelen ze mijn bagage...... met mijn memoires waaraan ik zolang werkte.

Voorbeeldzinnen voor "baggage" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAmendments have been proposed that also look at the problem of cabin baggage.
Er zijn amendementen ingediend in verband met het probleem van de handbagage.
EnglishIt still maintains its thrust and they do not give excess baggage to it.
Het behoudt zijn slagkracht en zij voegen er geen overtollige bagage aan toe.
EnglishThe ideological baggage you packed into your question defies description.
Wat u aan ideologisch gedachtegoed in uw vraag hebt verpakt, tart iedere beschrijving.
EnglishFirst, the theft of my baggage...... including my memoirs, on which I spent countless hours.
Eerst stelen ze mijn bagage...... met mijn memoires waaraan ik zolang werkte.
EnglishThe rapporteur is right: regulations regarding cabin baggage are already in existence.
De rapporteur heeft gelijk: er bestaan al regels voor handbagage.
EnglishBut I don't want to take responsibility of your emotional baggage.
Maar ik wil geen verantwoordelijkheid nemen voor jouw emotionele bagage.
EnglishAnd imagine what it would feel like to lose 37 years of emotional baggage!
Stel je voor: 37 jaar emotionele bagage valt van je af!
EnglishUnfortunately, the debate so far has centred on cabin baggage and flight time limitations for flight crew.
Helaas gaat het debat vooralsnog vooral over handbagage en vliegtijdbeperkingen van cabinepersoneel.
EnglishWe need to ensure the introduction of a 100 % whole baggage screening process at all airports in Europe.
Wij dienen ervoor te zorgen dat alle Europese luchthavens overgaan tot invoering van een volledige controle van alle bagage.
EnglishThe removal of controls on goods and baggage at internal frontiers does not flow from the Schengen Agreement.
De afschaffing van de goederen- en bagagecontroles aan de binnengrenzen vloeit niet uit het akkoord van Schengen voort.
EnglishOnly one amendment was not adopted - that concerned cabin baggage - and it will be resubmitted to Parliament.
Slechts één amendement - met betrekking tot handbagage - werd niet overgenomen en het zal opnieuw aan het Parlement worden voorgelegd.
EnglishIt appears that Europe’ s elite is unable to discuss the EU’ s future without the excess baggage of a rejected constitution.
Europa's elite is kennelijk niet in staat zonder ballast van een verworpen grondwet over de toekomst van de EU te spreken.
EnglishWe did so because we feel that competition in ticket and baggage handling at airports will benefit consumers.
De reden hiervoor is dat wij vinden dat concurrentie inzake bijv. ticket- en tassenafhandeling in het voordeel van de consumenten zal zijn.
EnglishThis is the baggage we will be taking to Monterrey and this is, philosophically speaking, the message we will deliver there.
Dit is de bagage die wij zullen meenemen naar Monterrey en dit is, in filosofische termen, de boodschap die wij willen uitdragen.
EnglishIt's the same with brands: the more massive a brand, the more baggage it has, the more force is needed to change its positioning.
Dat geldt ook voor merken. ~~~ Hoe groter een merk, hoe meer bagage, hoe meer kracht er nodig is om de positionering te veranderen.
EnglishShe's your baggage.
EnglishPractical and technical initiatives at airports, during baggage handling and in data and telecommunications systems must be improved.
Men moet de praktische en technische inzet op vliegvelden verbeteren, bijvoorbeeld bij de bagage-afhandeling, en bij data- en telecommunicatiesystemen.
EnglishI know there is great concern felt by many working in the industry in the areas of cleaning, baggage-handling and maintenance.
Ik weet dat vele werknemers in de sector, die instaan voor het poetsen van de vliegtuigen, de afhandeling van de bagage, het onderhoud, zich ernstig zorgen maken.
EnglishThe reason for these regulations is that baggage within the aircraft cabin should not obstruct or restrict passengers in the event of an emergency evacuation.
Reden voor deze voorschriften is dat bagage in een vliegtuigcabine de bewegingen van passagiers ingeval van een noodevacuatie niet mag hinderen.
EnglishExcessive cabin baggage, particularly of business people, men and women, is reaching epidemic proportions, is compromising safety and cannot be tolerated.
Teveel handbagage, met name van zakenmensen, begint epidemische afmetingen aan te nemen en brengt de veiligheid in gevaar, wat dus onaanvaardbaar is.

Synoniemen (Engels) voor "baggage":

baggage
English
baggage car