EN

backwardness {zelfstandig naamwoord}

volume_up
It is arrogant to think that some ethnic groups are predestined to live in oppression, misery and backwardness.
Het is hoogmoed om te denken dat sommige volkeren voorbestemd zijn om in onderdrukking, misère en achterlijkheid te leven.
Furthermore, it must be a stable economic project, which will entail investment in the east of the country, and be able to banish the centuries of backwardness.
Bovendien moet het een stabiel economisch project zijn, wat investeringen in het oosten van het land zal vergen, en het moet in staat zijn de eeuwen van achterlijkheid uit te bannen.
For my country, it means joining the list of the founding fathers of the Europe of the future and making up for decades of isolation or backwardness with our new hopes.
Voor Portugal betekent invoering van de euro toetreding tot de grondleggers van het Europa van de toekomst en genoegdoening - door hoop - voor decennia van isolement en achterlijkheid.

Voorbeeldzinnen voor "backwardness" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Commission refers to Europe's backwardness and the need to make up for it.
De Commissie spreekt over de achterstand van Europa en over de dringende noodzaak om deze achterstand in te lopen.
EnglishBut are these two forms of backwardness the same?
Maar gaat het in beide gevallen om dezelfde achterstand?
EnglishThe removal of poverty, backwardness and ignorance must be first on the list if we are to combat terrorism.
Wil men het terrorisme bestrijden, dan zullen allereerst armoede, achterstand en onwetendheid moeten worden uitgeroeid.
EnglishIt is arrogant to think that some ethnic groups are predestined to live in oppression, misery and backwardness.
Het is hoogmoed om te denken dat sommige volkeren voorbestemd zijn om in onderdrukking, misère en achterlijkheid te leven.
EnglishQuite obviously, in the current era of globalization, our backwardness gives cause for concern to say the least.
Het is heel duidelijk dat in dit tijdperk van globalisering waarin wij leven, onze achterstand op zijn minst zorgwekkend is.
EnglishIn all the regions of the EU which are just emerging from economic backwardness we must realise that there is still a serious burden of the past to be carried.
We mogen niet vergeten dat alle regio's in de EU waar de economie pas sinds kort is gaan opleven, nog altijd een zware last van het verleden met zich meesleuren.
EnglishFurthermore, it must be a stable economic project, which will entail investment in the east of the country, and be able to banish the centuries of backwardness.
Bovendien moet het een stabiel economisch project zijn, wat investeringen in het oosten van het land zal vergen, en het moet in staat zijn de eeuwen van achterlijkheid uit te bannen.
EnglishFor my country, it means joining the list of the founding fathers of the Europe of the future and making up for decades of isolation or backwardness with our new hopes.
Voor Portugal betekent invoering van de euro toetreding tot de grondleggers van het Europa van de toekomst en genoegdoening - door hoop - voor decennia van isolement en achterlijkheid.
EnglishIn particular, the Union shall aim at reducing disparities between the levels of development of the various regions and the backwardness of the least favoured regions.
De Unie stelt zich in het bijzonder ten doel, de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van de onderscheiden regio's en de achterstand van de minst begunstigde regio's te verkleinen.
EnglishI can also tell you that I am a militant Web-surfer, and therefore extremely conscious, not only of the great importance of the Net, but also of our considerable backwardness in this field.
Ik kan u ook zeggen dat ik een verwoed Internetsurfer ben en me dus goed bewust ben van het belang van dit instrument, maar ook van onze grote achterstand op dit terrein.
EnglishIt was the Communist governments of Central Europe that rejected the Marshall Plan, in so doing condemning their peoples to decades of backwardness in terms of development.
De communistische regeringen in Midden-Europa wezen het Marshall-plan van de hand en hebben hun burgers daardoor qua ontwikkeling tientallen jaren in een achterstandpositie gemanoeuvreerd.
EnglishFurthermore, they need greater cooperation from us in order to remedy their backwardness in the fields of institutional democratic development, economic and social growth and so forth.
Verder hebben zij meer samenwerking met ons nodig om hun achterstand in te halen op het gebied van de institutionele democratische ontwikkeling, economische en sociale groei, enzovoorts.
EnglishProblems and difficulties which, as is natural, ultimately bring the islands to a state of economic and social stagnation, isolation, developmental backwardness and more general downgrading.
Al die problemen leiden ertoe dat de eilanden in hun ontwikkeling worden geremd, sociaal en economisch verder aftakelen, nog meer geïsoleerd raken en er algemeen blijven op achteruitgaan.

Synoniemen (Engels) voor "backwardness":

backwardness
backward
backwards