EN

backward {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
backward (ook: rearward)
Or use an active tension cords to make it move forward and backward.
Ofwel gebruikt hij actieve spanningssnoeren om vooruit en achteruit te bewegen.
And the ones in the middle are all of our patients from the start of lithium at time zero, going forward, and then going backward.
Degenen in het midden zijn al onze patiënten vanaf het begin van lithium op het tijdstip nul, vooruit in de tijd, en dan achteruit in de tijd.
Our aim, though, must not be the creation of a backward-looking Europe, but rather of a Europe that can face the future with confidence.
Ons doel mag echter niet zijn een Europa te creëren dat achteruit kijkt, maar juist een Europa dat de toekomst vol vertrouwen tegemoet kan zien.
As an 18-year-old, I, with others, was determined to set my own country free from a deadening, authoritarian, backward regime.
Als 18-jarige was ik samen met anderen vastbesloten om mijn land te bevrijden van een ellendig, autoritair en achterlijk regime.
Notwithstanding that aid Algeria has changed over a 30-year period from a relatively wealthy and prosperous country to an almost backward developing country.
Niettegenstaande die steun werd Algerije in 30 jaar herschapen van een relatief rijk en welvarend land tot een bijna achterlijk ontwikkelingsland.
This framework agreement illustrates how backward the European Union still is, and this promises little in the way of the possibility of involving the electorate in a democratic way.
Dit kaderakkoord toont hoe achterlijk de situatie in de Europese Unie nog is, en dat voorspelt weinig goeds voor de mogelijkheid tot democratische betrokkenheid van de kiezers.

Voorbeeldzinnen voor "backward" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd, as Parliament knows, I have not been backward when it comes to enforcement.
En zoals het Parlement weet, ben ik ook niet lui geweest wat de handhaving betreft.
EnglishNow, look around: just look next to your neighbor, look forward, look backward.
Kijkt u eens rond, naar uw buurman bijvoorbeeld, kijk eens naar voren, naar achteren.
EnglishThey fear more than ever that they will become victims of the backward-oriented forces.
Ze vrezen meer dan ooit het slachtoffer te worden van de behoudsgezinde machten.
EnglishThe present draft Treaty provides for a step backward in terms of freedom of movement.
Het huidige ontwerpverdrag doet op het gebied van het vrije verkeer een stap terug.
EnglishSo, always avoid war, because that always pushes human beings backward.
Dus, vermijd oorlog altijd, want dit leidt altijd tot achteruitgang bij mensen.
EnglishIt is not a step forward, but a step backward for European integration.
Het is geen vooruitgang, maar een achteruitgang voor de Europese integratie.
EnglishOr use an active tension cords to make it move forward and backward.
Ofwel gebruikt hij actieve spanningssnoeren om vooruit en achteruit te bewegen.
EnglishIn short, with the various steps backward in the second directive and the various?
Kortom, gezien de verschillende verslechteringen in de tweede richtlijn en de verschillende?
EnglishThe poorest and most backward societies are always those that put women down.
De armste en meest onderontwikkelde maatschappijen zijn altijd degene die vrouwen kleineren.
EnglishAs he suggests, we should be looking forward rather than backward now.
Zoals hij al zei moeten we nu naar de toekomst kijken in plaats van naar het verleden.
EnglishThe backward and medieval practice of stoning still forms part of its criminal justice system.
De achterlijke middeleeuwse steniging maakt nog deel uit van het strafrecht.
EnglishA budget of this kind will turn backward countries into net payers.
Een dergelijke begroting verandert achtergebleven landen in nettobetalers.
EnglishThere have been significant backward steps in the recent drafts of the Italian Presidency.
De laatste voorstellen van het Italiaans voorzitterschap waren op dit punt een stap terug.
EnglishI now turn to the report, which in some areas is a backward step from the Commission’ s proposal.
Op zijn beurt verslechtert het verslag in een aantal gevallen het Commissievoorstel.
EnglishIt would be more accurate to talk about steps backward than progress.
In plaats van voortgang kun je echter beter spreken van teruggang.
EnglishI should also like to voice our dissatisfaction at the backward step in the ad hoc process.
Een opmerking om onze ontevredenheid te benadrukken over de achteruitgang bij de ad hoc procedure.
EnglishThe new financial frameworks are thought to be backward-looking in Mr Elles’ report too.
Het nieuwe financiële kader wordt ook in het verslag van de heer Elles als een achteruitgang beschouwd.
EnglishMy friends ask me, " Pascal, how can you be so interested... in such a backward, grotty little country?
Nu, mijn vrienden... hoe kan ik, Pascal, nu geïnteresseerd zijn in zo'n miezerig landje?
EnglishIt is not about a backward-looking distribution of ownership.
Het gaat hierbij niet om een terugdraaiende eigendomsherverdeling.
EnglishOf course, we must refer to the backward step taken over the banana issue.
Ik kan echter niet nalaten hier te wijzen op de stap terug die we met betrekking tot bananen hebben gedaan.