EN

backs {meervoud}

volume_up
1. anatomie
And in two hours, after their backs were broke, they were changed.
En na twee uur, nadat hun ruggen waren gebroken, waren ze veranderd.
Basically, New York was built on the backs of oystermen, and our streets were literally built over oyster shells.
In feite was New York gebouwd op de ruggen van oesterkwekers, en onze straten waren letterlijk op oesterschelpen aangelegd.
But I say this sincerely to the European Parliament - we cannot build Europe on the backs of the citizens or behind their backs.
Ik wil het Europees Parlement erop wijzen dat we de Europese eenwording niet over de ruggen van de burgers of buiten hen om kunnen regelen.
NL

back-end {de}

volume_up
1. techniek
back-end

Voorbeeldzinnen voor "backs" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWithout that knowledge, we are fighting them with both hands tied behind our backs.
Zonder die kennis zijn wij in onze strijd met beide handen gebonden op onze rug.
EnglishThese are being carried by people, but they're also put on the backs of pickup trucks.
Deze worden door mensen vervoerd, maar dat gebeurt ook achterop pick-up trucks.
EnglishDemocracies, he argued, have to fight with one hand tied behind their backs.
Hij stelde dat democratieën gedwongen zijn te vechten met een arm op de rug.
EnglishAnd then he backs away, and he goes up to him again and almost kills him.
En dan trekt hij zich terug en gaat weer naar hem terug en hij vermoordt hem bijna.
EnglishCan the Commissioner confirm that he backs the view of the Transport Committee?
Kan de commissaris bevestigen dat hij de uitspraak van de vervoerscommissie onderschrijft?
EnglishWe cannot turn our backs on the consequences of the Prestige disaster.
Wij mogen onze ogen niet sluiten voor de gevolgen van de ramp met de Prestige.
EnglishIf we deny that we will have all the citizens of Europe on our backs.
Als wij dit ontkennen, halen wij ons de woede van de Europese burgers op de hals.
EnglishWe derive too much of our electricity from nuclear energy to turn our backs on it.
Wij zijn voor onze stroomvoorziening te sterk aangewezen op kernenergie om hiermee te kappen.
EnglishCan we impose multiethnicity on people who have turned their backs on it altogether?
Kunnen wij multietniciteit opdringen aan mensen die zich daar volledig van hebben afgekeerd.
EnglishYou immerse yourself in the water, and a physical action backs up a philosophical idea.
Je dompelt je onder in het water, en een fysieke actie ondersteunt een filosofische idee.
EnglishHe backs it up with eyewitness accounts of atrocities and mass murders.
Hij bekrachtigt het met beschrijvingen van gruweldaden en massamoorden.
EnglishUntil we stop conveying that impression, citizens will continue to turn their backs on Europe.
Zolang die indruk blijft bestaan, zullen de burgers Europa de rug toekeren.
EnglishIndividuals choose the right of privacy and then legislation backs it up.
Mensen kiezen het recht op privacy en vervolgens wordt deze keuze ondersteund door wetgeving.
EnglishI urge those same governments not to turn their backs on Europe.
Ik doe een oproep aan diezelfde regeringen om hun rug niet naar Europa toe te keren.
EnglishWe here, in the European Parliament, do not have the right to turn our backs on this issue.
Wij hier in het Europees Parlement hebben niet het recht om hierbij verstek te laten gaan.
EnglishThis situation therefore backs up the Commission's analysis.
Deze situatie komt dus overeen met de onderzoeksresultaten van de Commissie.
EnglishI know that every political group backs these extra powers for the European Parliament.
Ik weet dat alle fracties deze uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Parlement steunen.
EnglishIt is not very professional to go behind the backs of the Council.
Ook is het niet bijzonder verstandig van u om achter de rug van de Raad om te werk te gaan.
EnglishAnd in two hours, after their backs were broke, they were changed.
En na twee uur, nadat hun ruggen waren gebroken, waren ze veranderd.
EnglishAfter all, we cannot turn our backs on those who have been excluded from progress.
We mogen ons niet onverschillig tonen voor het lot van degenen die van de vooruitgang worden uitgesloten.