EN

backing {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Anything that gets the backing of Portsmouth Football Club gets my backing as well.
En alles wat op de steun van de Portsmouth Football Club kan rekenen, kan ook rekenen op mijn steun.
The Commission would like to ask Parliament to give its backing to those moves.
De Commissie zou het Parlement graag om steun voor deze maatregelen willen vragen.
For these reasons on behalf of my party I am backing the Arias Cañete report.
Om deze redenen steun ik namens mijn fractie het verslag van de heer Arias Cañete.
European backing for such entrepreneurial spirit is always welcome.
Europese ruggesteun voor zulke ondernemersgeest is immer welkom.
In this context I would ask Council and Commission to offer political backing to the OSCE mission in Chechnya.
In dit kader vraag ik Raad en Commissie de OVSE-missie in Tsjetsjenië politieke ruggesteun te bieden.

Voorbeeldzinnen voor "backing" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Commission would like to ask Parliament to give its backing to those moves.
De Commissie zou het Parlement graag om steun voor deze maatregelen willen vragen.
EnglishFor these reasons on behalf of my party I am backing the Arias Cañete report.
Om deze redenen steun ik namens mijn fractie het verslag van de heer Arias Cañete.
EnglishI am very much in favour of backing the report and also of launching the negotiations.
Ik ben voor het steunen van het verslag en voor het starten van onderhandelingen.
EnglishWe in the European Union should not give our backing to this misjudgement.
Wij als Europese Unie moeten ons niet achter een verkeerde beoordeling scharen.
EnglishWith the backing of the majority, all countries will eventually take the same approach.
Als een meerderheid meedoet, zullen uiteindelijk alle lidstaten één lijn trekken.
EnglishA man can do a Iot alone, but he can do better with his people backing him.
Een man kan veel alleen, maar hij kan veel meer als zijn mensen hem bijstaan.
EnglishIt therefore runs counter to my convictions and does not have my backing.
Derhalve is het niet verenigbaar met mijn standpunten en zal ik het niet steunen.
EnglishWe give our full backing to the reports of Mr Leinen and Mr Dimitrakopoulos.
Wij geven volle steun aan het verslag van collega Leinen en collega Dimitrakopoulos.
EnglishI should like to stress straight away that I shall be backing him during the vote.
Ik wil onmiddellijk benadrukken dat ik hem zal volgen tijdens de stemming.
EnglishI give my full backing to any action undertaken by the Commission on this score.
Ik steun van harte alle acties die de Commissie op dit punt onderneemt.
EnglishThrough this explanation of vote, I wish to stress my backing for this report once again.
Met deze stemverklaring wil ik mijn steun aan dit verslag nogmaals onderstrepen.
EnglishBut we refuse to give our backing to the numerous restrictions that it contains.
Wij weigeren echter mee te doen aan de talrijke opgenomen restricties.
EnglishI congratulate the rapporteur and therefore give him my full backing for his report.
Ik feliciteer dus de rapporteur en schaar me vierkant achter zijn verslag.
EnglishHe acted with moral authority and international backing when that line was crossed.
Hij handelde met moreel gezag en internationale steun toen die grens werd overschreden.
EnglishIn this resolution, the Parliament is giving the Commission full backing for Seattle.
Het Parlement geeft met deze resolutie de Commissie volledige rugdekking voor Seattle.
EnglishIn very practical terms, Mr Klich has illustrated this backing in two useful amendments.
In een tweetal nuttige amendementen heeft collega Klich dat heel praktisch verwoord.
EnglishThese are all qualified candidates and we will give them our backing.
We hebben hier te maken met gekwalificeerde kandidaten en wij zullen hen steunen.
EnglishI will be backing the amendment that was tabled jointly with Mrs Niebler.
Het amendement dat samen met mevrouw Niebler is ingediend, zal ik steunen.
EnglishThe solution is thus not to seek a broader coalition or UN backing for the coalition.
De oplossing is dus niet om de coalitie uit te breiden of deze in VN-verband te plaatsen.
EnglishThe national governments have already lent their backing to these projects.
De nationale regeringen hebben zich al achter deze projecten geschaard.