EN

background {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
The background is the continuing harmonisation of the health systems themselves.
De achtergrond is de steeds verdere harmonisatie van de gezondheidsstelsels zèlf.
This is the background to our current debate on the new proposal for a Regulation.
Dat is de achtergrond waartegen we dit nieuwe voorstel voor een verordening moeten zien.
These comments are intended to clarify the background.
Deze opmerkingen zijn bedoeld om nogmaals de achtergrond te verduidelijken.

Voorbeeldzinnen voor "background" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe background is the continuing harmonisation of the health systems themselves.
De achtergrond is de steeds verdere harmonisatie van de gezondheidsstelsels zèlf.
EnglishIf we take the background emissions into account, this will indeed be impossible.
Rekening houdend met de achtergrondemissies zal dit inderdaad onmogelijk zijn.
EnglishI trained in classical ballet and have a background in architecture and fashion.
Ik ben geschoold in klassiek ballet en heb een achtergrond in architectuur en mode.
EnglishThat sets the background to this admirable resolution which is before us today.
Dit vormt de achtergrond van de bewonderenswaardige resolutie die nu voor ons ligt.
EnglishAgainst this background, the central question that motivates this paper is: ...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
EnglishAgainst this background, the reasons given by the King appear somewhat unconvincing.
In dit licht komen de door de koning aangevoerde redenen weinig overtuigend over.
EnglishIt goes without saying that I make no comment on the background to the case.
Het spreekt voor zich dat ik me niet uitspreek over de achtergrond van de zaak.
EnglishIt is against this background that I invite you to look at the present proposal.
Met dit in het achterhoofd nodig ik u uit het huidige voorstel te bekijken.
EnglishThis is also the background to why so much money has been placed in reserve.
Dat is ook een verklaring voor het feit dat er zoveel geld in de reserve is gezet.
EnglishA brief word of background about the regulation in question is perhaps in order.
Het is misschien wel goed om even kort de achtergrond van deze verordening te schetsen.
EnglishIt is this background which is crucial to my group's approach to the 2001 budget.
Deze context is bepalend voor de houding van mijn fractie tegenover de Begroting 2001.
EnglishThis is Kareem's dark eyes and that's the white background that you see here.
Dit zijn de donkere ogen van Kareem en dat is de witte achtergrond die je hier ziet.
EnglishAgainst the background of this enlargement process, I voted against this resolution.
Tegen de achtergrond van het uitbreidingsproces heb ik tegen die resolutie gestemd.
EnglishAgainst this background the outcome of the Council's discussion is disappointing.
Op dit vlak is het resultaat van de behandeling in de Raad teleurstellend.
EnglishI would first of all like to remind you of the background to this report.
Ik wil u allereerst de voorgeschiedenis van dit verslag in herinnering brengen.
EnglishThe background remains the same - dumping prices in the Korean shipyards.
De oorzaak blijft dezelfde, namelijk de dumpingprijzen van de Koreaanse werven.
EnglishAgainst this background, the Commission is unable to accept Amendments Nos 1 to 4.
Tegen die achtergrond kan de Commissie de amendementen 1 tot en met 4 niet aanvaarden.
EnglishVery briefly, it is worth reminding ourselves what the background to this issue is.
Het is zinvol om nog even heel kort in te gaan op de achtergronden van dit onderwerp.
EnglishIt is as well to bear that in mind as a background to what he has just said.
Het is goed om wat hij zojuist heeft gezegd tegen die achtergrond te bezien.
EnglishThirdly, explain the economic context and background to the decisions more fully.
Ten derde: leg de economische verbanden en achtergronden van de beslissingen beter uit.

Synoniemen (Engels) voor "background":

background
backgrounding
background knowledge
English