"backdrop" in het Nederlands

EN

"backdrop" - vertaling Nederlands

EN

backdrop {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Against this backdrop, we could not vote in favour of this report.
Tegen die achtergrond konden wij niet vóór het verslag stemmen.
Against this backdrop there are two issues I would like to raise.
Tegen deze achtergrond zijn er twee punten die ik aan de orde wil stellen.
It is against this backdrop that the European Council will be meeting in Cologne on 3 and 4 June.
Tegen die achtergrond komt op 3 en 4 juni in Keulen de Europese Raad bijeen.

Voorbeeldzinnen voor "backdrop" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis is a picture of Titan, backlit by the Sun, with the rings as a beautiful backdrop.
Dit is een foto van Titan met de zon erop, met de ringen als mooie achtergrond.
EnglishI am saying that also against the backdrop of the debate we will be holding this week.
Ik zeg dat ook met het oog op het debat dat wij deze week nog moeten voeren.
EnglishThe summit took place with the dreadful tragedy of Kosovo as a backdrop.
Deze Top vond plaats tegen de achtergrond van het verschrikkelijke drama in Kosovo.
EnglishWe need to see the Green Paper on greenhouse gas emissions trading against this backdrop.
Tegen deze achtergrond moeten we het Groenboek voor de handel in emissierechten zien.
EnglishThe issues that form the backdrop to this directive are extremely complex.
De vraagstukken die de achtergrond vormen van deze richtlijn, zijn uitermate gecompliceerd.
EnglishAgainst this current backdrop, I have two questions I would like to put to Commissioner Rehn.
Tegen deze actuele achtergrond wil ik commissaris Rehn een tweetal vragen voorleggen.
EnglishAgainst this backdrop, I endorse the objectives tabled in the report before us.
In die zin kan ik mij dan ook vinden in de doelstellingen van het verslag dat wij hier bespreken.
EnglishAgainst this backdrop there are two issues I would like to raise.
Tegen deze achtergrond zijn er twee punten die ik aan de orde wil stellen.
EnglishIt is against this backdrop that the European Council will be meeting in Cologne on 3 and 4 June.
Tegen die achtergrond komt op 3 en 4 juni in Keulen de Europese Raad bijeen.
EnglishThis is the backdrop to the issue of environmental agreements.
Dat is de context waarin het thema van de milieuconvenanten ter sprake komt.
EnglishAgainst a backdrop such as this, what is needed is relentless commitment to dialogue.
Tegen een dergelijke achtergrond is wat we nodig hebben een permanente betrokkenheid bij de dialoog.
EnglishAgainst this backdrop, Iran’ s nuclear activities are further cause for concern.
Gelet op deze omstandigheden zijn de activiteiten van Iran op atoomgebied nog een reden voor bezorgdheid.
EnglishAgainst this backdrop, aggressive statements from Washington are not helpful.
In deze context zijn de oorlogsverklaringen van de kant van Washington bepaald geen positieve bijdrage.
EnglishAgainst this backdrop, two issues must be examined: firstly, the demographic challenge.
In dit verband dienen wij twee zaken voor ogen te houden.
EnglishAgainst this backdrop, we could not vote in favour of this report.
Tegen die achtergrond konden wij niet vóór het verslag stemmen.
EnglishAgainst this backdrop, I should like to highlight two issues that strike me as highly important.
Tegen deze achtergrond zou ik graag willen stilstaan bij twee in mijn ogen cruciale vraagstukken.
EnglishAgainst this backdrop, some fundamental criticism must be made of the Commission proposals.
Tegen deze achtergrond ben ik van mening dat de voorstellen van de Commissie fundamenteel onjuist zijn.
EnglishOn top of this we have the backdrop of BSE, the tragedy of foot-and-mouth, and E. coli scares.
Daar komen de BSE-, MKZ- en E.coli-crises nog eens bovenop.
EnglishAgainst this backdrop, one might vote against this report, for the reasons I have stated.
Tegen deze achtergrond zou men, op de hierboven vermelde gronden, geneigd zijn tegen het verslag te stemmen.
EnglishTo sum up, our debate on the 2006 budget is taking place against a general backdrop of pessimism.
Kortom, onze besprekingen over de begroting voor 2006 vinden plaats in een wat pessimistische sfeer.

Synoniemen (Engels) voor "backdrop":

backdrop