"backdoor" in het Nederlands

EN

"backdoor" - vertaling Nederlands

EN

backdoor {zelfstandig naamwoord}

volume_up
And that's a backdoor which will take over your computer.
Dat is een achterdeur die je computer zal overnemen.
The Single Sky, the European Sky, is in my opinion certainly no privatisation via the backdoor.
De Single Sky, de European Sky, is naar mijn oordeel beslist geen privatisering via de achterdeur.
Hij probeert de achterdeur.

Voorbeeldzinnen voor "backdoor" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe new husband owns Backdoor Films, a shady porn production house.
De nieuwe echtgenoot is eigenaar van Backdoor Films, een porno productie maatschappij.
EnglishThe Single Sky, the European Sky, is in my opinion certainly no privatisation via the backdoor.
De Single Sky, de European Sky, is naar mijn oordeel beslist geen privatisering via de achterdeur.
EnglishThis is a backdoor way to increase taxes on business.
Dat is gewoon een achterdeurtje om de bedrijfsbelastingen te verhogen.
EnglishAnd that's a backdoor which will take over your computer.
Dat is een achterdeur die je computer zal overnemen.
EnglishSurely that cannot be so, the European party statute cannot be a way of providing back-door finance to national or regional parties.
Het Europees statuut mag toch geen dekmantel zijn voor de financiering van nationale of regionale partijen.
EnglishThis is not - and I want to emphasise this point - a sort of back-door attempt to try and recreate Yugoslavia.
Dit is - en dat wil ik graag benadrukken - geen poging om via de achterdeur te proberen weer een nieuw Joegoslavië in het leven te roepen.
EnglishHe trying to backdoor us.
EnglishSo any accusations of corruption or backdoor dealings between authorities or business would arouse a social outcry or even unrest.
Dus elke beschuldiging van corruptie of te warme banden tussen autoriteiten en bedrijfsleven zou sociale verontwaardiging losmaken of zelfs oproer.
EnglishIn my view, the idea of perpetuating back-door politics by appointing a high official for this policy in the Council is highly astonishing.
Het idee om de achterkamertjespolitiek te vereeuwigen door het aanstellen van een hoge ambtenaar voor deze politiek bij de Raad vind ik hoogst merkwaardig.
EnglishWe need a guarantee from the Commission that this secrecy and backdoor dealing with powerful organisations will cease.
We moeten van de Commissie de garantie krijgen dat er een einde wordt gemaakt aan de geheimzinnigheid en het maken van afspraken met invloedrijke organisaties achter gesloten deuren.
EnglishIn fact, we have – as you pointed out – evidence of state intervention and of the granting of backdoor subsidies to manufacturers from China and Vietnam.
Zoals u heeft aangegeven, hebben wij immers aanwijzingen dat er staatssteun en verkapte subsidies zijn verleend aan producenten in China en Vietnam.
EnglishThere's the Dodd-Frank Act, there's the new Consumer Financial Protection Agency that is temporarily being headed through the backdoor by Elizabeth Warren.
De 'Dodd-Frank Act' is er een van, en bijvoorbeeld het nieuwe 'Consumer Financial Protection Agency' die tijdelijk binnengesmokkeld worden door Elizabeth Warren.
EnglishIt is equally disgusting to see the State releasing funds, inadequate funds moreover, which represent nothing more than a backdoor subsidy to this firm and its criminal dealings.
Even schandelijk is dat de staat daarvoor - overigens onvoldoende - geld vrijmaakt en een criminele onderneming aldus een verkapte subsidie verleent.
EnglishWe do not intend to get the Constitutional Treaty through by the backdoor, because the changes can be implemented on the basis of the Treaty of Nice.
Het is niet onze bedoeling het Grondwettelijk Verdrag via de achterdeur naar binnen te smokkelen, want de nodige veranderingen kunnen op basis van het Verdrag van Nice worden doorgevoerd.
EnglishThe Liberal Government's proposals there are to close the backdoor to illegal immigration but at the same time open the front door to a legal migration policy.
De liberale regering van Canada heeft namelijk voorgesteld om de achterdeur voor illegale immigratie te sluiten en tegelijkertijd de voordeur open te zetten voor een legaal migratiebeleid.
EnglishHowever, when implementing decisions of a general nature do not generally reflect the supranational level, what we have is back-door renationalisation.
Wanneer echter uitvoeringsbesluiten met een algemeen karakter het supranationale vlak niet op universele wijze vertegenwoordigen dan wordt onverbiddelijk de weg naar hernationalisering ingeslagen.

Synoniemen (Engels) voor "backdoor":

backdoor