"back then" in het Nederlands

EN

"back then" - vertaling Nederlands

NL
EN

back then {bijwoord}

volume_up
back then (ook: then)
This was eight years ago, some people were more Republican back then.
. ~~~ Sommigen waren toen eerder Republikeins.
To that end, you called, back then, for reflection on the European social model.
Daartoe riep u toen op tot een herbezinning op het Europees sociaal model.
And then climbed back up again, looked down at those clouds again, climbed back into the capsule again.
Toen keek ik opnieuw naar die wolken onder mij, en klom wederom in de capsule.

Voorbeeldzinnen voor "back then" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe solution is not, of course, to hold back development in the poor countries.
Het is natuurlijk geen oplossing de ontwikkeling in de arme landen af te remmen.
EnglishToday, we are discussing a package of measures which was announced back in 1997.
Vandaag bespreken we een een maatregelenpakket dat al was aangekondigd in 1997.
EnglishWe do not think that their decision should be circumvented through the back door.
En wij denken niet dat hun beslissing via de achterdeur omzeild dient te worden.
EnglishI could not explain such delays to the farmers, consumers and voters back home.
Dat zou ik mijn boeren, de consumenten en ook de kiezers niet uit kunnen leggen.
EnglishThis was the report that was considered by our ministers back in May this year.
Dit was het verslag waarover onze ministers zich in mei dit jaar hebben gebogen.
EnglishPerhaps the Commissioner can come back to this and explain exactly what he meant.
Kan de heer Van den Broek misschien even verduidelijken wat hij daarmee bedoelt?
EnglishHowever, can you please now review that decision and go back to the old system?
Kunt u dit besluit nu echter nog eens bekijken en terugkomen op de oude regeling?
EnglishAfter all, we can not bring the dead – the children, the civilians – back to life.
We kunnen de doden - kinderen en burgers - immers niet opnieuw tot leven wekken.
EnglishAnd interestingly, as I think back, they were the first true environmentalists.
Terugdenkend is het interessant dat zij de eerste echte milieuactivisten waren.
EnglishHe presumably hopes that, with a change of government, he will be allowed back.
Hij hoopt waarschijnlijk dat hij na een regeringswisseling zal kunnen terugkeren.
EnglishIn order to develop that, the report should really be referred back to committee.
Daarvoor zou het verslag eigenlijk terugverwezen moeten worden naar de commissie.
EnglishLike Mrs Moreau, I would also ask that this report be referred back to committee.
Ik verzoek dan ook net als mevrouw Moreau om terugverwijzing naar de commissie.
EnglishNaturally we must demand that the weapons inspectors be allowed back unhindered.
Uiteraard moeten wij zonder voorbehoud de terugkeer van de wapeninspecteurs eisen.
EnglishIn the 2002 budget, we cut back the budgetary resources allocated to that region.
In de begroting 2002 schroeven we de begrotingsmiddelen voor deze regio terug.
EnglishWe would have imposed sanctions on them to force them to take back their nationals.
We zouden hun sancties hebben opgelegd zodat ze hun burgers weer zouden opnemen.
Englishlf we don't hold back this city...... we'll have a 100 caskets to fill by morning.
Als we deze stad uit handen geven...... moeten we morgen 100 lijkkisten vullen.
EnglishAgainst my doctors' and family's wishes, I needed to go back for the funeral.
Hoewel mijn dokters en familie het afraadden, moest ik terug voor de begrafenis.
EnglishNow I have beaten a song back into you. ~~~ Rise and walk away like a panther."
Nu heb ik een lied terug in jou geslagen, verrijs en loop weg als een panter."
EnglishGet a beehive and grow a meadow, and watch that life come back into your life.
Neem een bijenkorf en kweek een weide en zie hoe het leven terugkomt in je leven.
EnglishThen, after some moments, you just go a little back, and then it starts burning.
Dan, na een tijdje, ga je iets naar achteren en daarna begint het te branden.

Vergelijkbare vertalingen voor "back then" in Nederlands

then bijwoord
then bijvoeglijk naamwoord
back zelfstandig naamwoord
back bijwoord
back bijvoeglijk naamwoord