"back part" in het Nederlands

EN

"back part" - vertaling Nederlands

EN

back part {zelfstandig naamwoord}

volume_up
back part (ook: back, rear, hind part)

Voorbeeldzinnen voor "back part" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBut we must refer back to committee the part of the report regarding discharge to the Council.
Het deel over de kwijting aan de Raad moet echter naar de commissie worden terugverwezen.
EnglishIt copied the posterior part, the back part, which is sensory, and put it in the front part.
Enkel bij mensen hebben we hetzelfde mechanisme vooraan.
EnglishSo for example, they can see in the back part of the brain, which is just turning around there.
Zo kunnen ze bijvoorbeeld kijken naar het achterste gedeelte van de hersenen, dat hier net naar je toe draait.
EnglishMr President, Mr Winkler, Mr Barroso, I should like to go back over one part of your speech.
- Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, mijnheer Barroso, ik wil terugkomen op een onderdeel van uw betoog.
EnglishThe Treaty itself poses a problem, because its wording, in the 'competition ' part, goes back to the Treaty of Rome.
Het Verdrag zelf is het probleem, want de formulering in het hoofdstuk betreffende mededinging gaat terug tot het Verdrag van Rome.
EnglishMr President, I should like to take Commissioner Bolkestein back to the last part-session here when we discussed sales promotion.
Mijnheer de Voorzitter, ik zou commissaris Bolkestein de laatste vergaderperiode van het Parlement in herinnering willen roepen toen wij over verkoopbevordering hebben gediscussieerd.
EnglishThe model for decision-making within the Union dates back, in part, to when the European Economic Community was a six-Member organisation in the late 1950s.
De manier waarop binnen de Unie besluiten genomen worden dateert gedeeltelijk uit de tweede helft van de jaren vijftig, toen de Europese Economische Gemeenschap nog uit zes lidstaten bestond.
EnglishThe reserve system which will have to be drafted in general terms could be used to fall back on in part, but general uniformity would sell short the specific character of the agricultural budget.
Voor een deel kan wellicht teruggevallen worden op het algemeen te ontwerpen reservesysteem, maar algehele uniformiteit zou het specifieke karakter van de landbouwbegroting te kort doen.
EnglishOur group would therefore like to keep the debate and vote on oral questions and motions for resolutions in one part-session, and put the association agreements back to another part-session.
Onze fractie wil daarom het debat en de stemming over de mondelinge vragen en ontwerpresoluties reserveren voor deze zitting, en de associatieakkoorden behandelen tijdens een volgende zitting.

Vergelijkbare vertalingen voor "back part" in Nederlands

part zelfstandig naamwoord
back zelfstandig naamwoord
back bijwoord