"back end" in het Nederlands

EN

"back end" - vertaling Nederlands

NL

"back-end" - vertaling Engels

EN

back end {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. techniek
NL

back-end {de}

volume_up
1. techniek
back-end

Voorbeeldzinnen voor "back end" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFurthermore, the products will end up back on the market in the European Union anyway.
Bovendien komen de producten toch wel in de Europese Unie op de markt.
EnglishWe'll have the unveiling tomorrow...... and I'll send it back at the end of the season.
We hebben de onthulling morgen...... en ik stuur het op het eind van het seizoen wel terug.
EnglishAnd then I would go back to the other end of the beach and sell them to the rich kids.
En daarna ging ik terug naar de andere kant van het strand om ze te verkopen aan rijke kinderen.
EnglishThe first concerns the manufacturer's unrestricted liability to take back end-of-life vehicles.
Het ene betreft de volledige verantwoordelijkheid van de producent om afgedankte voertuigen terug te nemen.
EnglishWe could not get out of Brussels at all; we had to go back, and in the end departed from Charleroi the next day.
Wij konden Brussel niet uit, wij moesten terugkeren, en uiteindelijk vertrokken wij de volgende dag vanaf Charleroi.
EnglishIf there is always this possibility of call-back, Parliament will obviously end up taking on a strictly executive function.
Als het continu mogelijk is besluiten te herroepen, speelt het Parlement uiteindelijk een strikt uitvoerende rol.
EnglishI would like to thank all those who have contributed and all those who have come back for the end of the debate.
Al degenen die een bijdrage hebben geleverd en alle leden die zijn teruggekomen voor het einde van het debat wil ik graag danken.
EnglishIt's kind of an inspiring statement, and I'll go back at the end of this.
Boven de deur staat gegraveerd: "Vrij toegankelijk." ~~~ Dat is een inspirerende opmerking, en ik kom er aan het eind op terug.
EnglishIf back-end costs are not calculated properly, then nuclear-generated electricity appears to be much cheaper than it really is.
Als de sluitingskosten niet goed worden berekend, lijkt elektriciteit uit kernenergie veel goedkoper dan zij in werkelijkheid is.
EnglishThe common position stipulates that manufacturers should not only bear the cost, they should also take back end-of-life vehicles.
In het gemeenschappelijk standpunt staat dat producenten niet alleen de kosten moeten dragen, maar ook de afgedankte voertuigen terug moeten nemen.
EnglishWe know that online criminals are hiring programmers, hiring testing people, testing their code, having back-end systems with SQL databases.
We weten dat computercriminelen programmeurs inhuren, proefpersonen inhuren die hun codes testen, en backend-systemen hebben met SQL-databases.
EnglishThis initiative dates back to the end of the French Presidency, at a time when the Presidency's achievements were threatening to look very slim indeed.
Dit initiatief stamt uit de eindperiode van het Franse voorzitterschap toen de balans van dit voorzitterschap al heel mager dreigde uit te vallen.
EnglishI wanted to fold DNA into something that goes up over the eye, down the nose, up the nose, around the forehead, back down and end in a little loop like this.
Ik wilde DNA vouwen in iets dat over het oog heen gaat, langs de neus naar beneden, om het voorhoofd, terug naar beneden en eindigend in een kleine lus.
EnglishIt says it is going to do it by the back door, which will end up placing a tremendous responsibility on farmers and many other people in my constituency and other areas.
Zij zegt dat ze het via de achterdeur zal regelen, wat voor de boeren en de vele andere mensen in mijn kiesdistrict en andere gebieden een enorme verantwoordelijkheid zal betekenen.
EnglishWe are carrying out regular on-the-spot inspections, the latest of which goes back to the end of August, in order to satisfy ourselves that the British authorities are taking adequate measures.
Wij voeren regelmatig controles ter plaatse uit - de laatste eind augustus - om ons ervan te verzekeren dat de Britse autoriteiten de adequate maatregelen treffen.

Synoniemen (Engels) voor "back end":

back end

Vergelijkbare vertalingen voor "back end" in Nederlands

end zelfstandig naamwoord
back zelfstandig naamwoord
back bijwoord
back bijvoeglijk naamwoord