EN

back {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
On the back there is scales and measurements for terrestrial navigation.
Op de achterkant vind je er schalen en metingen voor navigatie te land.
There's a solar panel on the back, and there are batteries in the wheels.
Er is een zonnepaneel op de achterkant, en er zitten accu's in de wielen.
And this picture frame has a cord going out the back, and you plug it into the wall.
En dit fotolijstje heeft een kabeltje dat uit de achterkant komt, en dat steek je in de muur.
Having a flat back makes it much easier to install them.
Hun vlakke achterzijde maakt het veel gemakkelijker om ze te installeren.
The first one is a polyanionic segment, which basically acts as a non-stick backing like the back of a sticker.
Het eerste is een polyanionisch segment, dat fungeert als een niet klevende achterzijde, zoals de achterkant van een sticker.
I sold the plans for this engine and for this dish in the back of Popular Science magazine, for four dollars each.
Ik verkocht de ontwerpen voor deze motor en deze schotel op de achterzijde van Popular Science magazine, voor 4 dollar per stuk.
back (ook: reverse)
volume_up
keerzijde {de} (achterzijde)
2. sport en spel
3. anatomie
It takes tremendous strength of the back to uphold yourself in the midst of conditions.
Je hebt een heel sterke rug nodig om stand te houden te midden van de omstandigheden.
But is the EU for that reason to turn its back on Turkey in as many contexts as possible?
Moet de EU om deze reden echter Turkije op alle gebieden de rug toekeren?
Without the facts we are fighting fraud with one hand tied behind our back.
Als wij de feiten niet kennen, bestrijden wij fraude met één hand op de rug gebonden.
NL

back-end {de}

volume_up
1. techniek
back-end

Voorbeeldzinnen voor "back" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe solution is not, of course, to hold back development in the poor countries.
Het is natuurlijk geen oplossing de ontwikkeling in de arme landen af te remmen.
EnglishToday, we are discussing a package of measures which was announced back in 1997.
Vandaag bespreken we een een maatregelenpakket dat al was aangekondigd in 1997.
EnglishWe do not think that their decision should be circumvented through the back door.
En wij denken niet dat hun beslissing via de achterdeur omzeild dient te worden.
EnglishI could not explain such delays to the farmers, consumers and voters back home.
Dat zou ik mijn boeren, de consumenten en ook de kiezers niet uit kunnen leggen.
EnglishThis was the report that was considered by our ministers back in May this year.
Dit was het verslag waarover onze ministers zich in mei dit jaar hebben gebogen.
EnglishPerhaps the Commissioner can come back to this and explain exactly what he meant.
Kan de heer Van den Broek misschien even verduidelijken wat hij daarmee bedoelt?
EnglishHowever, can you please now review that decision and go back to the old system?
Kunt u dit besluit nu echter nog eens bekijken en terugkomen op de oude regeling?
EnglishAfter all, we can not bring the dead – the children, the civilians – back to life.
We kunnen de doden - kinderen en burgers - immers niet opnieuw tot leven wekken.
EnglishAnd interestingly, as I think back, they were the first true environmentalists.
Terugdenkend is het interessant dat zij de eerste echte milieuactivisten waren.
EnglishHe presumably hopes that, with a change of government, he will be allowed back.
Hij hoopt waarschijnlijk dat hij na een regeringswisseling zal kunnen terugkeren.
EnglishIn order to develop that, the report should really be referred back to committee.
Daarvoor zou het verslag eigenlijk terugverwezen moeten worden naar de commissie.
EnglishLike Mrs Moreau, I would also ask that this report be referred back to committee.
Ik verzoek dan ook net als mevrouw Moreau om terugverwijzing naar de commissie.
EnglishNaturally we must demand that the weapons inspectors be allowed back unhindered.
Uiteraard moeten wij zonder voorbehoud de terugkeer van de wapeninspecteurs eisen.
EnglishIn the 2002 budget, we cut back the budgetary resources allocated to that region.
In de begroting 2002 schroeven we de begrotingsmiddelen voor deze regio terug.
EnglishWe would have imposed sanctions on them to force them to take back their nationals.
We zouden hun sancties hebben opgelegd zodat ze hun burgers weer zouden opnemen.
Englishlf we don't hold back this city...... we'll have a 100 caskets to fill by morning.
Als we deze stad uit handen geven...... moeten we morgen 100 lijkkisten vullen.
EnglishAgainst my doctors' and family's wishes, I needed to go back for the funeral.
Hoewel mijn dokters en familie het afraadden, moest ik terug voor de begrafenis.
EnglishNow I have beaten a song back into you. ~~~ Rise and walk away like a panther."
Nu heb ik een lied terug in jou geslagen, verrijs en loop weg als een panter."
EnglishGet a beehive and grow a meadow, and watch that life come back into your life.
Neem een bijenkorf en kweek een weide en zie hoe het leven terugkomt in je leven.
EnglishThen, after some moments, you just go a little back, and then it starts burning.
Dan, na een tijdje, ga je iets naar achteren en daarna begint het te branden.