EN

aware {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
If they were not aware of them before, they are certainly aware of them now.
Als zij zich daar voorheen niet van bewust waren, zullen zij dat nu wel degelijk zijn.
The Council is aware of the possibilities offered by the OSCE's Moscow mechanism.
De Raad is zich bewust van de mogelijkheden die Moskoumechanisme van de OVSE biedt.
The Prime Minister is aware of the grave concern of this European Parliament.
De premier is zich bewust van de ernstige bezorgdheid van dit Europees Parlement.

Voorbeeldzinnen voor "aware" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Commission confirms that it is aware of the phenomenon of child trafficking.
De Commissie bevestigt dat zij op de hoogte is van het verschijnsel kinderhandel.
EnglishI am aware of the difficulties the Council experienced in finding a compromise.
Ik weet dat de Raad slechts met veel moeite een compromis heeft kunnen bereiken.
EnglishI will ensure that the college of Quaestors is aware of what you have mentioned.
Ik zal het probleem dat u naar voren heeft gebracht aan de quaestoren voorleggen.
EnglishAs you are well aware, Commissioner, energy is very cheap in the United States.
U weet beter dan wie dan ook dat energie in de Verenigde Staten erg goedkoop is.
EnglishAre you aware of any herds with a history of BSE having actually been slaughtered?
Weet u of veestapels waarin de ziekte optreedt, daadwerkelijk worden uitgeroeid?
EnglishIs Deby aware that he is irrevocably bound to honour the agreements he has made?
Beseft Deby dat hij zich onherroepelijk aan de gemaakte afspraken moet houden?
EnglishWe are now aware of the consequences of using genetic engineering in agriculture.
Vandaag kennen wij de gevolgen van het gebruik van gentechnologie in de landbouw.
EnglishAnyone who knows me is aware that the last thing I am afraid of is difficulties.
Degenen die mij kennen weten dat ik absoluut niet bang ben voor moeilijkheden.
EnglishThis action, in particular, makes us aware of the importance of European culture.
Juist deze activiteit maakt ons bewust van het belang van de Europese cultuur.
EnglishI am aware of the report brought forward by Mr Hyland which he has referred to.
Ik ken het verslag van de heer Hyland waaraan de geachte afgevaardigde refereerde.
EnglishNow, there's no real reason I'm aware of for that, but that seems to be the case.
Daar is, voor zover ik weet, geen echte reden voor, maar dat lijkt zo te zijn.
EnglishAt least the people of the Philippines are well aware of the value of democracy.
In elk geval kent men op de Filipijnen heel goed de waarde van de democratie.
EnglishIf the Commission has officially withdrawn that proposal, I am not aware of it.
Mij is niet bekend dat de Commissie dit voorstel officieel zou hebben ingetrokken.
EnglishIn any case, we need to be aware of the limitations of the measures proposed.
Het moet ons duidelijk zijn wat de grenzen van de voorgestelde maatregelen zijn.
EnglishWe are aware today of the financial cost of that social and environmental damage.
We weten inmiddels hoeveel de aantasting van milieu en sociale verworvenheden kost.
EnglishI am aware that this has been the subject of lively debate here in Parliament.
Ik weet dat hierover binnen het Parlement levendige discussies worden gevoerd.
EnglishAs you will be aware, we have also devised special rules for the Balkan states.
Zoals u weet, is daarnaast nog een speciale regeling voor de Balkanlanden voorzien.
EnglishThat is why I wish to make you fully aware of these two points in particular.
Daarom zou ik met name deze twee punten sterk onder uw aandacht willen brengen.
EnglishI am well aware that he was involved in this issue long before he became a minister.
Ik weet dat hij zich al lang voor hij minister werd met deze kwestie bezighield.
EnglishThe Council is aware of the possibilities offered by the OSCE's Moscow mechanism.
De Raad is zich bewust van de mogelijkheden die Moskoumechanisme van de OVSE biedt.

Synoniemen (Engels) voor "aware":

aware
awareness