EN

awakening {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "awakening" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAll that the human mind has accomplished is but the dream before the awakening."
Al wat de menselijke geest heeft verwezenlijkt is slechts de droom voor het ontwaken."
EnglishI call it a breakdown; my therapist calls it a spiritual awakening.
Ik noemde het een instorting, mijn therapeute noemde het een geestelijk ontwaken.
EnglishI am more than happy that Europe, in general, now seems to be awakening from its slumbers.
Ik ben niet weinig blij dat Europa in zijn geheel nu uit de slaap lijkt te ontwaken.
EnglishThis awakening is one of the most important signals of our times.
Dat nieuwe bewustzijn is een van de belangrijkste signalen van deze tijd.
EnglishWe have to learn a different way of awakening young people's interest in building Europe.
Wij moeten de interesse van de jongeren voor het Europees project op een nieuwe wijze weten te wekken.
EnglishA spiritual awakening sounds better than breakdown, but I assure you it was a breakdown.
Een geestelijk ontwaken klinkt beter dan een instorting, maar ik verzeker je dat het een instorting was.
EnglishThe further off that day is, however, Mr President, the harsher the awakening will be.
Maar, mijnheer de Voorzitter, hoe langer het duurt voordat die dag aanbreekt, hoe wreder het ontwaken zal zijn.
EnglishFurthermore, the Netherlands has had a rude awakening.
Bovendien zijn we in Nederland van een koude kermis thuisgekomen.
EnglishWe should be very pleased about this awakening of democratic awareness and about the broad popular turn-out.
Wij moeten blij zijn met deze uiting van democratisch bewustzijn en met de hoge opkomst onder de bevolking.
EnglishAnd I'm so worn out at this point in my life, I look at her and I actually say, "It was a frickin' spiritual awakening."
Ik was toen zo uitgeput, dat ik haar aankeek en zei: "Het was verdorie een spiritueel ontwaken."
EnglishAnd obviously, technology had existed before then, but we weren't aware of it, and so it was sort of an awakening of this force in our life.
Natuurlijk bestond er ook voor die tijd technologie, maar we waren ons er niet van bewust.
EnglishInstead, however, of awakening hope and enthusiasm, present developments appear, rather, to be giving rise to anxiety among governments.
Deze ontwikkeling lijkt de regeringen echter eerder angst dan hoop en enthousiasme in te boezemen.
EnglishThis crisis also contributes to awakening our consciences and highlighting all our responsibilities.
Deze crisis draagt ertoe bij dat wij ons hier meer van bewust worden en dat de verantwoordelijkheden in alle opzichten duidelijker worden.
EnglishI was a student in the '60s, a time of social upheaval and questioning, and on a personal level, an awakening sense of idealism.
De oorlog in Vietnam woedde, de burgerrechtenbeweging was onderweg en foto's hadden een krachtige invloed op mij.
EnglishI was a student in the '60s, a time of social upheaval and questioning, and on a personal level, an awakening sense of idealism.
Ik was student in de jaren 60, een tijd van sociale onrust en bevraging, en op persoonlijk niveau een ontwakend idealisme.
EnglishMr President, the positive domino effect that began with the democratic awakening in Ukraine and Georgia has now spread to a third country.
- Mijnheer de Voorzitter, na de democratische doorbraak in Oekraïne en Georgië is thans Kirgizstan aan de beurt.
EnglishSorry for the rude awakening.
EnglishWe are therefore debating an economic, historical, cultural and commercial behemoth which today appears to be awakening from a long slumber.
Wij hebben het dus over een economische, historische, culturele en commerciële reus, die nu kennelijk wakker is geworden uit een lange winterslaap.
EnglishThe awakening of people's movements all over the world proves the objection to the principles of the World Trade Organisation.
Ook elders in de wereld zijn de mensen echter op de been gekomen en daaruit blijkt dat de principes van de Wereldhandelsorganisatie gewoon niet aanvaardbaar zijn.
EnglishThis is why music is immensely important in the awakening of sensibility, in the forging of values and in the training of youngsters to teach other kids.
Daarom is muziek zo immens belangrijk in het doen ontluiken van de gevoeligheid, het smeden van waarden en het opleiden van jongeren om andere kinderen op te leiden.

Synoniemen (Engels) voor "awakening":

awakening