"to await" in het Nederlands

EN

"to await" - vertaling Nederlands

EN

to await [awaited|awaited] {werkwoord}

volume_up
In the meantime we await developments on those three factors.
Ondertussen is het wachten op verdere ontwikkelingen wat deze drie punten betreft.
It seems to me to be obvious that we should await the outcome of your mission.
Het lijkt mij voor de hand te liggen dat wij wachten op de resultaten van uw missie.
I therefore await precise information and if necessary the refuting of baseless claims.
Ik blijf dus wachten op nauwkeurige informatie en zo nodig de weerlegging van ongegronde beweringen.
The future of car distribution is one area where we eagerly await the Commission's proposals.
De toekomst van de autodistributie is een terrein waarop wij de voorstellen van de Commissie met spanning tegemoet zien.

Voorbeeldzinnen voor "to await" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe condemned sometimes await their execution for many years in American prisons.
Veroordeelden in Amerikaanse gevangenissen wachten soms jaren op hun executie.
EnglishNow we must await the implementation of the policies which have been announced.
Wij wachten nu op de tenuitvoerlegging van het momenteel aangekondigde beleid.
EnglishThe Commission will await the outcome of these judgments before taking a position.
De Commissie neemt pas een standpunt in als de uitspraken van het Hof bekend zijn.
EnglishI await your support and, in return, you will be able to count on my determination.
Ik reken op uw steun, en in ruil daarvoor kunt u rekenen op mijn vastberadenheid.
EnglishIt seems to me to be obvious that we should await the outcome of your mission.
Het lijkt mij voor de hand te liggen dat wij wachten op de resultaten van uw missie.
EnglishMr President, we await further explanation from the Commission on the matter tomorrow.
Mijnheer de Voorzitter, morgen legt de Commissie hierover nog een verklaring af.
EnglishDoes that mean, to put it bluntly, that we await the permission of the Americans?
Wil dat in goed Frans zeggen dat er gewacht wordt op de toestemming van de Amerikanen?
EnglishWe await the evaluation report from the Commission with great interest.
Wij wachten met grote belangstelling het evaluatierapport van de Commissie af.
EnglishHaving said that, we still await the World Bank report on the needs of Serbia.
Desondanks wachten we nog altijd op het verslag van de Wereldbank over de noden in Servië.
EnglishI hope not and I await the second reading for the damage to be put right.
Ik hoop van niet en ik wacht op de tweede lezing opdat de schade hersteld kan worden.
EnglishLastly, ladies and gentlemen, I await your own-initiative report on fisheries monitoring.
Tot slot, geachte afgevaardigden, wacht ik op uw initiatiefverslag over de controle.
EnglishWe therefore await, and I await, the European Commission's proposals on this matter.
We kijken dus uit, ik kijk dus uit, naar voorstellen van de Europese Commissie in die zin.
EnglishWe will await the Council's reaction and determine our position accordingly.
Wij zullen nu de reactie van de Raad afwachten en dienovereenkomstig ons standpunt bepalen.
EnglishHowever, it would be wrong simply to await the outcome of international negotiations.
Wij mogen echter niet op eventuele resultaten van internationale onderhandelingen wachten.
EnglishI thank the two rapporteurs and we will await the opinion of the Commission.
Veel dank ook aan de beide rapporteurs en we zijn benieuwd naar het advies van de Commissie.
EnglishWe all await with interest the second report of the UK Parliamentary Ombudsman.
We wachten allen met belangstelling het tweede verslag van de Britse parlementaire ombudsman af.
EnglishThe repercussions of the schedule for advance resignation now await you.
Nu wacht u de gevolgen van het schema voor de vervroegde uittreding af.
EnglishYou have explained to us what you have done and what responses you await.
U hebt ons uitgelegd wat u hebt gedaan en op welke antwoorden u wacht.
EnglishWe now also confidently await an agreement on the financial perspectives of the Union.
Wij wachten nu met vertrouwen op een akkoord over de financiële vooruitzichten van de Unie.
EnglishI have noted what Mr Pedersen has said, and I await confirmation from the Council.
Ik heb gehoord wat de heer Pedersen heeft verklaard, en ik wacht op een bevestiging van de Raad.