EN

avoided {voltooid deelwoord}

volume_up
avoided
Conflicts of interest in the awarding of public contracts are to be avoided.
Belangenverstrengeling bij de gunning van overheidscontracten moet worden vermeden.
In my opinion, any delay in this entry into force is to be avoided.
Iedere vertraging van de inwerkingtreding moet mijns inziens worden vermeden.
Comitology can be avoided by remaining within the Community framework.
Comitologie kan vermeden worden door binnen het gemeenschapskader te blijven.

Voorbeeldzinnen voor "avoided" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe third condition, Mr President, is that faux pas or blunders must be avoided.
De derde voorwaarde, Voorzitter, is dat wij fouten en blunders moeten vermijden.
EnglishLet us hope that the Council realises this and that conciliation can be avoided.
Laten we hopen dat ook de Raad dat inziet en conciliatie vermeden kan worden.
EnglishWe have avoided the worst, and I think that we can congratulate ourselves on that.
Wij hebben het ergste vermeden en mijns inziens kunnen we hierover tevreden zijn.
EnglishThe Environment Committee has taken the logical step that the Commission avoided.
De milieucommissie heeft de logische stap gezet die de Commissie niet wilde zetten.
EnglishWith what objectives and how is the temptation to use them for other purposes avoided?
Hoe wordt aan de verleiding weerstaan om ze te gebruiken voor andere doeleinden?
EnglishAbove all, how might they be avoided and through what policy of prevention?
En vooral, hoe kunnen ze voorkomen worden en met wat voor preventiebeleid dan wel?
EnglishI believe that there are two extreme approaches that must be avoided at all costs.
Ik denk dat er twee extreme benaderingen zijn die we koste wat kost moeten vermijden.
EnglishConflicts of interest in the awarding of public contracts are to be avoided.
Belangenverstrengeling bij de gunning van overheidscontracten moet worden vermeden.
EnglishAs far as payments are concerned, any over-budgeting must certainly be avoided.
Wat de betalingen betreft moet over-budgettering absoluut vermeden worden.
EnglishWith undertakings like this a certain complexity sometimes cannot be avoided.
Bij een dergelijke onderneming kan een zekere complexiteit vaak niet worden vermeden.
EnglishBut a lot of these problems can be avoided by remembering the definition.
Maar veel problemen kunnen vermeden worden door je de definitie te herinneren.
EnglishFurther isolation of Belarus and destabilization of the region must be avoided.
Verdere isolering van Wit-Rusland en destabilisering van de regio moet worden voorkomen.
EnglishIt is, in fact, an improper use of re-use, and one that must be avoided.
Het is in feite oneigenlijk gebruik van hergebruik en dat moeten we voorkomen.
EnglishTherefore we must make it clear that a duplication of effort must be avoided.
Daarom moeten we duidelijk stellen dat dubbel werk moet worden vermeden.
EnglishOther regional aids would be nationalised, so that EU bureaucracy may be avoided.
Overige regionale steun wordt dan genationaliseerd, zodat EU-bureaucratie wordt voorkomen.
EnglishStrict and complex rules that are difficult to monitor should be avoided.
Strikte en complexe regels die moeilijk te controleren zijn, moeten worden vermeden.
EnglishIt is up to us to manage it in such a way that its negative aspects can be avoided.
Het is aan ons om haar in goede banen te leiden en om de negatieve gevolgen te beperken.
EnglishIt remains that a sort of rationing for access of candidates must be avoided.
In elk geval moet worden vermeden dat bepaalde kandidaten maar beperkte toegang krijgen.
EnglishEven scientists have so far avoided committing themselves on this point.
Ook de wetenschap kan die vraag op dit ogenblik niet duidelijk beantwoorden.
EnglishI think it is a good thing that we have avoided a conciliation procedure.
Ik geloof dat het verstandig was om een bemiddelingsprocedure te vermijden.

Synoniemen (Engels) voor "avoidance":

avoidance