EN

avoidance {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Any multilateral approach in the form of a European convention on the avoidance of double taxation of income and capital would also require unanimity.
Een multilaterale aanpak in de vorm van een Europese overeenkomst ter vermijding van dubbele inkomsten- en kapitaalbelasting vereist eveneens eenparigheid van stemmen.
The first pillar is the preventive security policy - the avoidance and prevention of crises.
De eerste pijler is het preventieve veiligheidsbeleid, de voorkoming en verhindering van crises.
We want to avoid collisions with vulnerable road users altogether through accident avoidance measures within the vehicle itself.
Wij willen botsingen met kwetsbare weggebruikers helemaal vermijden door hulpmiddelen ter voorkoming van ongevallen in de auto zelf te installeren.
We also accept the clarification to the effect that REACH cannot alter or circumvent the rules in the cosmetics directive for the avoidance of animal experiments.
Wij accepteren ook dat duidelijk wordt gesteld dat REACH de regelingen van de cosmetica-richtlijn ter voorkoming van dierproeven niet kan wijzigen of omzeilen.

Voorbeeldzinnen voor "avoidance" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe fourth is, very practically, the avoidance of conflicts of interest among controllers.
Ten vierde, zeer praktisch, het vermijden van belangenvermenging bij controleurs.
EnglishBut it should also assist from the perspective of disease avoidance and control.
Ook met het oog op de controle en het voorkomen van ziektes is dit echter een heel goede zaak.
EnglishThat is why the Commission has also provided for traffic avoidance actions.
Daarom heeft de Commissie tevens verkeersvermijdingsacties voorgesteld.
EnglishFinally, let me say a few words on the avoidance of cannibalism in the feeding of animals.
Tot slot nog kort aandacht voor het voorkomen van kannibalisme bij dieren.
EnglishHence, we need a stance of problem-fixing, not just problem-avoidance.
Daarom moeten we ook weten hoe problemen te repareren, niet alleen om ze te vermijden.
EnglishFor the avoidance of doubt, let me say that as yet they do not.
Laat er hier geen twijfel over bestaan dat deze landen nog lang niet zover zijn!
EnglishThere seems to have been a deliberate avoidance of considering all the facts in the case.
Men lijkt opzettelijk vermeden te hebben alle feiten in deze zaak in overweging te nemen.
EnglishThe avoidance of fraud lies within the competence and responsibility of the control mechanisms.
Het voorkomen van fraude valt onder de bevoegdheden van de controlediensten.
EnglishThere must be no incentive, such as the avoidance of special fees, to circumvent that requirement.
De bijdragen mogen geen aanleiding zijn om aan die verplichting te ontsnappen.
EnglishI think that would put an end to tax avoidance and to cheating in frontier regions.
Dat zou een einde maken aan belastingontduiking en gesjoemel.
EnglishThis includes the avoidance of all forms of improper use of reimbursements.
Dat omvat onder meer het vermijden van elke vorm van oneigenlijk gebruik van onkostenvergoedingen.
EnglishMore specifically, we discussed the avoidance of the use of heavy metals and collection targets.
Het ging daarbij met name over de preventie van zware metalen en inzamelingsdoelstellingen.
EnglishThe first pillar is the preventive security policy - the avoidance and prevention of crises.
De eerste pijler is het preventieve veiligheidsbeleid, de voorkoming en verhindering van crises.
EnglishAs far as the avoidance of the use of heavy metals is concerned, developments have been underway for years.
Wat de preventie van zware metalen betreft, zijn er al jarenlange ontwikkelingen gaande.
EnglishLet us not use avoidance tactics such as discussing issues over which we can only exert a moral influence.
Laat ons niet vluchten in oeverloos gepraat over kwesties waarop we enkel morele invloed hebben.
EnglishTax avoidance and evasion is widely practised and there is a strong cross-border dimension to it.
Ontgaan en ontduiken van belastingen komt op grote schaal voor en heeft een sterke grensoverschrijdende dimensie.
EnglishWe wanted to allow sufficient time to have a thorough investigation and make sure there was an avoidance of errors.
We wilden voldoende tijd over laten om een grondig onderzoek uit te voeren en fouten te vermijden.
EnglishWe are pleased that the disengagement process has so far gone well, with the avoidance of significant violence.
We zijn blij dat het terugtrekkingsproces tot nu toe goed is verlopen, en dat aanzienlijk geweld is voorkomen.
EnglishWell, it's based on avoidance, not aspirations.
Die is gebaseerd op vermijden, niet op aspiraties.
EnglishAnd she's actually figuring out how to make a collision-avoidance circuitry based on this very large neuron in the locust.
Momenteel probeert ze een botsingvrij circuit te maken, gebaseerd op dit grote neuron van de sprinkhaan.

Synoniemen (Engels) voor "avoidance":

avoidance