EN

to avoid [avoided|avoided] {werkwoord}

volume_up
We cannot avoid the need to continue to reduce overall fishing effort in the short term.
Wij kunnen niet ontkomen aan de noodzaak om de totale visserij-inspanning op korte termijn te verlagen.
Furthermore, as is the case with every budget exercise, we will not be able to avoid the litany of demands coming from those who push things just that little bit too far.
Bovendien, zoals het geval is bij elke begrotingsprocedure, valt er niet te ontkomen aan de reeks extreme eisen.
It is incomprehensible that the Commission should avoid commenting on a serious infringement of the basic rules of data protection.
Ik kan er met de pet niet bij dat de Commissie probeert te ontkomen aan een antwoord op een dermate ernstige schending van de fundamentele regels inzake bescherming van persoonlijke gegevens.

Voorbeeldzinnen voor "to avoid" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe want to avoid linking this definition to any particular technical possibility.
Wij willen die definitie niet op een bepaalde technische mogelijkheid betrekken.
EnglishThe EU should avoid interfering in the democratic process in the Member States.
De EU dient bemoeienis met het democratisch proces in de lidstaten te vermijden.
EnglishWhat have the EU countries done so far in order to avoid practices of this kind?
Wat hebben EU-landen tot dusverre gedaan om dit soort praktijken te voorkomen?
EnglishI would therefore advise that we tread carefully right now, to avoid surprises.
Ik roep daarom op nu voorzichtig te werk te gaan om verrassingen te voorkomen.
EnglishWe need resources, therefore, but we must also avoid causing social problems.
Er zijn dus extra middelen nodig, maar wij moeten ook een sociale ramp vermijden.
EnglishNow, there are two mistakes we must avoid in negotiations with North Korea.
In de onderhandelingen met Noord-Korea moeten wij twee fouten zien te vermijden.
EnglishThis will set us on the right course and avoid a lengthy conciliation procedure.
Zo begeven we ons op de goede weg en kunnen we een tijdrovende bemiddeling voorkomen.
EnglishThis would help to avoid cancellation of appropriations at the end of the year.
Dat zou annulering van kredieten aan het eind van het jaar helpen voorkomen.
EnglishWe must avoid causing thousands of producers to stop producing sugar in Europe.
We moeten voorkomen dat duizenden producenten in Europa hun productie moeten staken.
EnglishThe aim is to circumvent tax legislation for 'residents ' and to avoid paying tax.
Aldus kunnen? inwoners " aan de belastingwetgeving ontkomen en belasting ontduiken.
EnglishAcidification is still a problem to which we cannot avoid drawing attention.
De verzuring is nog steeds een probleem waar wij niet aan voorbij kunnen gaan.
EnglishThe Commission wishes to avoid overlaps with existing financing instruments.
De Commissie wil geen overlapping met reeds bestaande financiële instrumenten.
EnglishAt the same time we are attempting to avoid creating new administrative structures.
Tegelijkertijd willen we de opbouw van nieuwe administratieve structuren voorkomen.
EnglishWe should therefore reassure our workers in order to avoid further traumas.
Wij moeten de werknemers dan ook ondersteunen om hen nieuwe trauma's te besparen.
EnglishThe first is that those in power should avoid any kind of solution by force.
In de eerste plaats moeten de machthebbers elke gewelddadige ontknoping vermijden.
EnglishIs it the case that youth teams in particular avoid carrying out doping tests?
Is het waar dat juist bij jeugdverenigingen dopingcontroles worden vermeden?
EnglishI am sure the Commissioner will agree with me that we should avoid this at all costs.
Dat moeten wij toch koste wat kost vermijden, nietwaar, mevrouw de commissaris?
EnglishHowever, I would prefer it if we could avoid that and let Question Time begin now.
Ik zou echter liever een stemming willen vermijden en nu met het vragenuur beginnen.
EnglishWe have to avoid older people being taken by surprise by a change-over all in one day.
Voorkomen moet worden dat ouderen verrast worden door de omwisseling in één dag.
EnglishLet us, above all, try to avoid turning the ESA into a European institution.
Laten we vooral niet proberen om een Europees instituut van het ESA te maken.

Synoniemen (Engels) voor "avoidance":

avoidance