"to avert" in het Nederlands

EN

"to avert" - vertaling Nederlands

EN

to avert [averted|averted] {werkwoord}

volume_up
However, in view of the shipbuilding situation I would rather avert my gaze from the Far East.
Gezien de toestand in de scheepsbouw zou ik mijn blik echter het liefst afwenden van het Verre Oosten.
So it brings me to my main take-home message, which is we can avert a tragedy of the commons.
Dat brengt me bij het belangrijkste punt dat ik wil meegeven, namelijk dat we een tragedie van de erfgoeden kunnen afwenden.
The whitewashing of dangers does not mean that they are non-existent, much less that they have been averted.
De mooie voorstelling van de ermee gepaard gaande risico's betekent niet dat ze niet aanwezig zijn en moeten worden afgewend.

Voorbeeldzinnen voor "to avert" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe will do everything possible to avert the possibility of an institutional battle.
We zullen al het mogelijke doen om een conflict tussen de instellingen te voorkomen.
EnglishCatastrophes that we can avert are not as interesting as ones we could avert.
Catastrofes die we kunnen vermijden zijn niet zo interessant als die we konden vermijden.
EnglishThe European Parliament must do what it can to avert this catastrophe.
Het Europees Parlement moet alles in het werk stellen om deze catastrofe te voorkomen.
EnglishIf black people kill other black people, we avert our eyes and let them get on with it.
Als zwarte mensen elkaar vermoorden, wenden wij de blik af en laten ze ongestoord begaan.
EnglishWhat measures are available to us to avert or take action in such cases
Over welke middelen beschikken wij om ons hiertegen te weer te stellen? "
EnglishOne of the priorities of Austria's presidency is to avert the worst.
Hier het ergste te voorkomen is een van de prioriteiten van het Oostenrijkse voorzitterschap.
EnglishSo I did the only thing my little frantic seven year-old brain could think to do to avert this tragedy.
Dus ik deed het enige wat mijn koortsachtige 7-jaar oude brein kon bedenken.
EnglishWe can no longer avert our eyes and shirk our responsibilities.
Wij mogen de ogen niet langer sluiten en onze verantwoordelijkheid niet langer ontvluchten.
EnglishAction now by the international community could help avert this situation.
Door nu in te grijpen zou de internationale gemeenschap ertoe kunnen bijdragen dit scenario af te wenden.
EnglishWe can of course try to avert our gaze, but the situation will become ever more pressing.
Natuurlijk kunnen we proberen te doen alsof onze neus bloedt, maar het probleem wordt steeds nijpender.
EnglishWe firstly had the MAI, and I believe that we managed, along with others, to avert the danger.
Eerst was er de MOI, een gevaar dat we met behulp van anderen naar ik meen hebben kunnen bezweren.
EnglishThat is why we are proposing ambitious reforms by emphasising the need to avert two dangers.
Daarom stellen wij ambitieuze hervormingen voor en vragen wij met klem twee gevaren uit de weg te gaan.
EnglishHowever, in view of the shipbuilding situation I would rather avert my gaze from the Far East.
Gezien de toestand in de scheepsbouw zou ik mijn blik echter het liefst afwenden van het Verre Oosten.
EnglishWhat we were able to avert in time then is happening today.
Wat toen nog op tijd kon worden vermeden, gebeurt vandaag.
EnglishLet us help Africa to avert the disaster that threatens it.
Laten we Afrika helpen om de ramp die dreigt te keren.
EnglishThe new aid policy must avert creative book-keeping and speculation in aid systems.
Het nieuwe steunbeleid moet zo zijn opgevat dat creatief beheer en speculatie met betrekking tot de steunmaatregelen uitgesloten is.
EnglishSo it brings me to my main take-home message, which is we can avert a tragedy of the commons.
Dat brengt me bij het belangrijkste punt dat ik wil meegeven, namelijk dat we een tragedie van de erfgoeden kunnen afwenden.
EnglishIf we are to avert a natural disaster more help is needed.
EnglishSo I ask the Commission whether the prophylactic resources are sufficient to avert this danger in the long term.
Daarom vraag ik de Commissie of profylactische middelen volstaan om dit gevaar ook op lange termijn te keren.
EnglishThank God we have managed to avert all that.
Dat hebben we gelukkig allemaal kunnen voorkomen.