"aversion" in het Nederlands

EN

"aversion" - vertaling Nederlands

NL
EN

aversion {zelfstandig naamwoord}

volume_up
A particular aversion to the Slavonic languages and cultures can be observed.
We zien dat er met name een afkeer van de Slavische talen en culturen bestaat.
And this leads to the second bias, which economists have called loss aversion.
En dit leidt tot onze tweede neiging, die economen 'afkeer van verlies' noemen.
And last, we talked about loss aversion, and the monkeys and the apples.
En tot slot hadden we het over afkeer van verlies, en apen en appels.
aversion (ook: dislike)

Voorbeeldzinnen voor "aversion" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd this leads to the second bias, which economists have called loss aversion.
En dit leidt tot onze tweede neiging, die economen 'afkeer van verlies' noemen.
EnglishThere's an aversion to word problems, which describes 99 percent of my students.
Er is een aversie jegens vraagstukken, die geldt voor 99 procent van mijn studenten.
EnglishA particular aversion to the Slavonic languages and cultures can be observed.
We zien dat er met name een afkeer van de Slavische talen en culturen bestaat.
EnglishMadam President, time again criminal justice in Iran is arouses our aversion.
Mevrouw de Voorzitter, de strafrechtpleging in Iran roept steeds weer onze weerstand op.
EnglishBut on the other hand, I hear people talking about fear, a sense of risk-aversion.
Maar aan de andere kant hoor ik mensen praten over angst, een afkeer van het nemen van risico's.
EnglishAnd last, we talked about loss aversion, and the monkeys and the apples.
En tot slot hadden we het over afkeer van verlies, en apen en appels.
EnglishBecause they found that loss aversion is a more powerful influence on people's behavior.
Omdat ze ontdekt hadden dat het voorkomen van verlies een veel grotere invloed heeft op iemands gedrag.
EnglishHe seemed to have become a moderate ruler, radical only in his aversion to homosexuality.
Hij leek een gematigd bestuurder te zijn geworden, alleen radicaal in zijn afkeer van homoseksualiteit.
EnglishBut what are we going to do about the monkeys and loss aversion?
Maar wat doen we met de apen en besef van verlies?
EnglishThis aversion to social values may seem at odds with the explosion of community service programs.
Deze afkeer van sociale waarden lijkt wellicht tegengesteld aan de explosieve groei van maatschappelijke projecten.
EnglishThe aversion some men in this House have shown towards having a serious discussion of this issue means the writing is on the wall.
In de jaren erna is er met name in en rond de VN en haar aanverwante organisaties veel in gang gezet.
EnglishThis is the notion of loss aversion.
EnglishI think it is right to specify general aversion to cloning of human beings at any stage in their development.
Het kan echter geen kwaad nogmaals vast te stellen dat algemene aversie bestaat tegen het klonen van mensen in welke ontwikkelingsfase dan ook.
EnglishOur experience of the Council in the conciliation procedure was of an institution which has an aversion to environmental policy like that of the devil to holy water.
Wij hebben de Raad in de bemiddelingsprocedure leren kennen als een instelling die als een duivel in een wijwatervat tekeergaat telkens als het over milieubeleid gaat.
EnglishMr Hänsch is correct in saying that Mr Kohl's liking for subsidiarity is proportional to his aversion to the ban on the Kirsch and Bertelsmann merger.
Onze collega Klaus Hänsch heeft overigens helemaal gelijk als hij zegt dat Kohls liefde voor de subsidiariteit rechtevenredig is met zijn afkeer voor het fusieverbod van Kirsch en Bertelsmann.
EnglishThere are now forces both in and outside of governments who wrongly interpret this as an aversion to payments from regional funds to countries with a low standard of living.
Er zijn nu, in en buiten regeringen, krachten actief die dit ten onrechte uitleggen als een afkeer van betalingen uit de regionale fondsen aan landen met een lage levensstandaard.
EnglishSo this notion of loss aversion kicks in when it comes to savings too, because people, mentally and emotionally and intuitively frame savings as a loss because I have to cut my spending.
Dus deze afkeer van verlies treedt ook op als het om sparen gaat, want mensen ervaren sparen mentaal, emotioneel en intuïtief als een verlies, want ik heb minder uit te geven.

Synoniemen (Engels) voor "aversion":

aversion
averse