"average rate" in het Nederlands

EN

"average rate" - vertaling Nederlands

EN

average rate {zelfstandig naamwoord}

volume_up
average rate
volume_up
gemiddelde cijfer {het}
average rate
volume_up
gemiddelde koers {de}

Voorbeeldzinnen voor "average rate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe average inflation rate for the 11 candidate countries in 1997 stood at 1.5 %.
Gemiddeld bedroeg de inflatie in de elf kandidaat-landen in het referentiejaar 1997 1, 5 %.
EnglishWith an average inflation rate of 0.8 % in Euroland at the present time, we have price stability.
Met een gemiddeld inflatiepercentage van 0, 8 % in euroland hebben wij prijsstabiliteit.
EnglishIn Europe, the average rate of unemployment rose from 9.6 % to 11 % between 1990 and 1995.
In Europa is het gemiddelde werkloosheidspercentage tussen 1990 en 1995 gestegen van 9, 6 % tot 11 %.
EnglishThe average inflation rate of the eleven participating countries in the reference year was 1.5 %.
Het gemiddelde inflatiepercentage van de elf kandidaat-landen was 1, 5 % in het referentiejaar.
EnglishAccording to forecasts, the average rate of growth will be 2.8 %.
Volgens de prognoses zal onze groei gemiddeld 2,8% bedragen.
EnglishOne thing is certain: the UK has half the average unemployment rate of the EU as a whole.
Eén ding staat vast: het werkloosheidscijfer van het Verenigd Koninkrijk is maar de helft van dat van de gehele EU.
EnglishThe Commission is rash in assuming an average EU growth rate of 2.5 % for the present Member States.
De Commissie gaat wat voorbarig uit van een gemiddelde groei in de EU van 2, 5 % voor de huidige lidstaten.
EnglishIn 2000 the average rate of yield was 4.72 %.
EnglishThe average annual inflation rate in 2001, as measured by the Harmonised Index of Consumer Prices, was 2.5 %.
De gemiddelde inflatie op jaarbasis was in 2001, gemeten via het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen, 2,5%.
EnglishMy average tax rate is about 33 %.
EnglishIn the past twenty-five years the average growth rate for real GDP in the euro area has been between 2 and 2.5 % per year.
De afgelopen vijfentwintig jaar lag de gemiddelde groei van het reële BBP in het eurogebied tussen de 2 en de 2,5% per jaar.
EnglishThe second concern relates to the high average European unemployment rate, rising above the 10 % mark of the active population.
Het tweede zorgpunt is het hoge gemiddelde werkloosheidspercentage in Europa, dat meer dan 10 % van de actieve bevolking bedraagt.
EnglishDenmark and Sweden apart, the United Kingdom has the lowest unemployment rate in the whole EU, way below the average EU rate.
Na Zweden en Denemarken heeft het Verenigd Koninkrijk de laagste werkloosheidscijfers van de hele EU, ver onder het gemiddelde van de EU.
EnglishThe average corporation tax rate, for example, fell by a total of 15 percentage points across the old EU from the end of the 1980s onwards.
Het tarief voor de vennootschapsbelasting is in de oude EU sinds het eind van de jaren tachtig gemiddeld met 15 procent gedaald.
EnglishThe average exposure to exchange rate fluctuations will be reduced by a factor of three, while foreign currency reserves will remain unchanged.
De gemiddelde blootstelling aan valutaschommelingen loopt met de factor drie terug, maar de valutareserves blijven hetzelfde.
EnglishThe average growth rate of the European economy has stuck at 1.9 %, which is 1 % lower than is needed to reduce unemployment.
De gemiddelde economische groei in de Europese Unie blijft steken bij 1, 9 %, dat wil zeggen 1 % minder dan noodzakelijk voor de vermindering van de werkloosheid.
EnglishOn average, women in the EU earn 84 % of what a man does, and the average unemployment rate for women in 2001 was 2.3 % higher than for men.
- Vrouwen in de EU verdienen gemiddeld 84% van het loon van een man en de gemiddelde werkloosheid van vrouwen was in 2001 2,3% hoger dan van mannen.
EnglishWe want to see that both the average life and the rate of consumption of products is disclosed with the manufacture and use of the product.
Wij pleiten er ook voor om de gemiddelde levensduur aan te geven maar ook het energieverbruik bij de productie en tijdens het gebruik van de goederen.
EnglishThis requires the creation of a dynamic of growth which guarantees, for the whole of the European Union, an average annual rate of growth of 3 % at least.
De werkgelegenheid dient zodanig te groeien, dat voor de gehele Europese Unie een jaarlijkse groei van gemiddeld ten minste 3% is gewaarborgd.
EnglishI'm trying to tell you that since the past three years, the average rate of growth on the continent has moved from about 2,:,5 percent to about five percent per annum.
Ik probeer je te vertellen dat in de afgelopen drie jaar de doorsnee groeiratio op het continent gestegen is van zo'n 2,5% tot zo'n 5% per jaar.

Vergelijkbare vertalingen voor "average rate" in Nederlands

average bijvoeglijk naamwoord
rate zelfstandig naamwoord
exchange rate zelfstandig naamwoord
to rate werkwoord
recovery rate zelfstandig naamwoord