EN

average {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
average (ook: mean)
What marketers used to do is make average products for average people.
Wat marketeers voorheen deden, was gemiddelde producten maken voor gemiddelde mensen.
The average American used to be more than 20 times richer than the average Chinese.
De gemiddelde Amerikaan was 20 keer rijker dan de gemiddelde Chinees.
The average American is nearly 20 times richer than the average Chinese by the 1970s.
De gemiddelde Amerikaan is in de jaren '70 bijna 20 keer rijker dan de gemiddelde Chinees.
On average, as a Chinese in 1965, you lived 10 years more than an average Indian.
Gemiddeld leefde je als Chinees in 1965 10 jaar langer dan een gemiddelde Indiër.
Average incomes in a country mirror very clearly the levels of access to education.
Het gemiddeld inkomensniveau weerspiegelt duidelijk de toegang tot het onderwijs.
It is approximately 30 metres deep on average and conditions are very difficult.
Zij is gemiddeld 30 meter diep en de omstandigheden zijn er uitermate moeilijk.
average (ook: median)
In the Central American countries, on average, a third of the population has to live on less than USD 2 a day.
In de landen in Midden-Amerika moet gemiddeld een derde van de bevolking met minder dan twee dollar per dag zien rond te komen.
Airlines based in Africa, Asia and South and Central America have accident rates at least twice as high as the world average.
Luchtvaartmaatschappijen in Afrika, Azië, Zuid- en Midden-Amerika hebben een ongevallenrisico van minstens tweemaal het wereldgemiddelde.
To give you an idea of the cost difference, it takes an average of five days to set up a small or medium-sized business in the United States.
In de Verenigde Staten, om een indruk te geven van die kostenverschillen, kost het gemiddeld vijf dagen om een midden- of kleinbedrijf op te richten.
Its bureaucracy is the same size as that of an average medium-sized town in Europe.
Haar bureaucratie is van dezelfde omvang als die van een doorsnee middelgrote stad in Europa.
Otherwise, the value of an enlarged Union will remain vague to the average European citizen.
Voor de doorsnee burger blijft anders de waarde van een uitgebreide Unie wazig.
I would wager that their IQ is exactly the same as the average evolutionist.
Ik gok dat hun IQ exact hetzelfde is als de doorsnee Evolutionist.
average (ook: mean, middle)
average (ook: middle)
This would present a risk for a country with an economic production at average European levels, such as Hungary.
Dat houdt een risico in voor landen met een naar Europese normen middelmatige productie zoals Hongarije.
In quantitative terms, in the context of Fisheries Agreements as a whole, this one could be regarded as average.
Op kwantitatief gebied zou dit akkoord, in vergelijking met de visserijakkoorden in het algemeen, beschouwd kunnen worden als van middelmatige betekenis.
In the Central American countries, on average, a third of the population has to live on less than USD 2 a day.
In de landen in Midden-Amerika moet gemiddeld een derde van de bevolking met minder dan twee dollar per dag zien rond te komen.
Airlines based in Africa, Asia and South and Central America have accident rates at least twice as high as the world average.
Luchtvaartmaatschappijen in Afrika, Azië, Zuid- en Midden-Amerika hebben een ongevallenrisico van minstens tweemaal het wereldgemiddelde.
To give you an idea of the cost difference, it takes an average of five days to set up a small or medium-sized business in the United States.
In de Verenigde Staten, om een indruk te geven van die kostenverschillen, kost het gemiddeld vijf dagen om een midden- of kleinbedrijf op te richten.

Voorbeeldzinnen voor "average" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is approximately 30 metres deep on average and conditions are very difficult.
Zij is gemiddeld 30 meter diep en de omstandigheden zijn er uitermate moeilijk.
EnglishBetween 5 and 7 % of the European citizens live in mountain regions, on average.
Slechts gemiddeld vijf à zeven procent van de Europese burgers woont in de bergen.
EnglishOn average, as a Chinese in 1965, you lived 10 years more than an average Indian.
Gemiddeld leefde je als Chinees in 1965 10 jaar langer dan een gemiddelde Indiër.
EnglishNinety-five percent of our professors report that they are above-average teachers.
95 procent van onze professoren geeft aan dat zij bovengemiddelde docenten zijn.
EnglishAverage incomes in a country mirror very clearly the levels of access to education.
Het gemiddeld inkomensniveau weerspiegelt duidelijk de toegang tot het onderwijs.
EnglishAnd because of this left weighting, the average is actually here, way to the left.
Omdat dit naar links overhelt, ligt het gemiddelde eigenlijk hier, helemaal links.
EnglishThe average consumer takes 1.8 seconds in the U.S. Okay, so let's be generous.
De gemiddelde consument besteedt 1,8 seconden in de VS. ~~~ OK, laten we gul zijn.
EnglishAnd an average user, said Cameron Marlow, from Facebook, has about 120 friends.
De gemiddelde Facebook-gebruiker, zegt Cameron Marlow, heeft ongeveer 120 vrienden.
EnglishIn certain regions of Europe, fresh fish prices have fallen by an average of 25 %.
In bepaalde regio's in Europa is de prijs van verse vis met gemiddeld 25 % gedaald.
EnglishFor each euro we send to the EU, we therefore receive, on average, 80 % of it back.
Wij geven de EU dus een euro en krijgen daar gemiddeld 80 eurocent voor terug.
English150 years ago, our average life expectancy was 40 years; today it is 80 years.
De gemiddelde leeftijd was 150 jaar geleden 40 jaar, vandaag is dat 80 jaar.
EnglishThe average price of a human being today, around the world, is about 90 dollars.
De gemiddelde prijs van een mens vandaag de dag, over de hele wereld, is ongeveer $90.
EnglishOur asthma hospitalization rate is seven times higher than the national average.
Onze astmahospitalisatie is zeven keer hoger dan het nationale gemiddelde.
EnglishIn fact, in 1500, the average Chinese was richer than the average North American.
In 1500 was de gemiddelde Chinees rijker dan de gemiddelde Noord-Amerikaan.
EnglishEconomic growth in Central and Eastern Europe continues to be above the EU average.
De economische groei in Centraal- en Oost-Europa blijft hoger dan het EU-gemiddelde.
EnglishThe average cost, if we take bus traffic in Sweden as an example, is 46 %.
De gemiddelde kostprijs voor bijvoorbeeld de lijnbusdiensten in Zweden is 46 %.
EnglishAmerican workers change professions an average of three times during their lifetimes.
Amerikaanse werknemers veranderen tijdens hun leven gemiddeld drie maal van beroep.
EnglishThat would lead, it must be said, to an average temperature increase of two degrees.
Het moet gezegd dat dit zou leiden tot een temperatuurstijging van 2 graden.
EnglishWe know the average American physician interrupts their patient in 14 seconds.
We weten dat de gemiddelde Amerikaanse arts zijn patiënt elke 14 seconden onderbreekt.
EnglishSo look at the average here -- this is the average for all of sub-Saharan Africa.
Kijk naar het gemiddelde. ~~~ Dit is het gemiddelde voor heel de Afrikaanse Sub-Sahara.

Synoniemen (Engels) voor "average":

average