"avenue" in het Nederlands

EN

"avenue" - vertaling Nederlands

NL

"avenue" - vertaling Engels

EN
EN

avenue {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Perhaps this is a promising avenue to explore, but we must also explore others.
Misschien is dat een weg die we verder moeten bewandelen, maar we moeten ook andere mogelijkheden onderzoeken.
We invite him to pursue this avenue, thereby taking the path to reducing bureaucracy.
Wij nodigen hem dan ook uit om te volharden in deze richting en ook de weg naar terugdringing van de bureaucratie verder te bewandelen.
As I am sure you are aware, your support will give us further incentive to pursue this avenue with yet more determination.
Het zal duidelijk zijn dat uw steun ons zal aanmoedigen om vastberaden op de ingeslagen weg voort te gaan.
This is Lafayette Avenue -- and as redesigned by Matthews-Nielsen landscape architects.
Dit is Lafayette Avenue - en hier herontworpen door Matthews-Nielsen landschapsarchitecten.
Google: ... commissary department on McClellan Avenue, Monterey.
winkelcentrum op McClellan Avenue, Monterey.
On the corner of Sunnyside with 10th Avenue there's a diner.
Op de hoek van Sunnyside en 10Th Avenue is een restaurant.
avenue (ook: alley, lane)
* Langs de lanen " Snij me " *
NL

avenue {de}

volume_up
avenue (ook: weg, dreef, laan)
Dit is Lafayette Avenue - en hier herontworpen door Matthews-Nielsen landschapsarchitecten.
This is Lafayette Avenue -- and as redesigned by Matthews-Nielsen landscape architects.
winkelcentrum op McClellan Avenue, Monterey.
Google: ... commissary department on McClellan Avenue, Monterey.
Op de hoek van Sunnyside en 10Th Avenue is een restaurant.
On the corner of Sunnyside with 10th Avenue there's a diner.

Voorbeeldzinnen voor "avenue" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd so, the obvious avenue for bio-remediation comes from organisms like this.
Het ligt voor de hand dat biosanering met dergelijke organismen gebeurt.
EnglishThis is Lafayette Avenue -- and as redesigned by Matthews-Nielsen landscape architects.
Dit is Lafayette Avenue - en hier herontworpen door Matthews-Nielsen landschapsarchitecten.
EnglishThis report leaves that avenue open, and I therefore welcome it.
Dit verslag laat die mogelijkheid open en ik juich het dan ook toe.
EnglishThe settlement process must proceed by the only possible avenue, i. e. that of dialogue.
Alleen door een dialoog kan een oplossing worden gevonden.
EnglishPerhaps this is a promising avenue to explore, but we must also explore others.
Misschien is dat een weg die we verder moeten bewandelen, maar we moeten ook andere mogelijkheden onderzoeken.
EnglishWe must now reconcile them and resolutely and unhesitatingly go down the avenue of enlargement.
Wij moeten ze nu verzoenen en daartoe resoluut en zonder aarzelen de weg van de uitbreiding inslaan.
EnglishWe sat in a car on the Avenue Paulista in São Paulo, together.
We zaten samen in een auto in de Avenue Paulista in São Paulo.
EnglishI heard that was a possibility, so that is another avenue that may not be open to deal with this problem.
Zijn de gerechtelijke onderzoeken in de twee lidstaten aan een tijdslimiet gebonden of niet?
EnglishOn the corner of Sunnyside with 10th Avenue there's a diner.
Op de hoek van Sunnyside en 10Th Avenue is een restaurant.
EnglishThis is the only avenue of protest that we have regarding the way the Bureau is handling this particular crisis.
We hebben geen andere keus gezien de manier waarop het Bureau zich in deze crisis opstelt.
EnglishMr President, we must leave no avenue unexplored in our efforts to increase employment.
Mijnheer de Voorzitter, wij mogen bij onze inspanningen voor werkgelegenheid geen enkele mogelijkheid onbenut laten.
EnglishI myself stressed that the method adopted for the Charter was an avenue worth exploring.
Zelf heb ik benadrukt dat de formule die gebruikt is bij de opstelling van het Handvest nader onderzocht zou moeten worden.
EnglishGoogle: ... commissary department on McClellan Avenue, Monterey.
EnglishI think a promising avenue has opened up.
Ik meen dat men voor een veelbelovende aanpak heeft gekozen.
EnglishWe invite him to pursue this avenue, thereby taking the path to reducing bureaucracy.
Wij nodigen hem dan ook uit om te volharden in deze richting en ook de weg naar terugdringing van de bureaucratie verder te bewandelen.
EnglishAnd we tried to use it to visualize Third Avenue.
Wij probeerden 3rd Avenue ermee te visualiseren.
EnglishThe European Union must continue to use every diplomatic avenue open to it to help halt the war in Chechnya.
De Europese Unie moet alle diplomatieke middelen blijven inzetten om de oorlog in Tsjetsjenië te helpen beëindigen.
EnglishSo this opens up a whole new avenue of research.
EnglishAs I am sure you are aware, your support will give us further incentive to pursue this avenue with yet more determination.
Het zal duidelijk zijn dat uw steun ons zal aanmoedigen om vastberaden op de ingeslagen weg voort te gaan.
EnglishBut, we've waged this war on Madison Avenue.

Synoniemen (Engels) voor "avenue":

avenue
English