EN

auxiliary {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
auxiliary (ook: subsidiary)
auxiliary
Reserve energie naar voorste schilden.

Voorbeeldzinnen voor "auxiliary" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishA similar option is already available to auxiliary staff of the institutions.
De hulpfunctionarissen van de instellingen hebben al een dergelijke keuzemogelijkheid.
EnglishDo the Members have a good computer system and sufficient auxiliary staff?
Hebben de afgevaardigden een goed computersysteem en voldoende medewerkers?
EnglishThe Committee on Budgets, in a sense, has been the auxiliary committee.
De Begrotingscommissie heeft in zekere zin een ondersteunende rol gespeeld.
EnglishHowever, the rules governing auxiliary agents should be identical for all medicinal products.
De regels voor hulpstoffen dienen echter identiek te zijn voor alle geneesmiddelen.
EnglishAirline staff are already being forced into the role of auxiliary police as a result of it.
Nu al krijgen medewerkers van luchtvaartmaatschappijen daardoor de rol van hulpagent opgedrongen.
English. ~~~ Those are just auxiliary, help conditions.
Maar dit is niet genoeg; het zijn slechts hulpmiddelen, omstandigheden.
EnglishA programme such as TACIS or any programme can, at most, have an auxiliary role in this direction.
Een programma zoals TACIS, of welk ander programma dan ook, kan hoogstens ondersteunend werken.
EnglishAmounts are merely auxiliary quantities.
EnglishAs an auxiliary language, it can provide one means, amongst others, of facilitating communication between all European citizens.
Als hulptaal kan het Esperanto een middel zijn om de communicatie tussen alle Europese burgers te vereenvoudigen.
EnglishIn summary, I might say that a firm basis for both processes was established in the 24th session of the auxiliary bodies.
In het kort kan ik zeggen dat er op de 24ste ontmoeting van de suborganen een stevige basis voor beide processen is gelegd.
EnglishAuxiliary power to forward shields.
EnglishThe role of Turkey is that of auxiliary policeman and aircraft-carrier, and Mr Clinton's raised index finger means nothing else.
De rol van Turkije is die van hulppolitie en van vliegdekschip, en de opgeheven wijsvinger van de heer Clinton is ook al niets anders.
EnglishFirstly: the regulation on paediatric medicinal products can only regulate the auxiliary agents in medicines for children.
Ten eerste kan de verordening betreffende pediatrische geneesmiddelen slechts het gebruik van hulpstoffen in geneesmiddelen voor kinderen reguleren.
EnglishSecondly, we cannot rule out the possibility that – precisely for certain important medicinal products – such auxiliary agents are indispensable.
Ten tweede valt de mogelijkheid niet uit te sluiten dat dergelijke hulpstoffen toch onmisbaar zijn in bepaalde belangrijke geneesmiddelen.
EnglishThe legal basis laid down in the Commission proposal allows Members to confer on their assistants the status of auxiliary staff.
Het voorstel van de Commissie biedt een rechtsgrondslag die het u als afgevaardigden mogelijk maakt uw medewerkers de status van hulpfunctionaris te bieden.
EnglishOne positive point is the call to reduce tax on labour, and to shift to a tax on the environmentally damaging use of raw and auxiliary materials.
Een positief punt is het pleidooi om de belasting op arbeid te verminderen en deze te verschuiven naar milieubelastend verbruik van grond- en hulpstoffen.
EnglishWe would also like to draw attention to the point about temporary and auxiliary posts in the institutions, offices and bodies of the Community and the Union.
Ook willen wij de aandacht vestigen op de tijdelijke en ondersteunende functies bij de instellingen, organen en agentschappen van de Gemeenschap en de Unie.
EnglishMr President, if I can try be helpful to the Commissioner I accept his point about other auxiliary cabin staff, beauticians etc.
Mijnheer de Voorzitter, misschien kan ik de commissaris een handje helpen: ik kan mij vinden in zijn opmerking over extra cabinepersoneel, bijvoorbeeld schoonheidsspecialisten enzovoort.
EnglishIt is also characteristic of the Commission that the proportion of women in C grades - secretaries and auxiliary staff - is 85 %, which is also a negative feature.
In de Commissie is het bovendien zo dat onder de ambtenaren van rang C, de secretaresses en het lager personeel, het percentage vrouwen 85 % is, wat ook een ongewenste situatie is.
EnglishMoreover, it seems justified to derogate from the general rules of the regulation for persons working on a temporary basis for members of Community institutions, such as auxiliary staff.
Het lijkt eveneens gerechtvaardigd af te wijken van de algemene regels van de verordening voor personen die tijdelijk voor leden van de communautaire instellingen werken, zoals hulpfunctionarissen.

Synoniemen (Engels) voor "auxiliary":

auxiliary
auxiliary equipment