EN

automation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Otherwise our society will wither away because of automation designed to avoid taxation.
Anders verspilt onze samenleving belastingen naast haar adequate automatisering.
We're trying to get to the point of automation.
We proberen het punt van automatisering te bereiken.
We should also consider how we can advance automation and avoid duplication of information collected.
Voorts moeten we overleggen hoe we vaart kunnen zetten achter de automatisering en dubbele enquêtes kunnen voorkomen.

Voorbeeldzinnen voor "automation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOtherwise our society will wither away because of automation designed to avoid taxation.
Anders verspilt onze samenleving belastingen naast haar adequate automatisering.
EnglishIt's a means to an end, not an end in itself, and automation allows us to have that machinery.
Het is een middel tot een doel, geen doel op zich.
EnglishWe should also consider how we can advance automation and avoid duplication of information collected.
Voorts moeten we overleggen hoe we vaart kunnen zetten achter de automatisering en dubbele enquêtes kunnen voorkomen.
EnglishWe're trying to get to the point of automation.
We proberen het punt van automatisering te bereiken.
EnglishAt the very least, companies that employ people should at least enjoy the same status as firm with a high degree of automation.
De minimumeis is dat arbeidsintensieve bedrijven in ieder geval dezelfde positie innemen als geautomatiseerde bedrijven.
EnglishAnd this is a difficult budget because of the large investments in property, furnishings and office automation equipment.
De onderhavige is echter een gecompliceerde begroting vanwege de hoge investeringen in gebouwen, meubilair en automatiseringsmateriaal.
EnglishThe minimum requirement is that businesses which provide employment should be placed on an equal footing with businesses using automation.
Het minste wat kan worden geëist, is dat arbeidsintensieve ondernemingen in fiscaal opzicht ten minste gelijk worden gesteld met geautomatiseerde bedrijven.
EnglishAs I have stated in my report, this automation and standardisation process should be in place three months before the introduction of notes and coins.
Dit automatiserings- en standaardiseringsproces moet volgens mijn verslag drie maanden voor de invoering van de euromunten en -biljetten klaar zijn.
EnglishThe system of automation that we are dealing with here, with the computerisation of customs and networking, is absolutely essential.
Maar juist de automatisering die hier is besproken, namelijk de computerisering van douaneactiviteiten en het opzetten van onderlinge netwerken, is zeer noodzakelijk.
EnglishFailing a common administration, Customs 2000 is an extremely important management tool for harmonised rules, automation and so on.
Bij gebrek aan een gemeenschappelijk bestuur is Douane 2000 een uiterst belangrijk beheersinstrument voor geharmoniseerde reglementen, automatisering en wat dies meer zij.
EnglishWe are a company in the field of automation, and we'd like to do very lightweight structures because that's energy efficient, and we'd like to learn more about pneumatics and air flow phenomena.
Ons bedrijf is actief in automatisering. ~~~ We houden van zeer lichte structuren omdat dat energie-efficiënt is.
EnglishIn fact, the main job reductions in this industry are due to increased investment in automation, as the firms themselves have declared.
In feite wordt het verlies van werkgelegenheid in deze sector hoofdzakelijk veroorzaakt door de toegenomen investering in automatisering, zoals de bedrijven zelf ook hebben gezegd.
EnglishAutomation has developed many of the so-called male sectors in such a way that physical strength is no longer a prerequisite for being able to do the work.
De automatisering heeft veel van de zogenaamde mannenberoepen zodanig ontwikkeld, dat er geen fysieke kracht meer nodig is voor het verrichten van arbeidstaken.
EnglishThe remainder - the other 80 % - of the persisting high fees for cross-border transfers are mainly due to insufficient automation and standardisation.
Dat het resterende deel van de kosten voor grensoverschrijdende betalingen nog steeds zo hoog is, komt grotendeels door gebrekkige automatisering en standaardisering.
EnglishSo automation allows this separation and also allows -- in the case of driving, and I believe also in the future case of maths -- a democratized way of doing that.
Automatisering laat dit onderscheid toe en laat ook toe -- voor autorijden, en volgens mij in de toekomst ook voor wiskunde -- dat het democratisch gebeurt.
EnglishBut automation in cars allowed that to separate, so driving is now a quite separate subject, so to speak, from engineering of the car or learning how to service it.
Maar automatisering in auto's zorgde dat dat kon worden afgescheiden, en rijden is nu een heel ander vak, zeg maar, dan het ontwerpen van de auto of het aanleren van het onderhoud.
EnglishI think you need to separate the basics of what you're trying to do from how it gets done and the machinery of how it gets done and automation allows you to make that separation.
Ik denk dat je de basis van wat je wil doen moet onderscheiden van hoe het gebeurt en van de machinerie van hoe het gebeurt. ~~~ Automatisering laat je toe dat onderscheid te maken.
EnglishFor some reason it is imagined that businesses which provide employment are wealthier, as they are taxed disproportionately in comparison, for example, with business which go in for automation.
Om een of andere reden wordt gedacht dat arbeidsintensieve bedrijven rijker zijn, zodat zij bijvoorbeeld in vergelijking met geautomatiseerde bedrijven buitensporig veel belasting betalen.

Synoniemen (Engels) voor "automation":

automation
automated