EN

automatically {bijwoord}

volume_up
automatically
Labelling and traceability do not automatically guarantee safety.
Het etiketteren en de traceerbaarheid garanderen niet automatisch veiligheid.
In that way the environment will automatically be included in other budget lines.
Op die manier zal het milieu automatisch opgenomen worden in andere begrotingslijnen.
Economic growth is automatically expected to lead to increased employment.
Economische groei zou automatisch leiden tot meer werkgelegenheid.
Any agreements or decisions prohibited pursuant to this Article shall be automatically void.
    De krachtens dit artikel verboden overeenkomsten of besluiten zijn van rechtswege nietig.

Voorbeeldzinnen voor "automatically" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis device would automatically send the intended person the letter as an email.
Dit toestel zond de brief dan automatisch naar de bestemmeling als een e-mail.
EnglishBut every American policy does not automatically have to become European policy.
In de kwestie-Afghanistan hebben wij steun gegeven en besloten mee te doen.
EnglishApplying the precautionary principle does not, therefore, automatically imply a ban.
De toepassing van het voorzorgsprincipe houdt dus niet noodzakelijk een verbod in.
EnglishIn that way the environment will automatically be included in other budget lines.
Op die manier zal het milieu automatisch opgenomen worden in andere begrotingslijnen.
EnglishThat automatically implies doing something about it, keeping the situation in hand.
Dat betekent automatisch dat je er iets aan doet, dat je het in handen houdt.
EnglishThe IMF official is hardly the only person to automatically file women under micro.
De IMF-ambtenaar is niet de enige die vrouwen automatisch onder 'micro' rangschikt.
EnglishBut it did not necessarily or automatically resolve the unemployment problem.
Maar het loste het probleem van de werkloosheid niet noodzakelijk of automatisch op.
EnglishThis does not automatically mean that every criticism should be accepted as valid.
Dit betekent echter nog niet dat alle kritiek ook per definitie terecht is.
EnglishEvery single Harvard employee is now automatically enrolled in a lifecycle fund.
Elke Harvard-werknemer neemt nu automatisch deel aan een lifecycle-fonds.
EnglishBecause that then automatically means that the present system will become superfluous.
Want dat betekent dan automatisch dat het huidige systeem overbodig zou worden.
EnglishThis will not automatically mean that competence and skills will dwindle.
Dit betekent zeker niet dat de wetenschappelijke deskundigheid eronder zal lijden.
EnglishThe establishment of extensive farming practices will automatically regulate production.
Als we zorgen voor een extensieve landbouw, zal deze productie zichzelf reguleren.
EnglishAlmost automatically they will have to deliver if Turkey is to become a member one day.
Zij zullen bijna automatisch resultaat moeten opleveren wil Turkije ooit lid worden.
EnglishAre we going to make them automatically join the plan, or are they going to be left out?
Zorgen we ervoor dat ze automatisch meedoen aan het plan, of worden ze uitgesloten?
EnglishWe had felt that the collapse of communism would automatically lead to democracy.
Wij dachten dat de ineenstorting van het communisme automatisch tot democratie zou leiden.
EnglishSo the industry is not automatically interested in the highest standard of security.
De industrie is dus niet automatisch geïnteresseerd in de grootst mogelijke veiligheid.
EnglishThe training then would be automatically performed without being compulsory.
Zo krijgt men automatisch een scholing zonder deze verplicht te stellen.
EnglishMany people believed that this would automatically also lead to political reforms.
Veel mensen hadden het idee dat dit automatisch ook tot politieke hervormingen zou leiden.
EnglishYou don't think; it goes automatically, if you merge yourself with the music, and so forth.
Je denkt niet dat het automatisch gaat als je samensmelt met de muziek, enzovoort.
EnglishThat would automatically mean amending the law without involving Parliament.
Dat zou neerkomen op een de facto wetswijziging, zonder het Parlement erbij te betrekken.

Synoniemen (Engels) voor "automatically":

automatically
automatic