EN

automatic {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
In those cases, the automatic destruction of batches should not be an option.
Van automatisch vernietigen van partijen dient in deze gevallen geen sprake te zijn.
Otherwise the automatic result would be a lengthy period of intervention.
Als ik dat niet doe, leidt dat automatisch tot een langdurige interventie.
Subsidiarity does not mean automatic exemption from the market rules.
Subsidiariteit betekent niet automatisch uitzondering van de marktregels.

Voorbeeldzinnen voor "automatic" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe automatic teller machines must still be able to distribute national currencies.
De geldautomaten moeten dan nog voorzien in de behoefte aan nationale valuta's.
EnglishTo some extent, this is an automatic transfer from the old Directive 95/ 46/ EC.
Voor bepaalde delen gaat het hier om een modernisering van de oude richtlijn 95/46/EG.
EnglishIn those cases, the automatic destruction of batches should not be an option.
Van automatisch vernietigen van partijen dient in deze gevallen geen sprake te zijn.
EnglishThat's the moment when you have to wake up from the automatic way of thinking.
Op dat moment moet je wakker worden van de automatische manier van denken.
EnglishThe first step could be to remove the automatic cost of living adjustment.
De eerste stap zou de afschaffing van de automatische indexatie kunnen zijn.
EnglishWhat message would we give out with such an automatic change of structure?
Welke boodschap zouden we afgeven met zo'n automatische verandering van de structuur?
EnglishFor three months, the automatic lights outside did not go off because it was that dark.
We verloren alle gewassen, kinderen kwamen meer dan een jaar lang niet aan.
EnglishThe first concerns automatic refugee status for victims of trafficking in women.
Het eerste gaat over de automatische vluchtelingenstatus voor slachtoffers van vrouwenhandel.
EnglishOtherwise the automatic result would be a lengthy period of intervention.
Als ik dat niet doe, leidt dat automatisch tot een langdurige interventie.
EnglishAmongst such measures, he proposes the automatic reduction of quotas.
Een van de maatregelen die hij voorstelt is de automatische quotaverlaging.
EnglishSubsidiarity does not mean automatic exemption from the market rules.
Subsidiariteit betekent niet automatisch uitzondering van de marktregels.
EnglishAutomatic behavior -- skilled behavior -- is subconscious, controlled by the behavioral side.
Automatisch gedrag – vakkundig gedrag is onderbewust, wordt geleid door de gedragskant.
EnglishSecondly, we must introduce automatic report duty via transponders.
In de tweede plaats moeten we een automatische meldingsplicht via transponders invoeren.
EnglishSo for instance, here's one of my favorite automatic generators of regret in modern life.
Hier zie je een van mijn favoriete automatische veroorzakers van spijt in het moderne leven.
EnglishIt is an automatic, endemic tourism, which can have no need for extra investment.
Dit is een vorm van automatisch, vanzelfsprekend toerisme dat geen verdere investeringen nodig heeft.
EnglishIt can only be done by this automatic procedure, which must be integrated into the first pillar.
Het gaat alleen maar over dit automatisme dat in de eerste pijler moet worden ingebouwd.
EnglishThey now want to adopt a resolution that would allow them automatic recourse to force.
Ze willen nu een resolutie laten aannemen op grond waarvan ze automatisch geweld kunnen gebruiken.
EnglishThe Environment Committee has therefore opposed automatic market access after 60 days.
De Commissie milieubeheer heeft zich dan ook verzet tegen een automatische goedkeuring na 60 dagen.
EnglishThere is nothing automatic about the methods or the schedule for application.
De voorwaarden en het tijdschema voor de toepassing van het Verdrag bezitten absoluut geen automatisme.
EnglishThat is another factor of automatic over-estimation of interest rates.
Ook dat is een factor die de rentevoet automatisch omhoog stuwt.

Synoniemen (Engels) voor "automatic":

automatic
automatically