EN

to authorize [authorized|authorized] {overgankelijk werkwoord}

volume_up
I have been authorized to brief you in full.
Ik ben gemachtigd u instructies te geven.
It should reserve definite space for this category in the daily management of the import licences, while being authorized to do so by Council and Parliament.
Zij zou in het dagelijkse beheer van de invoervergunningen voor deze categorie nadrukkelijk ruimte moeten reserveren, daartoe gemachtigd door Raad en Parlement.
These tests must also be carried out at authorized centres appointed for the purpose by the various Member States and subject to spot checks.
Deze controles moeten bovendien in gespecialiseerde garages worden uitgevoerd die ad hoc door de verschillende lid-staten worden gemachtigd en steekproefsgewijs worden gecontroleerd.
Dr Ross's dreams should be all the Council needs authorize the firing of the Zeus cannon.
Dit is alles wat de Raad nodig heeft om het vuren van Zeus te autoriseren.
to authorize

Voorbeeldzinnen voor "to authorize" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishShould we authorize the manufacture of embryos for the purpose of experimentation?
Is het wel of niet toegestaan embryo's te kweken voor experimentele doeleinden?
EnglishDr Ross's dreams should be all the Council needs authorize the firing of the Zeus cannon.
Dit is alles wat de Raad nodig heeft om het vuren van Zeus te autoriseren.
EnglishMrs Roth-Behrendt's report wants to authorize alternative methods only.
In het verslag van mevrouw Roth-Behrendt wil het Parlement alleen nog alternatieve methoden toelaten.
EnglishWe will lose this privilege if we do not authorize our adherence before the 16 November 1998, that is, in one year's time.
Wij zouden dit voorrecht verliezen als we de toetreding niet vóór 16 november 1998, dus over één jaar, goedkeuren.
EnglishIs it possible for the competent authorities in the country of shipment not to authorize the return of contaminated meat?
Kunnen de bevoegde autoriteiten van het land van herkomst weigeren toestemming te verlenen voor het terugzenden van besmet vlees?
EnglishMr Falconer, it is the Quaestors ' responsibility to authorize displays, and I shall convey your request to them immediately.
Mijnheer Falconer, tentoonstellingen vallen onder de bevoegdheid van de quaestoren en ik zal hen uw verzoek onmiddellijk overmaken.
EnglishIt was on that basis that we were able to authorize final payment by the French and Portuguese governments to Air France and to TAP.
Op grond daarvan konden wij dan ook een laatste steunverlening van de Franse en Portugese regering aan Air France en TAP goedkeuren.
EnglishConsequently, the Commission is continuing to authorize new Cohesion Fund projects or project phases in Greece, Portugal and Spain.
Daarom keurt de Commissie nog steeds nieuwe Cohesiefondsprojecten, respectievelijk projectfasen voor Griekenland, Portugal en Spanje goed.
EnglishThe Commission asks the authorities concerned to hold a fair trial and to authorize visits by the International Red Cross.
De Commissie vraagt dat de bevoegde autoriteiten voor een eerlijk proces zorgen en toestaan dat het Internationale Rode Kruis de gevangenen bezoekt.
EnglishIn the same way, a simple offer of a work contract would not be sufficient automatically to authorize the admission of third-country nationals.
En in diezelfde geest kan alleen een aanbod van een arbeidscontract niet voldoende zijn om automatisch de toelating van buitenlandse onderdanen toe te staan.
EnglishLet us never forget that the legitimacy of the president, a legitimacy which comes from the elections, does not authorize any behaviour he chooses.
Wij moeten er dus onophoudelijk aan herinneren dat de legitimiteit van de president, die het resultaat is van zijn verkiezingsoverwinning, niet alles goedpraat.
EnglishThirdly, at this time, the Council is awaiting Parliament's decision to authorize the Commission to sign the new financing Convention with the UNRWA.
Ten derde: op dit moment wacht de Raad op het besluit van het Parlement om de Commissie toestemming te verlenen de nieuwe financieringsovereenkomst met de UNWRA te ondertekenen.
EnglishI declined simply to authorize it, although a number of documents and attestations were submitted indicating that somato salm was completely harmless.
Ik heb gezegd dat wij het produkt niet zonder meer konden registreren, ook al heeft men een reeks documenten en bewijsstukken voorgelegd waaruit moet blijken dat somato salm ongevaarlijk is.
EnglishThis is why the proposal to authorize the addition of vegetable fats other than cocoa butter to chocolate is unacceptable, because it undermines the integrity of the product.
Het voorstel om de verwerking van andere plantaardige vetstoffen dan cacaoboter in chocolade toe te staan is onaanvaardbaar omdat het de integriteit van het product aantast.
EnglishIt would appear that the organization is now subject to increasing pressures to authorize fishing before making rigorous scientific analyses and implementing adequate control measures.
Het is duidelijk dat de organisatie steeds meer onder druk gezet wordt om visserij toe te staan zonder een grondig wetenschappelijk onderzoek en zonder een gedegen controle.
EnglishThe Commission will propose that the Council authorize the Member States to introduce conditionality between direct payments and the respect of environmental provisions.
Bovendien zal de Commissie de Raad voorstellen om de lidstaten toe te staan om een voorwaardelijkheid in te voeren inzake de rechtstreekse betalingen en de naleving van de milieubepalingen.
EnglishFirstly, of course, there is the reason of principle, namely that it is doubtful whether it is right to authorize others to take militarily action in other conflicts.
De eerste is natuurlijk een zuiver principiële kwestie, namelijk dat het de vraag is of men daarmee niet ook anderen legitimatie verschaft voor eigenmachtig militair optreden in andere conflicten.
EnglishBut it is incomprehensible that Senegal has still not been persuaded to authorize humanitarian corridors from Dakar to provide aid to the people who have been displaced.
Het is evenwel onbegrijpelijk dat men er tot op heden niet in geslaagd is Senegal ervan te overtuigen humanitaire corridors toe te laten vanuit Dakar, zodat hulp kan worden geboden aan de ontheemden.
EnglishIndeed, how is it possible to authorize incorporation of vegetable fats in a chocolate-flavoured product, at 5 % maximum, unless reliable quantitative methods of checking are available?
Hoe kan men immers toestaan dat in een chocoladeproduct tot maximaal 5 % plantaardige vetstoffen worden verwerkt, als men niet over betrouwbare middelen beschikt om die hoeveelheden te controleren?