EN

authority {zelfstandig naamwoord}

volume_up
authority (ook: prestige)
This is the authority responsible for supervising the future concessionaire.
Deze autoriteit moet de toekomstige concessiehouder gaan controleren.
The Council's authority is strengthened to the detriment of the Commission's.
De autoriteit van de Raad wordt groter ten koste van die van de Commissie.
The single authority would, however, retain ultimate responsibility.
Wel blijft de aangewezen bevoegde autoriteit in laatste instantie verantwoordelijk.
He acted with moral authority and international backing when that line was crossed.
Hij handelde met moreel gezag en internationale steun toen die grens werd overschreden.
And apparently, he disobeyed God, and that's the ultimate disobedience to authority.
. ~~~ Dat is de ultieme ongehoorzaamheid aan het gezag.
This House must meet the challenge of bridging that gap with vigour and authority.
Dit Parlement moet de uitdaging om deze kloof te overbruggen met kracht en gezag aangaan.
We have established that as yet, Europol has no authority whatsoever to act.
Wij stellen vast dat Europol nog helemaal geen bevoegdheid heeft om op te treden.
I call on my authority to maintain the order of voting, advised by the services.
Ik neem de bevoegdheid om de stemming te handhaven, daartoe geadviseerd door de diensten.
The competence lies at national authority level, not at this level.
De bevoegdheid ligt bij die nationale instanties en niet hier.
The Court of Justice may order that a witness or expert be heard by the judicial authority of his place of permanent residence.
Het Hof van Justitie kan bevelen, dat een getuige of deskundige door de rechterlijke instantie van zijn woonplaats wordt gehoord.
This led the Greek authorities to order the drawing up of a new reorganisation plan by a new team led by specialist managers.
Dit was voor de autoriteiten van dit land aanleiding om een nieuwe directie, bestaande uit zeer deskundige bestuurders, opdracht te geven tot het opstellen van een nieuw herstructureringsplan.
We must therefore arrange for all the necessary tests and experts'studies to be conducted, by authorities which are independent of all commercial and political pressure.
Men moet dus overgaan tot al de nodige tests en deskundige onderzoeken, die moeten worden verricht door instanties die absoluut niet blootstaan aan welke commerciële of politieke druk ook.
In principle, this problem should therefore be solved locally, that is to say by the competent airport authority.
In principe zou dit probleem dan ook lokaal, dat wil zeggen door het bevoegd gezag van de vliegvelden, opgelost dienen te worden.
This is, in principle, a localised problem which should, as such, be solved by the competent authority of the relevant airport.
In principe zou dit probleem dan ook lokaal, dat wil zeggen door het bevoegd gezag van de betreffende vliegvelden opgelost dienen te worden.
Moreover, the competent authorities within each Member State are, in my view, best placed to assess the situation and decide on the restrictions that will best protect consumers.
Bovendien kan het bevoegd gezag in elke lidstaat beter dan wie ook de situatie inschatten en voorschrijven wat goed is voor de optimale bescherming van de consument.

Voorbeeldzinnen voor "authority" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishParliament, as budgetary authority, will decide on all these figures later on.
Als begrotingsautoriteit zal het Parlement later over al deze cijfers beslissen.
EnglishBeing one arm of the budgetary authority, we will continue to keep tabs on this.
Als tak van de begrotingsautoriteit zullen wij daar verder streng op toezien.
EnglishAs President-in-Office, I definitely have no authority to answer the question.
Als voorzitter van de Raad ben ik geenszins bevoegd om te antwoorden op de vraag.
EnglishThe European Food Safety Authority will obviously play a key role in this exercise.
De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid zal hierbij zeker een rol spelen.
EnglishThese things are inextricably linked with what the food authority will be doing.
Deze zaken zijn onlosmakelijk verboden met de activiteiten van de voedselautoriteit.
EnglishBecause in Ireland there is no regional authority with real decision-making powers.
Omdat er in Ierland geen regionale autoriteit bestaat met echte beslissingsmacht.
EnglishDigiNotar is a Certificate Authority from The Netherlands -- or actually, it was.
DigiNotar is een Certifiëringsautoriteit (CA) uit Nederland - of eerder, was.
EnglishSupreme authority must fall to the government and no longer to the military.
Het primaat moet bij de regering komen te liggen en niet meer bij de militairen.
EnglishThe Commission’ s task is to take account of the will of the budgetary authority.
De Commissie heeft rekening te houden met de wil van de begrotingsautoriteit.
EnglishWe have established that as yet, Europol has no authority whatsoever to act.
Wij stellen vast dat Europol nog helemaal geen bevoegdheid heeft om op te treden.
EnglishWe must ensure that the Food Authority is operational at the start of next year.
Wij moeten ervoor zorgen dat de Voedselautoriteit begin volgend jaar operationeel is.
EnglishThis post is gaining greater authority in my homeland with every parliamentary term.
De instelling van de ombudsman geniet in mijn land een steeds grotere autoriteit.
EnglishI understand that the budgetary authority has already agreed to this politically.
Ik begrijp dat de begrotingsautoriteit hier politiek al mee heeft ingestemd.
EnglishLikewise the necessity for training of police officers and others in authority.
Dat geldt ook voor de opleiding van politieagenten en andere gezagsdragers.
English Compliance with these rules shall be subject to control by an independent authority.
    Een onafhankelijke autoriteit ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd.
EnglishOf course our Parliament would also need to be accorded the authority due to it.
Natuurlijk ook dat ons Parlement alle bevoegdheden krijgt die het toekomt.
EnglishIt could do with more resources, but that is an issue for the budgetary authority.
Meer middelen zouden welkom zijn, maar dat is een zaak voor de begrotingsautoriteit.
EnglishI believe that the legislative authority had a clear aim in choosing this formulation.
De wetgevende macht had volgens mij duidelijke bedoelingen met deze formulering.
EnglishEach national supervisory authority has an essential role to play in this area.
De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij elk van de nationale controleautoriteiten.
EnglishOn the Commission's behalf, I want to thank the budgetary authority for this decision.
Ik wil namens de Commissie de begrotingsautoriteit voor deze beslissing bedanken.