EN

authorities {meervoud}

volume_up
authorities
Local and regional authorities are not sufficiently involved in this approach.
De regionale en plaatselijke overheden zijn hierbij onvoldoende betrokken.
National authorities will encourage the widening of treatment programmes.
De nationale overheden zullen het verspreiden van behandelingsprogramma's bevorderen.
The national authorities are responsible for this sort of enquiry.
De nationale overheden zijn voor dit soort onderzoeken verantwoordelijk.
authorities (ook: powers)
We trained our police and gave our authorities greater resources and power.
Onze politie werd opgeleid en de overheid kreeg meer middelen en bevoegdheden.
However, this should take place in conjunction with the usual administrative authorities.
Dat moet evenwel in het kader van normale administratieve bevoegdheden gebeuren.
Do n't interfere with the powers of the local and regional authorities.
Bemoei u liever niet met de bevoegdheden van de gemeenten en de regio's.

Voorbeeldzinnen voor "authorities" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAuthorities are keeping the farm under close surveillance and it has been closed.
De autoriteiten hebben de boerderij afgesloten en onder streng toezicht gesteld.
EnglishThe authorities have declared that women will be entitled to vote in the future.
De autoriteiten hebben verklaard dat vrouwen in de toekomst zullen mogen stemmen.
EnglishThere seems to be a misunderstanding between the British and German authorities.
Er lijkt een misverstand te bestaan tussen de Britse en de Duitse autoriteiten.
EnglishThese, then, are the authorities in whom the European Commission has blind faith.
Dit zijn dus de autoriteiten waar de Europese Commissie alle vertrouwen in heeft.
EnglishA second difficulty concerns solid border control by the Romanian authorities.
Een tweede pijnpunt betreft een solide grensbewaking door de Roemeense overheid.
EnglishThe supervisory authorities in the Member States would also find this difficult.
Bovendien, hoe kunnen de lidstaten controleren of de 48-uursregel wordt nageleefd?
EnglishAll the European forestry authorities cooperate within the ECE Timber Commission.
Alle Europese bosbouwautoriteiten werken samen binnen de ECE Timber Commission.
EnglishI have, of course, little influence on the wisdom of the Portuguese authorities.
Ik heb natuurlijk weinig invloed op de wijsheid van de Portugese autoriteiten.
EnglishThis decision is the sole responsibility of the French and Italian authorities.
Daarvoor zijn immers alleen de Franse en Italiaanse autoriteiten verantwoordelijk.
EnglishEach country has a forestry policy and authorities for the Forestry Industry.
Ieder land heeft een bosbeschermingswet en een autoriteit voor de bosbouwsector.
EnglishWe keep talking about the regulatory authorities of the Member States concerned.
We spreken altijd weer over de regelgevende instanties van de betreffende lidstaten.
EnglishThe same applies to the issue of cooperation between civil and military authorities.
Hetzelfde geldt voor de samenwerking tussen de civiele en militaire autoriteiten.
EnglishIn my view, it is not only a matter for the authorities in Great Britain itself.
Het is volgens mij niet alleen een zaak van de autoriteiten in Groot-Brittannië zelf.
EnglishI would like to call on the Spanish authorities to take another look at this case.
Ik zou de Spaanse autoriteiten ertoe willen oproepen deze zaak opnieuw te bekijken.
EnglishI should also like to express my complete solidarity with the British authorities.
Ook wil ik uiting geven aan mijn volledige solidariteit met de Britse autoriteiten.
EnglishThis is something to which the authorities in Khartoum have been particularly deaf.
Dat is iets waarvoor de autoriteiten in Khartoum zich oostindisch doof houden.
EnglishThe nature of a political party and its formation is not an issue for authorities.
Het politieke partijstelsel en de inrichting daarvan zijn geen overheidszaak.
EnglishThe Union should not be small-minded in its relations with the national authorities.
De Unie moet zich niet kleinzielig tegenover de nationale autoriteiten opstellen.
EnglishI hope that the authorities here can seek some explanation for these actions.
Ik hoop dat de autoriteiten hier een verklaring kunnen eisen voor deze acties.
EnglishShould we not, after all, impose this obligation on the authorities earlier?
Moeten we er toch niet eerder voor zorgen dat de autoriteiten hun plicht doen?