EN

authorising {gerundium}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "authorising" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe GUE/ NGL Group wants to scrap this possibility for authorising officers.
De GUE/NGL-Fractie wil deze mogelijkheid voor ordonnateurs schrappen.
EnglishWe cannot contemplate authorising active euthanasia without considering all the possible problems.
Actieve euthanasie is uitgesloten, rekening houdend met alle mogelijke ontsporingen.
EnglishShould there not be a clearer dividing line between the accountant and the authorising officer?
Moet er geen duidelijkere scheidslijn bestaan tussen de rekenplichtige en de ordonnateur?
EnglishThe report gives responsibility for authorising GMOs to the European Food Authority.
Het verslag legt de verantwoordelijkheid voor de toelating van GMO's bij de Europese Voedselautoriteit.
EnglishAuthorising GMOs will result in disputes amongst farmers.
De toelating van GGO's zal verder leiden tot conflicten tussen landbouwers.
EnglishThe aim of the discharge, at the end of the day, is not to repeat the act of authorising the budget.
Voorts is kwijting niet bedoeld om de begroting opnieuw goed te keuren.
EnglishIt has the task of authorising drugs produced through biotechnology, and that is how it earns its money.
Dat moet, om geld te verdienen, biotechnologische geneesmiddelen toelaten.
EnglishThat is for the authorising services, under the financial control of the Commission.
Dat is een taak voor de diensten die hun fiat moeten geven, onder de financiële controle van de Commissie.
EnglishThe American Congress has adopted legislation authorising the payment of 926 million dollars.
Het Amerikaanse Congres heeft een wet aangenomen die in de betaling van 926 miljoen dollar voorziet.
EnglishThere is no clause authorising the Commission to check whether these funds are used correctly.
Er is geen clausule die de Commissie het recht geeft om na te gaan of de middelen correct worden besteed.
EnglishThere has never been any question of authorising polygamous family groupings, contrary to what I have just heard.
Er is nooit sprake geweest van, zoals ik zojuist hoorde, het toelaten van polygame gezinsherenigingen.
EnglishIt will end the possibility of authorising the use of raw materials for animal food in excess of the maximum limits laid down.
De mogelijkheid het gebruik van grondstoffen ook boven de vastgestelde maximumwaarden toe te staan, wordt nu geschrapt.
EnglishThat time-limit is equivalent to authorising undertakings to discharge their toxic substances for another 20 years.
Ik denk hierbij met name aan de vermelde termijn van twintig jaar waarbinnen bedrijven kunnen doorgaan met het lozen van hun giftige afvalstoffen.
EnglishTo this end, the Council recently adopted a decision authorising the Commission to negotiate on this very protocol.
Met het oog daarop heeft de Raad recentelijk een besluit genomen waarbij de Commissie wordt gemachtigd over dit protocol onderhandelingen te voeren.
EnglishI believe that an identity card for pensioners and the use of computers should replace these cumbersome forms of authorising payments.
Ik vind dat deze lastige bewijsvoering moet worden vervangen door een identiteitskaart voor gepensioneerden of door een computersysteem.
EnglishMrs Pack, as you and all your colleagues are aware, the Conference of Presidents is responsible for authorising this journey.
Mevrouw Pack, zoals u en alle collega's weten, valt het verlenen van toestemming voor deze reis onder de bevoegdheid van de Conferentie van voorzitters.
EnglishAs you know, there is already a harmonised framework for the developing, testing and authorising of biomedical products.
Zoals u bekend zal zijn, bestaat er reeds een geharmoniseerd kader voor de ontwikkeling, het testen en het afgeven van vergunningen voor biomedische producten.
EnglishIn short, I call for consistent action when it comes to authorising, using and controlling plant protection products within Europe.
Kortom, ik pleit hier voor een consistent handelen als het gaat om het toelaten, gebruiken en controleren van gewasbeschermingsmiddelen binnen Europa.
Englishrules providing for checks on the responsibility of financial actors, in particular authorising officers and accounting officers.
worden de regels vastgesteld betreffende de controle van de verantwoordelijkheid van de financiële actoren, met name van ordonnateurs en rekenplichtigen.
EnglishWe do not know whether specific prior controls are operating, on the basis of a risk analysis and according to the wishes of the authorising officers.
We weten niet of de eerdere speciale controles functioneren op basis van risicoanalyse of omdat de betreffende instanties dat willen.

Synoniemen (Engels) voor "authorisation":

authorisation
authorised