EN

to authorise {werkwoord}

volume_up
The Commission shall make recommendations to the Council, which shall authorise it to open the necessary negotiations.
De Europese Commissie doet aanbevelingen aan de Raad, die haar machtigt de vereiste onderhandelingen te openen.
. – Mr President, this proposal aims to authorise Member States to ratify the 1996 Hague Convention on child protection in the interest of the European Community.
Mijnheer de Voorzitter, dit voorstel is erop gericht lidstaten te machtigen om het verdrag van via bijvoorbeeld het creëren van virtuele klassen.
Another outrageous bill would even authorise the President of the United States to use violence to liberate people kept in prison by the court.
Een ander krankjorum wetsontwerp zou de president van de Verenigde Staten zelfs machtigen om personen die door het hof gevangen worden gehouden met geweld te bevrijden.

Voorbeeldzinnen voor "to authorise" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOnly then will we be able to authorise the release of GMOs into the environment.
Pas dan kan men de doelbewuste introductie van GGO's in het milieu toestaan.
EnglishDo we have the right to authorise research into the embryo for therapeutic purposes?
Moeten we het onderzoek naar embryo's om therapeutische doeleinden toestaan?
EnglishThe Commission, as I said, decided today to authorise the operation.
Zoals ik zei, heeft de Commissie vandaag besloten om de operatie toe te staan.
EnglishI think it is perfectly right to refuse to authorise this additive.
Naar mijn mening is het volstrekt juist de vergunning voor dit additief te weigeren.
EnglishThe treaties do not authorise this reaction by the 14 Member States.
We moeten niet de strijders voor mensenrechten in Oostenrijk ook isoleren.
EnglishThey will also benefit from increased aid ceilings and will be able to authorise operating aid.
Zij zullen ook profiteren van verhoogde steunplafonds en mogen bedrijfssteun toestaan.
EnglishThis will make it impossible to authorise the rigid 15-metre buses!
Dat zal het toestaan van stijve bussen van 15 meter onmogelijk maken.
EnglishIt is unacceptable to authorise the division of rest time.
Het is onaanvaardbaar dat toestemming wordt gegeven om de rusttijd op te splitsen.
EnglishThey must promote democracy, authorise freedoms and demonstrate cohesion.
Ze moeten de democratie nastreven, vrijheden toestaan en blijk geven van onderlinge verbondenheid.
EnglishWe ask you to authorise this visit very soon so that we can make our travel plans today.
Graag kregen wij zo snel mogelijk uw toestemming, zodat we deze reis vandaag nog kunnen voorbereiden.
EnglishWhich procedure should be chosen to authorise these products?
Welke procedure moet worden gekozen om deze producten goed te keuren?
EnglishI wanted to raise this point yesterday, but you did not authorise me to intervene.
Ik wilde deze kwestie gisteren aan de orde stellen, maar u gaf mij toen geen toestemming om te interveniëren.
EnglishFurthermore, it is urgent to authorise mixture contents greater than 5 %.
Anderzijds moet ook dringend het licht op groen worden gezet voor mengsels met een gehalte van meer dan 5%.
EnglishThe Commission does not have the power to authorise any practices that are contrary to the Treaty.
De Commissie heeft geen bevoegdheid om praktijken goed te keuren die strijdig zijn met het Verdrag.
EnglishThey will only authorise some specific agreed bodies for the reassessment activities.
Die lidstaten zullen de hernieuwde beoordeling dus alleen door specifieke aangemelde instanties laten uitvoeren.
EnglishI know, although I do not approve of it, that certain Member States of the European Union authorise this.
Ik weet - - hoewel ik het niet goedkeur - - dat bepaalde lidstaten van de Europese Unie dit toestaan.
EnglishParagraph 1 stipulates that the ECB has the exclusive right to authorise the issue of bank notes.
In lid 1 wordt bepaald dat de ECB het alleenrecht heeft machtiging te geven tot de uitgifte van bankbiljetten.
EnglishAnother solution would be for these countries to have licences that authorise them to produce generic drugs.
Men zou die landen ook licenties kunnen verschaffen om zelf generieke medicijnen te gaan produceren.
EnglishIt does not authorise any discrimination between them.
EnglishIt is therefore certainly justifiable for a number of EU Member States only to authorise buses up to 12 metres long.
Het is dus alleszins verdedigbaar dat een aantal lidstaten van de EU alleen bussen tot 12 meter toestaat.

Synoniemen (Engels) voor "authorisation":

authorisation
authorised