EN

author {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Mr President, I am the reprehensible author, or co-author of the resolution.
Mijnheer de Voorzitter, hier staat dan de verwerpelijke auteur of medeauteur van de resolutie.
Question No 12 has been withdrawn by its author and will therefore not be taken.
- Vraag nr. 12 is ingetrokken door de auteur en wordt daarom niet behandeld.
In my youth... author of Hostage Terrorist, Terrorist Hostage,
In mijn jeugd... auteur van Gijzelaar Terrorist, Terrorist Gijzelaar,
He is a remarkably nice man and obviously a great author – an author of fiction.
Hij is een bijzonder aardige man en duidelijk een groot schrijver, maar dan een schrijver van fictie.
Daarnet heb ik een Franse schrijver aangehaald.
Because, as a German author says, progress is a snail, but it moves, and it moves forward.
Want zoals een Duitse schrijver eens zei: " Een slak betekent vooruitgang, het dier beweegt, en het gaat vooruit
The author of the proposal, Mr Graefe zu Baringdorf, has the floor.
Het woord is aan de opsteller van dit verzoek, de heer Graefe zu Baringdorf.
However, as author of the report, I support this amendment.
Als opsteller van het verslag steun ik dit amendement echter wel.
Mr Lannoye wishes to speak as the author of this request.
Als opsteller van het verzoek wil de heer Lannoye het woord voeren.
The underlying basis for the right is the desire to lessen the injustice suffered by the authors of certain original works of art which are destined to become objects of viewing.
Het recht heeft tot doel een onrechtvaardigheid uit de wereld te helpen waarvan scheppers van voor bezichtiging bestemde oorspronkelijke kunstwerken het slachtoffer zijn.
The proposal for a directive enshrining the economic rights of the authors of plastic and written works at Community level is a positive move forward.
Ik vind het positief dat men met een Europese richtlijn de economische rechten van de scheppers van plastische en grafische werken tracht veilig te stellen en te harmoniseren.
Naturally, creators and authors must, and ought to, be assured of a fair economic return, but I have to say that, for me and the People's Movement I represent, there are two crucial main points.
Uiteraard moeten de auteurs en de bedenkers er een redelijke munt uit kunnen slaan, maar voor mij en de Folkebevægelse die ik vertegenwoordig, zijn er twee bepalende hoofdpunten.
author (ook: writer)

Voorbeeldzinnen voor "author" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI, as the co-author for my political group, commend this resolution to the House.
Als mede-auteur namens mijn fractie beveel ik deze resolutie aan het Parlement aan.
EnglishQuestion No 12 has been withdrawn by its author and will therefore not be taken.
- Vraag nr. 12 is ingetrokken door de auteur en wordt daarom niet behandeld.
EnglishAs the author is not present, Question No 54, by Mr Obiols i Germà, lapses.
Daar de vraagsteller afwezig is, vervalt vraag nr. 54 van Raimon Obiols i Germà.
EnglishMr President, I am deputising for Mr Mauro, the author of the resolution.
Mijnheer de Voorzitter, ik vervang college Mauro, de auteur van deze resolutie.
EnglishAs the author is not present, Question No 18 will be answered in writing.
Daar de vraagsteller afwezig is, zal vraag nr. 18 schriftelijk worden beantwoord.
EnglishSo they sent us this screen shot with the author in the Microsoft Word ID. ~~~ Yeah.
Toen stuurde ze ons een schermafdruk met de auteur in het Microsoft Word ID.
EnglishAll forms of carcass are, as recommended by the author, authorized for support.
Zoals mevrouw Hardstaff aanbeveelt, komen alle karkastypes in aanmerking.
EnglishI shall now call upon the author of the oral questions, Mr Morán López, to speak.
Het woord is aan de heer Morán López, indiener van de mondelinge vragen.
EnglishAs the author is not present, Question No 8 by Mr Van den Bos lapses.
Daar de vraagsteller niet aanwezig is vervalt vraag nr. 8 van de heer van den Bos.
EnglishAs co-author of the draft resolution, I ask you to vote in support of it.
Als medeauteur van deze ontwerpresolutie vraag ik u om uw steun hiervoor.
EnglishAs the author of the question is not present, Question No 10 lapses.
- Vraag nr. 10 komt te vervallen, aangezien de indienster van de vraag afwezig is.
EnglishHas the author ever tried to enter public office in Morocco for example?
Mevrouw Ludford, hebt u al eens geprobeerd bijvoorbeeld in Marokko ambtenaar te worden?
EnglishAs the author is not present, Question No 47, by Herman Vermeer, lapses.
Daar de vraagsteller afwezig is, vervalt vraag nr. 47 van Herman Vermeer.
EnglishI call on the author of this question, Mr Rocard, to introduce the subject.
Ik zou de vragensteller, de heer Rocard, willen verzoeken een nadere toelichting te geven.
EnglishI will make a note of the comments made by the author of this supplementary question.
Ik neem nota van uw opmerkingen in verband met deze aanvullende vraag.
EnglishUltimately, however, this Commission was the author of its own demise.
Maar in laatste instantie heeft de Commissie haar eigen ondergang bezegeld.
EnglishThe author of the report, however, does not give any evidence to support this.
De auteur van dit rapport staaft dit echter met geen enkel bewijs.
EnglishThe second thing I want to do is introduce my co-author and dear friend and co-teacher.
Het tweede dat ik wil doen is mijn mede-auteur, goede vriend en mede-leraar introduceren.
EnglishThat, I believe is the intention of the author of the amendment.
Ik dacht trouwens dat dit ook de bedoeling was van de auteur van dit amendement.
English(Laughter) Everybody in house loved it, and so off it goes to the author.
(Gelach) Iedereen in huis was er dol op, dus ging het richting auteur.