"auspicious" in het Nederlands

EN

"auspicious" - vertaling Nederlands

NL
EN

auspicious {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
They also practiced a clown act when the future of furniture was not nearly as auspicious as it turned out to be.
Zij hadden daarnaast ook een clownsact, toen de toekomst van meubilair nog lang niet zo veelbelovend was als ze uiteindelijk bleek te zijn.

Voorbeeldzinnen voor "auspicious" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe forecasts for growth in the area as a whole are extremely auspicious.
De groeivooruitzichten voor heel het gebied zijn absoluut gunstig.
EnglishSo the signs and signals in advance of Florence were not auspicious.
De voortekenen waren voor Florence dus ongunstig.
EnglishThank you very much, Commissioner, on this auspicious evening for German – or possibly Italian – football.
--Hartelijk dank, commissaris, op deze veelbelovende avond voor het Duitse - - misschien wel Italiaanse - - voetbal.
EnglishOnly if the problem of people with disabilities becomes a common problem will it have an auspicious outcome.
Alleen als het probleem van de gehandicapten eenieders probleem wordt, zal een goede oplossing kunnen worden gevonden.
EnglishI envy him the auspicious moment at which he is presenting his important report on citizenship of the Union.
Ik benijd hem vanwege het gunstige tijdstip waarop hij zijn belangrijke verslag over het burgerschap van de Unie kan voorleggen.
EnglishAnd although, in the end, we have corrected the statement of 7 March, I must say that it did not have the most auspicious start.
Ofschoon wij de verklaring van 7 maart uiteindelijk hebben gecorrigeerd, beloofde zij aanvankelijk niet veel goeds.
EnglishThe very positive outcome of the referendum in Malta is an auspicious sign and an incentive to even greater efforts.
Het zeer positieve resultaat van het referendum in Malta is een gunstig teken en het vormt een stimulans voor nog grotere inspanningen.
EnglishThey also practiced a clown act when the future of furniture was not nearly as auspicious as it turned out to be.
Zij hadden daarnaast ook een clownsact, toen de toekomst van meubilair nog lang niet zo veelbelovend was als ze uiteindelijk bleek te zijn.
EnglishThis year’ s report, however – in contrast to all its predecessors during this legislative period – has not been born under an auspicious star.
Het verslag van dit jaar laat in tegenstelling tot alle vorige verslagen in deze legislatuurperiode echter veel te wensen over.
EnglishAs in Monterrey, the World Food Summit has now also roundly failed to realise the auspicious objectives that its initial agenda led us to expect.
Net als de Top in Monterrey heeft deze Wereldvoedseltop de op de ambitieuze ontwerpagenda gebaseerde verwachtingen niet waargemaakt.
EnglishSo I would advocate that, in terms of our position here in Europe, we need to ensure that our industries move forward in a way auspicious to achieving the potential that they undoubtedly possess.
Ik pleit er dus voor dat we er alles aan doen om ons eigen Europese bedrijfsleven in staat te stellen zijn ongetwijfeld grote potentieel te verwezenlijken.
EnglishWe will do everything in our power to ensure that the visit is a success and that it confirms what we already see as auspicious signs of an improving relationship.
We zullen alles doen dat in ons vermogen ligt, om te bewerkstelligen dat dit bezoek een succes wordt en dat het bevestigt wat we nu al zien als veelbelovende tekenen van een verbeterende relatie.
EnglishWe are looking forward to the necessary progress being achieved by the deadlines set, so that we can safeguard a positive and auspicious future for relations between the Union and Turkey.
Wij wachten nu op de noodzakelijke vooruitgang binnen de gestelde termijnen, opdat we voor de betrekkingen tussen de Unie en Turkije een positieve en hoopvolle toekomst kunnen garanderen.

Synoniemen (Engels) voor "auspiciousness":

auspiciousness