"auditor" in het Nederlands

EN

"auditor" - vertaling Nederlands

NL

"interne auditor" - vertaling Engels

volume_up
interne auditor {de}
EN

auditor {zelfstandig naamwoord}

volume_up
NL

interne auditor {de}

volume_up
interne auditor
Het volstaat niet op te merken dat er een interne auditor moet worden benoemd.
It is not enough to state that an internal auditor must be appointed.
De interne auditor heeft drie dingen gezegd.
The internal auditor said three things.
Moet de interne auditor niet ook via zijn verslagen in nauw contact staan met de interne auditdienst?
Should the internal auditor, through his reports, also be in close contact with the internal audit service?

Voorbeeldzinnen voor "auditor" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAs you know, we also had to prepare an auditor's certificate for the whole budget.
Zoals u weet, moeten wij ook een verklaring voor de gehele begroting voorleggen.
EnglishThe next item is the presentation of the Court of Auditor's annual report for 1999.
Aan de orde is de indiening van het jaarverslag van de Rekenkamer voor het jaar 1999.
EnglishIt is not enough to state that an internal auditor must be appointed.
Het volstaat niet op te merken dat er een interne auditor moet worden benoemd.
EnglishLet me just say a few words on the question of limiting auditor liability.
Laat ik nu even kort ingaan op de beperking van de aansprakelijkheid van de accountant.
EnglishAt the time there was an explicit reference to the Court of Auditor's report.
Er is destijds expliciet verwezen naar het verslag van de Rekenkamer.
EnglishThere must be respect for the institutional role of the Internal Auditor.
De institutionele rol van de intern controleur moet worden gerespecteerd.
EnglishWhy was the position of internal auditor only inadequately filled for such a long time?
Waarom was de post van de interne controleur zo lang onvoldoende bezet?
EnglishThe internal auditor must have sufficient assistance to do his job adequately.
De interne auditeur dient voldoende assistentie te hebben om zijn functie adequaat uit te voeren.
EnglishThe Court of Auditor's constant refrain is that they do not have sufficient staff to analyse this.
De Rekenkamer zegt steeds dat ze niet voldoende personeel heeft om dat te analyseren.
EnglishAfter that meeting, the internal auditor produced the final report and presented it to Cocobu.
Na mijn optreden heeft de dienst Interne Audit zijn verslag voltooid en voorgelegd aan de Cocobu.
EnglishWe would also like to see the auditor's role strengthened.
Ook willen wij dat de rol van de milieuverificateur wordt versterkt.
EnglishWhat is important in this connection is that an internal auditor is to be appointed as soon as possible.
Het is daarom belangrijk dat zo spoedig mogelijk een interne financieel adviseur wordt benoemd.
EnglishMoreover, the internal auditor has not completed any of his investigations since he was appointed in 2003.
Voorts heeft de interne controleur geen enkel onderzoek afgerond sinds zijn benoeming in 2003.
EnglishThis time, the auditor's certificate is part of our report, as Volume II.
Deze keer vormt die deel 2 van ons jaarverslag.
EnglishThose who use auditor's reports have to be able to rely on the auditor being independent.
Degenen die gebruik maken van accountantsrapporten, moeten erop kunnen vertrouwen dat de accountant onafhankelijk is.
EnglishShould the internal auditor, through his reports, also be in close contact with the internal audit service?
Moet de interne auditor niet ook via zijn verslagen in nauw contact staan met de interne auditdienst?
EnglishWe are submitting the third auditor's certificate this year.
EnglishBoth the internal memo from the auditor and the modernisation plans show that her criticism really holds water.
De interne memo van de auditor én de moderniseringsplannen tonen aan dat haar kritiek wel degelijk hout snijdt.
EnglishBut mistakes have been made and the audit was organised as politely as when an auditor visits a company.
Er zijn echter fouten gemaakt en de controle daarop vond op heel hoffelijke wijze plaats, zoals door een externe accountant.
EnglishI agree that users of auditor's reports should be closely connected with the work of the technical sub-committee.
Ik vind ook dat het technisch subcomité bij zijn werk nauw contact moet hebben met gebruikers van accountantsrapporten.

Synoniemen (Engels) voor "auditor":

auditor