"audiovisual" in het Nederlands

EN

"audiovisual" - vertaling Nederlands

EN

audiovisual {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
audiovisual (ook: audio-visual, AV)
Employment policy, audiovisual policy, the list is endless.
Werkgelegenheidsbeleid, audiovisueel beleid, ik zou er nog meer kunnen noemen.
We also want rights for those who have created audiovisual works.
Wij willen dat ook de scheppers van audiovisueel werk rechten krijgen.
Community audiovisual policy in the digital age
Audiovisueel beleid van de Gemeenschap in het digitale tijdperk

Voorbeeldzinnen voor "audiovisual" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe know that audiovisual programming is not easy inside the European Union.
Wij beseffen echter terdege dat audiovisuele planning geen gemakkelijke zaak is.
EnglishThe audiovisual sector cannot be treated as an ordinary commercial product.
De audiovisuele sector kan niet als een gewoon handelsprodukt worden beschouwd.
EnglishThe European audiovisual sector alone directly employs more than 1 million people.
De Europese audiovisuele sector alleen al biedt werk aan meer dan een miljoen mensen.
EnglishThe new line concerns the preparatory measures of the audiovisual sector.
De nieuwe lijn betreft de voorbereidende maatregelen van de audiovisuele sector.
EnglishShe notes that the audiovisual media have an edge over the written press.
Zij constateert een voorsprong van de audiovisuele media op de schrijvende pers.
EnglishAmerica only accepts 3 % of audio-visual material from outside of non-US content.
Amerika aanvaardt slechts 3 % audiovisueel materiaal van buitenaf met een niet VS-inhoud.
EnglishThe audiovisual media continue to be the exclusive domain of the Member States.
De audiovisuele sector is een exclusieve bevoegdheid van de lidstaten.
EnglishWe urgently need to have audiovisual works distributed in every country in Europe.
Het wordt hoog tijd dat audiovisuele producten in alle landen van Europa kunnen circuleren.
EnglishThe Commission is at present elaborating a green paper on the new audiovisual media.
De Commissie stelt op het ogenblik een Groenboek samen over de nieuwe audiovisuele media.
Englishartistic and literary creation, including in the audiovisual sector.
scheppend werk op artistiek en literair gebied, mede in de audiovisuele sector.
EnglishThe audiovisual sector is one of the most global of cultural sectors.
De audiovisuele sector is een van de meest internationale culturele sectoren.
EnglishThe first is the importance of the audiovisual sector in promoting sport.
Het eerste aspect is het belang van de audiovisuele sector ter bevordering van de sport.
EnglishIs cultural exception really sufficient if we only exclude the audiovisual sector?
Beschermen wij de cultuur op afdoende wijze door alleen de audiovisuele sector uit te sluiten?
EnglishI have one last word to say on the issue of European culture and audiovisual production.
Tenslotte wil ik het nog even over de Europese cultuur en de audiovisuele sector hebben.
EnglishThat is, at least, the aim behind establishing this European audiovisual area.
Dat is althans het doel dat met de instelling van een Europese audiovisuele ruimte wordt beoogd.
EnglishThe audiovisual sector basically faces the task of having to develop in two main fields.
De audiovisuele sector staat in principe voor twee belangrijke taken.
EnglishThe success of audio-visual production is an important part of the European strategy.
Het succes van de audiovisuele productie is een belangrijk onderdeel van de Europese strategie.
EnglishAnother point concerns audio-visual production and cultural production.
Een ander vraagstuk betreft de audiovisuele en culturele producties.
EnglishWe will not be proposing liberalisation of audiovisual services.
Wij zullen overigens ook geen liberalisering van de audiovisuele diensten voorstellen.
EnglishA considerable number of these are in the audiovisual sector.
Daarvan neemt de audiovisuele sector een aanzienlijk deel voor haar rekening.

Synoniemen (Engels) voor "audiovisual":

audiovisual