EN

auction {zelfstandig naamwoord}

volume_up
auction (ook: colliery, mine, quarry)
I do not believe that auctions and burden sharing ceilings by country are appropriate in this connection.
Veilingen en een lastingverdeling via per land vastgestelde plafonds zijn naar mijn mening in dit verband niet geschikt.
I and my fellow British Labour MEPs do not support any amendments critical of the auction system for allocating radio spectrum.
Mijn collega's in de Britse Labourdelegatie en ik staan niet achter amendementen waarin kritiek wordt geuit op het veilingsysteem voor de toewijzing van radiofrequenties.
Mr President, I try to adopt a practical approach to this issue because I have one of the biggest art auction houses outside of London in my constituency.
Mijnheer de Voorzitter, ik probeer deze kwestie praktisch te benaderen omdat een van de grootste kunstveilingen buiten Londen zich in mijn kiesdistrict bevindt.
The auction of radio frequencies, however, is promoting developments in the opposite direction.
De veiling van radiofrequenties is daarentegen een tegenovergestelde ontwikkeling.
And so the auction that followed literally had people saying, "Bang!
En dus tijdens de veiling waren er mensen die letterlijk zeiden: "Wow!
We must not make it even more complicated by adding an auction for 5 % on top.
We moeten het niet nog ingewikkelder maken door er voor 5% ook nog eens een veiling bovenop te gooien.
It is not that this limits the budgetary powers of Parliament, but that it turns the whole procedure into a mere Dutch auction.
Niet dat daardoor de begrotingsbevoegdheden van het Parlement worden beknot, maar de hele begrotingsprocedure wordt zo wel tot niet meer dan een veiling bij afslag.
We should all learn from each other that getting engaged in this kind of Dutch auction is not the way forward in terms of job creation.
We zouden lering moeten trekken uit onze wederzijdse ervaringen en beseffen dat we op basis van veiling bij afslag geen fatsoenlijk werkgelegenheidsbeleid kunnen creëren.
We support the modernisation proposed by the Commission, for example with regard to the introduction of electronic auctions and the electronic submission of tenders.
Wij ondersteunen de door de Commissie voorgestelde modernisering bijvoorbeeld wat betreft de invoering van een veiling bij afslag en elektronische inschrijving.
auction
NL

auction bridge {de}

volume_up
auction bridge (ook: contract bridge)

Voorbeeldzinnen voor "auction" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishJust in time, a set of economists got there and said, "Why not try an auction?
Net op tijd kwam er een groep economen zeggen: "Waarom probeer je geen veiling?
EnglishThe auction of radio frequencies, however, is promoting developments in the opposite direction.
De veiling van radiofrequenties is daarentegen een tegenovergestelde ontwikkeling.
EnglishA man with two wives wants to sell one at auction, nobody thinks twice.
Een man met twee vrouwen wil er een veilen en niemand denkt erover na.
EnglishAnd so the auction that followed literally had people saying, "Bang!
En dus tijdens de veiling waren er mensen die letterlijk zeiden: "Wow!
EnglishWe must not make it even more complicated by adding an auction for 5 % on top.
We moeten het niet nog ingewikkelder maken door er voor 5% ook nog eens een veiling bovenop te gooien.
EnglishWe are already in a Dutch auction: 0.5 %, 0.1 % for Mrs Gebhardt.
En dan begint de missverkiezing: 0,5%, 0,1%, vindt mevrouw Gebhardt.
EnglishWe lost out because we did not adopt a coordinated approach to the UMTS auction.
We zijn minder gegroeid omdat we in Europa de veiling van UMTS-licenties niet gecoördineerd hebben uitgevoerd.
EnglishKennedy and sold for three-quarters of a million dollars at auction.
De golfclubs waren eigendom van John F. ~~~ Kennedy en werden geveild voor 750,:,000 dollar.
EnglishThis is the daily auction at the Tsukiji Fish Market that I photographed a couple years ago.
Dit is de dagelijkse veiling van de Tsukiji vismarkt waarvan ik een aantal jaar geleden foto's heb gemaakt.
EnglishNo one is served by an auction for 5 % and in this way we would also tend to stimulate overallocation.
Met een veiling voor 5% is niemand gediend en daarmee zouden we ook eerder overallocatie stimuleren.
EnglishThis auction policy works against this, as now the charges for telecommunications services are rising.
Het veilingenbeleid is daarmee in strijd, omdat nu de prijzen van de telecommunicatiediensten stijgen.
EnglishA number of Member States, including the Netherlands, are preparing to set up an auction for UMTS.
Een aantal lidstaten, waaronder Nederland, maakt inmiddels aanstalten een veiling voor de UITS op te zetten.
EnglishI would be interested to know how the President-in-Office of the Council views the sale by auction of UMTS licences.
Ik zou willen weten hoe de voorzitter van de Raad de verkoop van UMTS-vergunningen bekijkt.
EnglishThe auction houses are concerned because the maximum amount of EUR 12 500 is no longer to apply.
De grote zorg van de kunstveilingen is vooral het maximumbedrag van 12.500 euro: dat mag niet gehandhaafd worden.
EnglishI also think that it would have been desirable to allocate emission rights using an auction procedure.
Ik denk voorts dat het wenselijk zou zijn geweest de emissierechten volgens een veilingmethode te verdelen.
EnglishThis way, we have at least an element of auction, which fits better with the 'polluter pays ' principle.
Op die manier wordt er toch iets geveild, wat beter overeenkomt met het principe dat de vervuiler betaalt.
EnglishConsequently, it is to be welcomed that the Dutch Government decided last week not to hold an auction.
Het is dan ook een goede zaak dat de Nederlandse regering vorige week besloten heeft af te zien van een veiling.
EnglishI went to a dot-com auction at a Holiday Inn in Palo Alto and I bought 11 G4s with a stroke of a paddle.
Ik ging naar een dot-com-veiling bij een Holiday Inn in Palo Alto en ik kocht in een handomdraai elf G4 computers.
EnglishFinally, I feel that it is important for Parliament to express its disapproval of the auction system.
Tenslotte geloof ik dat het belangrijk is dat het Parlement te kennen geeft dat het ontstemd is over het systeem van de veilingen.
EnglishOne important step could be for the governments of the Member States to be able to sell emissions right to companies at auction.
Een belangrijke stap kan zijn dat de regeringen van de lidstaten emissierechten mogen veilen aan ondernemingen.

Synoniemen (Engels) voor "auction":

auction
auctioneer
auction bridge
English