EN

attributable {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "attributable" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSome 900, 000 jobs have been created directly attributable to the market.
De interne markt heeft rechtstreeks voor 900.000 nieuwe arbeidsplaatsen gezorgd.
EnglishAgain, studies have shown it's directly attributable to the rise of due process.
Nogmaals, onderzoeken tonen aan dat het een direct gevolg is van de toename aan procedures.
EnglishThe crisis is, of course, attributable not only to misguided monetary policy.
Is er daarom echter sprake van minder werkloosheid en meer groei?
EnglishIt is true that there have not yet been any deaths attributable to SARS on our European Continent.
Het is waar, op ons Europees continent zijn er nog geen doden te betreuren door SARS.
EnglishGreenhouse gas emissions are mainly attributable to road transport.
De uitstoot van broeikasgassen is vooral te wijten aan het wegvervoer.
EnglishSo in this case the delay is not attributable to Parliament, but to the Commission.
Dus de vertraging is in dit geval toch echt niet aan het Parlement te wijten maar aan de Europese Commissie.
EnglishThat is certainly attributable to Parliament's efforts.
Dit is zonder twijfel ook te danken aan de inzet van het Parlement.
EnglishCan the Commission say to what this delay is attributable?
Kan de Raad zeggen wat de redenen zijn voor deze vertraging?
EnglishThis is, broadly speaking, attributable to two factors.
Dat succes is grof gezegd aan twee factoren toe te schrijven.
EnglishThe many patients suffering from diseases attributable to genetic defects have waited for long enough.
De vele patiënten met ziekten die te wijten zijn aan genetische afwijkingen, wachten nu al lang genoeg.
EnglishIs this attributable to a lack of professionalism in communicating, or is it a combination of the three?
Heeft dat te maken met een niet-professionele communicatiemethode of is het een combinatie van de drie?
EnglishFor instance, 47 percent in the variation in whether your friends know each other is attributable to your genes.
Bijvoorbeeld, 47 procent in de variatie of je vrienden elkaar kennen is toe te schrijven aan je genen.
EnglishTherefore I propose that we provide a possibility of including private cofinancing in general attributable costs.
Daarom stel ik voor om particuliere medefinanciering van de algemene projectkosten mogelijk te maken.
EnglishIn my opinion, this is mainly attributable to the increased rivalry between France, the United Kingdom and Germany.
De hoofdreden is volgens mij de toegenomen rivaliteit tussen Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.
EnglishUp to 900, 000 new jobs in the European Union are attributable to the functioning of the single European market.
Zo'n 900.000 nieuwe banen in de Europese Unie zijn te danken aan het functioneren van de Europese interne markt.
EnglishMy third and final point is that we are aware that 80 % of all accidents at sea are attributable to human error.
Een derde en laatste punt: we weten dat 80 procent van alle ongelukken op zee te wijten zijn aan menselijk falen.
EnglishIn Germany too, between 1983 and 1992 a third of newly-created jobs were attributable to reduced working time.
Ook in Duitsland is een derde van de nieuwe banen tussen 1983 en 1992 aan de arbeidstijdverkorting toe te schrijven.
EnglishThe failure of the Hague conference was attributable in no small part to the rigidity of the Turkish position.
De mislukking van de Haagse conferentie was voor een niet onbelangrijk deel te wijten aan de starre Turkse opstelling.
EnglishThis is sometimes attributable to indolence, but often to real problems, such as the lack of potential markets.
Soms heeft dat met laksheid te maken, maar vaak ook met reële moeilijkheden, zoals het gebrek aan afzetmogelijkheden.
EnglishIncidentally, a number of not insignificant victories are attributable to the European Socialists.
Afgezien daarvan zijn de Europese socialisten blij met de aanzienlijke vooruitgang die dankzij dit Handvest kan worden verwezenlijkt.

Synoniemen (Engels) voor "attribute":

attribute
attributive
English
attribution
English