"to attract attention" in het Nederlands

EN

"to attract attention" - vertaling Nederlands

EN

to attract attention {werkwoord}

volume_up
to attract attention
volume_up
aandacht trekken {ww.}

Voorbeeldzinnen voor "to attract attention" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe next point to attract our attention relates to pre-accession aid.
Een andere sector waar we vreemde dingen vaststellen is de pretoetredingssteun.
EnglishMr President, the situation in Burma continues to attract the maximum attention on a worldwide scale.
Mijnheer de Voorzitter, de situatie in Birma eist wereldwijd nog steeds alle aandacht op.
EnglishIt's a scream for help; it's meant to attract attention.
Het is een schreeuw om hulp bedoeld om de aandacht te trekken.
EnglishAnd he becomes interested in this dog because it's so pathetic, and it's trying to attract his attention.
En hij raakt geïnteresseerd in deze hond omdat het zo triest is en het zijn aandacht probeert te trekken.
EnglishI believe that we could take up this proposal again, in order to attract the attention of the citizens.
Ik denk dat wij dit voorstel weer nieuw leven moeten inblazen, zodat de burgers weer naar ons gaan luisteren.
EnglishCertain vulnerable parts of the world attract more attention from the international community than others.
Sommige gevarenzones op deze wereld krijgen meer, andere minder aandacht van de internationale gemeenschap.
EnglishIt is predictable that such a large-scale and centralised distribution circuit will attract the attention of fraudsters.
Het is voorspelbaar dat zo'n grootschalig en gecentraliseerd uitdeelcircuit de belangstelling trekt van fraudeurs.
EnglishIt is not always just whales and seals which the public wants protected, and which attract, without doubt, greater attention from them.
Het gaat niet altijd over walvissen en robben die beschermd moeten worden en die ongetwijfeld meer in de belangstelling staan.
EnglishThe Treaty of Amsterdam does not attract much attention, although we are very much aware of it in Parliament because of our legislative work.
Het Verdrag van Amsterdam valt niet erg op, ook al merken wij er in het Parlement wel wat van bij onze wetgevingsarbeid.
EnglishThat is the way to attract more attention to a very important office, and increase its effectiveness in the interests of European democracy.
Op die manier kan dit belangrijke ambt, in het belang van de Europese democratie, meer aandacht krijgen en daardoor doeltreffender worden.
EnglishWe have been trying for years to attract Europe ’ s attention to this problem so that the necessary solutions to it might be found.
We hebben jarenlang geprobeerd de aandacht van Europa te vestigen op dit probleem, zodat er de nodige oplossingen voor zouden kunnen worden gevonden.
EnglishThey may attract the attention of the media, but they help nobody in this Europe in which we share to find their way to better and workable solutions.
Die mogen dan de aandacht trekken van de media, maar zij helpen niemand in dit Europa om betere en werkbare oplossingen te vinden.
EnglishThis amendment did not find favour with fellow Members but I hope it will attract the attention of Mr Bangemann and the Council.
Dit amendement heeft geen genade gevonden in de ogen van mijn collega's, maar ik hoop dat het idee de aandacht van de heer Bangemann en de Raad zal vasthouden.
EnglishYesterday I listened to the reasoning behind this and asked for the floor, but it seems I was unable to attract your attention.
Ik heb de motivering daarvan gisteren gehoord en heb toen onmiddellijk het woord gevraagd, maar u hebt mij klaarblijkelijk niet gezien en ik heb het woord niet gekregen.
EnglishAt the same time, we must note that, even though it is the accidents that attract attention, deliberate emissions are unfortunately the source of the greatest pollution.
Tevens stellen wij vast dat bewuste lozingen helaas nog altijd de grootste bron van vervuiling zijn, hoewel ongelukken de meeste aandacht krijgen.
EnglishIt is extremely important for the European Union to be involved in an event like Expo 2000, which will attract enormous attention from the media and the public.
De deelname van de Europese Unie aan een gebeurtenis die zoveel betekent voor de media en het publiek als de wereldtentoonstelling EXPO 2000 is zeer belangrijk.
EnglishMany people are younger at 70 than others are at 17, who only want to go with the flow and not upset anyone or attract attention.
Sommige mensen zijn met 70 jonger dan andere met 17, dan jongeren die alleen maar met de grote stroom mee willen zwemmen, niemand voor het hoofd willen stoten en vooral ook niet willen opvallen.
EnglishI am sure it is designed to attract the maximum attention, but I do not want that sort of allegation circulating in my constituency unanswered.
Ik weet zeker dat het ontworpen is om zoveel mogelijk aandacht te trekken, maar ik wil niet dat dit soort beweringen in mijn kiesdistrict de ronde doet zonder dat erop gereageerd wordt.
EnglishAlso, the Court of Justice makes a clear distinction between misleading advertising and television advertising designed to attract children's attention.
Tevens maakt het Hof van Justitie een duidelijk onderscheid tussen enerzijds misleidende reclame en anderzijds televisiereclame die bedoeld is om de aandacht van het kind te trekken.
EnglishI should like to assure Members that these proceedings attract a lot of attention in institutions outside this Parliament which are engaged in fighting money laundering.
Ik kan de leden verzekeren dat deze procedure volop in de belangstelling staat in instellingen buiten het Parlement die zich met de bestrijding van witwaspraktijken bezighouden.

Vergelijkbare vertalingen voor "to attract attention" in Nederlands

attention zelfstandig naamwoord
to draw attention werkwoord
to pay attention werkwoord
to give attention werkwoord
centre of attention zelfstandig naamwoord
to call attention werkwoord
thank you for your attention