EN

attitude {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Hence their attitude, for example, to the Uyghurs and to the Tibetans.
Vandaar hun houding, bijvoorbeeld, tegenover de Oeigoeren en de Tibetanen.
The worst feature of this deplorable attitude is its irresponsibility.
Deze laakbare houding getuigt van bijzonder weinig verantwoordelijkheidsbesef.
Did Chirac mean by that the opportunistic attitude of France in Geneva?
Bedoelde Chirac daarmee de opportunistische houding van Frankrijk in Genève?
It is to be feared that the Council's attitude is penny wise, pound foolish.
Te vrezen valt dat de opstelling van de Raad penny wise, but pound foolish is.
I deplore this attitude, because stability must not be confused with stasis.
Die opstelling betreur ik, want we moeten stabiliteit niet verwarren met starheid.
I am also indebted to the Council for its positive attitude in this matter.
Ik zou ook de Raad willen danken voor zijn constructieve opstelling in dit dossier.
We think this attitude on the part of the European Parliament is quite wasteful.
Wij vinden deze instelling van het Europees Parlement ronduit verspillend.
The reason for my critical attitude is that the risks are too great.
De aanleiding tot mijn kritische instelling is dat de risico's te groot zijn.
Without that attitude it will be very difficult to create real progress.
Zonder een dergelijke instelling blijft het uiterst moeilijk om vooruitgang te boeken.
So Attitude: Look, we're all going to get lumps, and we're all going to get bumps.
Attitude: we krijgen allemaal tegenslagen te verwerken, en we gaan allemaal dipjes tegenkomen.
What is decisive, however, is the attitude of the competent Serbian authorities.
Van doorslaggevend belang is evenwel de attitude van de bevoegde Servische autoriteiten.
They are Attitude, Awareness and Authenticity.
Het zijn Attitude, Aandacht en Authenticiteit.
NL

attitude {de}

volume_up
Attitude: we krijgen allemaal tegenslagen te verwerken, en we gaan allemaal dipjes tegenkomen.
So Attitude: Look, we're all going to get lumps, and we're all going to get bumps.
Van doorslaggevend belang is evenwel de attitude van de bevoegde Servische autoriteiten.
What is decisive, however, is the attitude of the competent Serbian authorities.
Het zijn Attitude, Aandacht en Authenticiteit.
They are Attitude, Awareness and Authenticity.

Voorbeeldzinnen voor "attitude" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI think that this mature attitude will also find expression in tomorrow's vote.
Mijns inziens zal dit rijpingsproces weerspiegeld worden in de stemming morgen.
EnglishI therefore find the attitude of these non-EU countries difficult to understand.
Ik vind de houding van deze landen van buiten de EU dan ook moeilijk te begrijpen.
EnglishThey need to change their attitude, not just one article in their constitution.
Zij moeten hun mentaliteit veranderen, en niet slechts een artikel in hun grondwet.
EnglishThe Council’ s frosty attitude is prejudicial to our legitimate budgetary ambitions.
De kille houding van de Raad is in strijd met onze rechtmatige begrotingsdoelen.
EnglishI say that because of what the Council’ s attitude has always been towards this.
Ik zeg dit vanwege de houding die de Commissie hiertegenover altijd heeft aangenomen.
EnglishThe Algerians sum up this abhorrent government attitude in a single word: 'hogra '.
Die verfoeilijke overheidshouding vatten Algerijnen in één woord samen: " hogra ".
EnglishThat is a cavalier attitude towards long-fought and established civil liberties.
Dat is een arrogante houding tegenover de moeizaam verworven vrijheden van de burger.
EnglishWe do not, therefore, have a weak and accommodating attitude towards that country.
Er is dus geen sprake van een slappe en toegeeflijke houding jegens dit land.
EnglishIn the face of such a negative attitude from the Council, we refused to give in.
We hebben echter geweigerd ons neer te leggen bij deze negatieve houding van de Raad.
EnglishThis attitude is not likely to make agreement within the Council any easier.
Deze houding zal het bereiken van een akkoord in de Raad niet vergemakkelijken.
EnglishI think that this quote reflects an authoritative attitude which is quite shocking.
Ik vind dat dit citaat een paternalistische houding weerspiegelt, die stuitend is.
EnglishSuch an attitude would be immoral and ruinous for both Europe and ourselves.
Een dergelijke houding zou immoreel en funest zijn voor zowel Europa als onszelf.
EnglishIf we are to benefit from this we will have to change our attitude towards Russia.
De benutting daarvan vereist een heel andere manier van denken over Rusland.
EnglishThe Iraqi people have had to pay dearly for their leader's unyielding attitude.
Het volk van Irak moet een hoge prijs betalen voor de onbuigzaamheid van zijn leider.
EnglishTheir presentation of the free-thinking attitude to drugs almost makes you doubt.
Hun presentatie van het libertijnse drugsstandpunt doet je bijna twijfelen.
EnglishSuch an attitude hampers the establishment of clear legal provisions in these areas.
Deze houding belemmert de vaststelling van heldere wetgeving op deze gebieden.
EnglishIt is to be feared that the Council's attitude is penny wise, pound foolish.
Te vrezen valt dat de opstelling van de Raad penny wise, but pound foolish is.
EnglishI deplore this attitude, because stability must not be confused with stasis.
Die opstelling betreur ik, want we moeten stabiliteit niet verwarren met starheid.
EnglishThe Council and the Member States are still light years away from this attitude.
De Raad en de lidstaten zijn nog vele lichtjaren van dit besef verwijderd.
EnglishWe think this attitude on the part of the European Parliament is quite wasteful.
Wij vinden deze instelling van het Europees Parlement ronduit verspillend.

Synoniemen (Engels) voor "attitude":

attitude