EN

attestation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. taalkunde
attestation

Voorbeeldzinnen voor "attestation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

English   – Mr President, I have an electronic attestation on my computer to the effect that I am registered.
-- Voorzitter, ik heb een elektronische bevestiging op de computer dat ik ben ingeschreven.
EnglishAn effective control system will require the attestation then also to be introduced for lorry drivers who are based in the EU.
Een effectieve controle vereist dat het attest dan ook wordt ingevoerd voor de binnen de EU woonachtige vrachtrijders.
EnglishThe attestation does not detail the content of those conditions, but merely their application in terms of working conditions.
Het attest zegt daarmee niets over de inhoud van die voorwaarden, maar alleen over de toepassing ervan in de arbeidsvoorwaarden.
EnglishAccording to the Commission proposal, this attestation should be introduced for all drivers who work for Community businesses.
In het voorstel van de Commissie zou dat attest voor alle chauffeurs die voor communautaire ondernemingen werken moeten worden ingevoerd.
EnglishThe introduction of driver attestation is an initial response, and although it goes some way to solving the problem, it is still only a partial solution.
De invoering van het bestuurdersattest is weliswaar een eerste antwoord, maar vormt slechts een deeloplossing.
EnglishMadam President, as you are aware, this report introduces a driver attestation for driving in the European Union.
Mevrouw de Voorzitter, zoals u weet, wordt in dit verslag geopperd om een bestuurdersattest in te voeren voor vrachtwagenchauffeurs binnen de Europese Unie.
EnglishThe proposed solution is the compulsory introduction of a 'uniform driver attestation ' in all the EU Member States.
De oplossing die hij voorstelt behelst het " instellen van een uniform bestuurdersattest ", dat in alle landen van de Europese Unie verplicht zou moeten worden gesteld.
EnglishWe have had to wait for too long for the introduction of a driver's attestation showing the driving licence number and social security number of the person concerned.
Invoering van een bestuurdersattest met rijbewijsnummer en sociaal-fiscaal nummer van de betrokkene heeft te lang op zich laten wachten.
EnglishThat is why the Commission has proposed introducing a uniform driver attestation for all drivers who drive lorries from Community businesses.
Daarom heeft de Commissie het voorstel gedaan om voor alle chauffeurs die op vrachtwagens van communautaire ondernemingen rijden een eenduidig attest in te voeren.
EnglishIn addition, Parliament was of the opinion that the data to be included in the attestation should also comprise the driver's licence number and social security number.
Daarnaast was het Parlement van mening dat de in het attest op te nemen gegevens ook het nummer van het rijbewijs en de sociale zekerheid moesten omvatten.
EnglishSecondly, the rules on a uniform driver attestation, for which Mr van Dam was your rapporteur, and for which the European Parliament gave its approval on 17 January.
Ten tweede de voorschriften inzake een uniform bestuurdersattest, waarvoor de heer Van Dam uw rapporteur was en waaraan het Europees Parlement op 17 januari zijn goedkeuring heeft gehecht.
EnglishThe Van Dam report on the eventual introduction of a uniform attestation for all drivers engaged in road transport within the territory of the Community is a positive step.
Het verslag-Van Dam waarmee beoogd wordt op termijn een uniform attest in te voeren voor bestuurders binnen het goederenvervoer over de weg op Europees grondgebied is een goede zaak.
EnglishIt recognises the issues described and deems the attestation at least to be a constructive element in solving existing distortions of competition in international road transport.
Hij onderkent de beschreven problematiek en acht het attest op zijn minst een constructief element voor de oplossing van de bestaande concurrentieverstoringen in het internationale wegvervoer.

Synoniemen (Engels) voor "attested":

attested