EN

attentively {bijwoord}

volume_up
attentively (ook: intently)
I already know that many honourable Members have studied it attentively.
Ik weet dat veel afgevaardigden deze reeds aandachtig hebben bestudeerd.
Firstly, let me say that I have listened very attentively.
Mag ik allereerst opmerken dat ik zeer aandachtig geluisterd heb.
Mr President, I have listened very attentively to the comments of the Members present.
Mijnheer de Voorzitter, ik heb zeer aandachtig geluisterd naar de opmerkingen van de aanwezige leden.
attentively
I am pleased to see that Mr Schulz reads Italian newspapers attentively.
Tot mijn voldoening zie ik dat de heer Schulz de Italiaanse kranten met aandacht leest.
Nonetheless, I have observed that your intervention has been followed attentively.
Ik heb evenwel kunnen vaststellen dat de afgevaardigden uw betoog met aandacht hebben gevolgd.
I am sorry, but many Members did, however, listen attentively to you.
Het spijt me, maar toch hebben velen uw interventie met aandacht gevolgd.
attentively
attentively

Voorbeeldzinnen voor "attentively" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe international community is discerning and is watching us attentively.
De internationale gemeenschap heeft een scherpe blik en volgt ons aandachtig.
EnglishThe Commission will examine them attentively to see what can be done.
De Commissie zal ze zorgvuldig bestuderen om te zien wat hieraan kan worden gedaan.
EnglishI am pleased to see that Mr Schulz reads Italian newspapers attentively.
Tot mijn voldoening zie ik dat de heer Schulz de Italiaanse kranten met aandacht leest.
EnglishNonetheless, I have observed that your intervention has been followed attentively.
Ik heb evenwel kunnen vaststellen dat de afgevaardigden uw betoog met aandacht hebben gevolgd.
EnglishI already know that many honourable Members have studied it attentively.
Ik weet dat veel afgevaardigden deze reeds aandachtig hebben bestudeerd.
EnglishI am sorry, but many Members did, however, listen attentively to you.
Het spijt me, maar toch hebben velen uw interventie met aandacht gevolgd.
EnglishMr President, on behalf of the Commission, I have listened attentively to all the speakers.
Mijnheer de Voorzitter, namens de Commissie heb ik aandachtig geluisterd naar alle sprekers.
EnglishYou have received these codes and I will listen attentively to your observations.
U heeft ze ontvangen, u kunt er opmerkingen over maken en ik zal daar heel nauwlettend naar luisteren.
EnglishThese investigations are still underway and are being monitored attentively by OLAF.
Dit onderzoek loopt nog en wordt door OLAF van nabij gevolgd.
EnglishThe Council is monitoring the application of the Regulation attentively.
De Raad ziet nauwgezet toe op de toepassing van de Verordening.
EnglishMr President, I have listened very attentively to the comments of the Members present.
Mijnheer de Voorzitter, ik heb zeer aandachtig geluisterd naar de opmerkingen van de aanwezige leden.
EnglishAnd I must thank the House for listening to me attentively at such length!
Ik dank u omdat u zo lang naar mij hebt geluisterd.
EnglishFirstly, let me say that I have listened very attentively.
Mag ik allereerst opmerken dat ik zeer aandachtig geluisterd heb.
EnglishMrs Siimes has listened to you attentively and to your desire for the Council to be present.
Mevrouw Siimes heeft aandachtig geluisterd toen u aangaf prijs te stellen op de aanwezigheid van de Raad.
EnglishDiscussions have now commenced on the status of Kosovo, and we will follow them attentively.
Voor het overige zijn de gesprekken over de status nu van start gegaan en we zullen deze aandachtig volgen.
EnglishOur applause demonstrates how attentively we all listened to you, Commissioner.
Uit het applaus van onze Vergadering blijkt duidelijk dat iedereen u aandachtig heeft gevolgd, mevrouw de commissaris.
EnglishI listened very attentively to yesterday's debate.
Ik heb uiterst geconcentreerd naar het debat van gisteren geluisterd.
EnglishThank you for allowing me to speak here, and I can see that you have listened very attentively to me.
Ik dank u voor het feit dat ik hier heb mogen spreken; ik merk dat u zeer aandachtig naar mij heeft geluisterd.
EnglishI have listened very attentively both to the questions and to the answer given by Commissioner Liikanen.
Ik heb met heel veel aandacht geluisterd zowel naar de vragen als naar het antwoord van commissaris Liikanen.
English. – Mr President, ladies and gentlemen, I have listened to each and every one of you most attentively.
- Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden, ik heb met zeer veel aandacht naar al uw opmerkingen geluisterd.

Synoniemen (Engels) voor "attention":

attention
attentive