EN

attentive {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
I was really very attentive and I tell you this quite simply.
Ik heb echt zeer aandachtig geluisterd en dit wilde ik u gewoonweg zeggen.
So I do assure you that we are extremely attentive to what you have said.
Gelooft u me dan ook, dat wij zeer aandachtig naar u luisteren.
The faces in the audience were very serious and attentive.
De gezichten in het publiek keken serieus en aandachtig.
attentive (ook: kind, obliging)
The Commission will be particularly attentive to any circumvention of the agreement and will raise this issue in the framework of the joint review.
De Commissie zal met name attent zijn op eventuele ontduikingen van de overeenkomst en de zaak in het kader van de gezamenlijke evaluatie aan de orde stellen.
My impression is that the Members of this House are very attentive.
Ik heb de indruk dat de collega's zeer oplettend zijn.

Voorbeeldzinnen voor "attentive" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is also apparent from the amendments that the committees have been attentive to this.
Uit de amendementen blijkt dat de commissies hier ook aandacht aan besteed hebben.
EnglishThe Commission, as well as Parliament, will be particularly attentive to it.
De Commissie zal hier met het Parlement grote aandacht aan schenken.
EnglishBut we must always remain very attentive to the impact of this on exchange rates.
Te allen tijde zullen we alert moeten zijn op de invloed die hiervan uitgaat op de valutakoersen.
EnglishThe employer, however, must be attentive to all risks, regardless of this.
Op de werkgever rust niettemin de plicht hoe dan ook alle beroepsrisico's in aanmerking te nemen.
EnglishSo I do assure you that we are extremely attentive to what you have said.
Gelooft u me dan ook, dat wij zeer aandachtig naar u luisteren.
EnglishI was really very attentive and I tell you this quite simply.
Ik heb echt zeer aandachtig geluisterd en dit wilde ik u gewoonweg zeggen.
EnglishA consequence of this will be that producers become more attentive to consumers ' demands.
Dat zal met zich meebrengen dat de producenten meer zullen gaan letten op de eisen van de klanten.
EnglishCommissioner, on behalf of our sole but very attentive spectator, I thank you very much.
Mijnheer de commissaris, namens onze enige maar oplettende toeschouwer wil ik u bijzonder hartelijk danken.
EnglishMy impression is that the Members of this House are very attentive.
Ik heb de indruk dat de collega's zeer oplettend zijn.
EnglishMy audience was, and this is striking in this day and age, attentive, interested, and also unperturbed.
Mijn gehoor was, en dat valt heden ten dage op, belangstellend, geïnteresseerd en ook nog rustig.
EnglishThe faces in the audience were very serious and attentive.
De gezichten in het publiek keken serieus en aandachtig.
EnglishI hope that the Commission, too, will be attentive to it.
Ik hoop dat ook de Commissie er oren naar zal hebben.
EnglishMr President, I would like to thank the Members for their attentive and authoritative speeches on this issue.
Mijnheer de Voorzitter, ik dank de afgevaardigden voor hun aandacht en pertinente opmerkingen tijdens het debat over dit thema.
EnglishAnd yet our countries do not appear to be the least attentive countries in the world to human rights.
En toch hebben wij niet echt de indruk dat onze landen de hekkensluiters van de wereld zijn waar het om aandacht voor de mensenrechten gaat.
EnglishWe are also very attentive to what has been said about human capital and the priority of human capital.
Daarnaast heeft hetgeen gezegd is over het menselijk kapitaal en de prioriteit van het menselijk kapitaal eveneens onze bijzondere aandacht.
EnglishOver the next few years we will therefore continue to assess progress along these lines under the Commission's attentive gaze.
Daarom zullen wij onze evaluaties de komende jaren in die richting voortzetten, onder het wakend oog van de Commissie.
EnglishThe Committee on Agriculture and Rural Development is very attentive to the demands of the experts and of society.
Onze Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling is zeer gevoelig voor de eisen van de wijnbouwsector en de maatschappij als geheel.
EnglishI take it as read that the Commission will be attentive in this respect and will present a proposal to Parliament in due course.
Ik ga ervan uit dat de Europese Commissie hierop ook alert is en te zijner tijd met een voorstel naar het Parlement zal komen.
EnglishThe Commission is very attentive to the replies that the European Parliament is giving and will give to these different questions of procedure.
De Commissie zal, nu en in de toekomst, goed luisteren naar de voorstellen van het Parlement voor de modaliteiten.
EnglishIn addition, the Council is constantly attentive to the rights of the child wherever issues relating to human rights are dealt with.
Daarenboven besteedt de Raad voortdurend aandacht aan kinderrechten in ieder forum waar mensenrechtenkwesties ter sprake komen.

Synoniemen (Engels) voor "attentive":

attentive
attention