EN

attention {zelfstandig naamwoord}

volume_up
I would like to draw your attention and the attention of fellow Members to a very sad matter.
Ik wil uw aandacht en de aandacht van de collega's vestigen op een zeer spijtige zaak.
Nevertheless, privatisation and restructuring in this sector deserve special attention.
Toch verdienen privatisering en herstructurering in deze sector bijzondere aandacht.
All these must be addressed with the greatest attention and utmost caution.
Al deze aspecten vergen uitzonderlijke aandacht en extreme voorzichtigheid.
In particular, more attention needs to be paid to Articles 41 and 42 of the Charter of Fundamental Rights.
Vooral de artikelen 41 en 42 van het Handvest van Grondrechten zouden beter in acht moeten worden genomen.
It is for these reasons that it seems important to me to draw the attention of this House to this essential aspect.
Daarom acht ik het noodzakelijk dat de aandacht van ons Parlement op dit belangrijke aspect wordt gericht.
We see that many of the requests made by Parliament have been given due attention, making for a healthy compromise.
We hebben geconstateerd dat verscheidene eisen van het Parlement in acht zijn genomen en een goed compromis zal dan ook mogelijk worden.
Attention control, this has now become an aerial pursuit.
Attentie controlepost, het is nu een achtervolging in de lucht geworden.
Attentie, Jullie daar binnen.
And sometimes when I would go and spend time with her, it would be difficult to get her time and attention.
Soms als ik naar haar toeging was het moeilijk om haar tijd en attentie te krijgen.
You accompanied us, Mr Monti, with a great deal of attention and political intelligence, down a road which was nevertheless full of pitfalls.
Geachte commissaris Monti, u heeft ons met veel oplettendheid en politiek inzicht vergezeld op een weg die toch bezaaid was met valkuilen.

Voorbeeldzinnen voor "attention" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis development merits particular attention from us in the European Parliament.
Ik denk dat wij als Europees Parlement daar grote aandacht aan moeten besteden.
EnglishHowever, I wish to draw attention to another item, that of the name of our group.
Ik had echter namens mijn fractie eigenlijk het woord gevraagd over iets anders.
EnglishI hope you will allow me, Madam President, to call your attention to that point.
Sta mij toe, mevrouw de Voorzitter, dat ik daar nogmaals uw aandacht op vestig.
EnglishIt should not escape our attention that the takeover market is primarily British.
Wij moeten niet uit het oog verliezen dat de overnamemarkt voornamelijk Brits is.
EnglishTo conclude, I should like to draw your attention to a debate concerning Germany.
Tot slot zou ik de aandacht willen vestigen op een debat dat Duitsland betreft.
EnglishI was very much involved in it, but then turned my attention to other phenomena.
Ik was er erg bij betrokken maar vestigde mijn aandacht later op andere fenomenen.
EnglishOne point that deserves attention is the existence of two different test methods.
Een punt dat aandacht verdient is het bestaan van twee verschillende testmethoden.
EnglishBut this is the crux of the matter and I wanted to draw everyone's attention to it.
Maar dit is de kern van de zaak en ik wou ieders volle aandacht daarop vestigen.
EnglishThat is an important matter which also merits much attention in this Parliament.
Dat is een belangrijke zaak, die ook veel aandacht in dit Parlement verdient.
EnglishLastly, I drew the ministers ' attention to the question of GMOs and feedstuffs.
Ten slotte heb ik de ministers gewezen op de kwestie van de ggo's en de veevoeders.
EnglishBut I would also like to ask the Member States to pay attention to this problem.
Maar ik zou ook de aandacht willen vragen van de lidstaten voor dit probleem.
EnglishHowever, I should like to raise three points which perhaps merit our attention.
Ik wil het over drie punten hebben waarmee men wellicht rekening zal moeten houden.
EnglishWe would also draw attention to the human side of developments within aviation.
We vragen ook aandacht voor de menselijke kant van ontwikkelingen in de luchtvaart.
EnglishIt is a highly-needed initiative which deserves a lot of attention and support.
Het is een initiatief dat dringend nodig is en het verdient alle aandacht en steun.
EnglishThis of course involves very close attention being paid to the political criteria.
Vanzelfsprekend wordt daarbij veel aandacht besteed aan de politieke criteria.
EnglishWe have followed developments in this sensitive field with considerable attention.
Ontwikkelingen op dit gevoelige terrein hebben wij met heel veel aandacht gevolgd.
EnglishPerhaps you will allow me to draw your attention once more to a few elements.
Misschien dat ik een paar elementen nog eens onder uw aandacht zou mogen brengen.
EnglishThere is one further requirement to which I shall especially draw your attention.
Er is daarnaast nog een vereiste waarop ik uw aandacht met name wil vestigen.
EnglishThe world has focused its attention on Ukraine; the European Union must now do so.
De ogen van de wereld zijn gericht op Oekraïne; de Europese Unie moet nu handelen.
EnglishThe Union can foster these processes by focusing its attention on civil society.
De Unie kan deze processen steunen door veel aandacht te geven aan de civil society.

Synoniemen (Engels) voor "attention":

attention
attentive