"attendant" in het Nederlands

EN

"attendant" - vertaling Nederlands

NL
volume_up
attended {volt.deelw.}
EN

attendant {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "attendant" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Greeks famously called these divine attendant spirits of creativity "daemons."
De Grieken noemden deze behulpzame geesten van creativiteit "demonen".
EnglishBut it was indeed a cocktail party on Thursday afternoon, with all the attendant difficulties.
Dat was inderdaad een cocktail op donderdagmiddag, met alle problemen van dien.
EnglishWe therefore need neither EU law nor an EU coastguard with their attendant bureaucracy.
Wij hebben dus geen behoefte aan EU-recht noch aan een EU-kustwacht met de bijhorende bureaucratie.
EnglishThe Commission is familiar with the whole field of expansion, and with the attendant process.
De Commissie is bekend met het hele terrein van uitbreidingen, met het hele proces dat daarmee verband houdt.
EnglishIndeed, the Annan plan authorised the Turkish invasion of 1974, as well as the attendant war crimes.
Het ' plan-Annan ' wettigt immers de Turkse invasie van 1974 en de oorlogsmisdaden die ermee gepaard gingen.
EnglishThere are a few industrial groups seeking to maximize their profits without incurring any of the attendant risks.
Het gaat om een paar concerns die hun winst willen maximaliseren zonder in het risico te delen.
EnglishTransports of nuclear material will become more common by sea, land and air with all the attendant risks.
Er zal meer nucleair materiaal over zee, over land en door de lucht worden vervoerd, met alle risico's vandien.
EnglishI didn't have to talk to the flight attendant anymore.
Ik hoefde niet meer met een stewardess te praten.
EnglishAt this point I would like to take up some attendant issues.
EnglishAt last there will be an internal market for gas with the attendant market functioning and natural competition.
Eindelijk komt er een interne markt voor gas met de daarbij behorende marktwerking en natuurlijk concurrentie.
EnglishIt must be possible to introduce veterinary inspections at the borders with attendant quarantine arrangements.
Het moet mogelijk zijn veterinaire controles aan de grenzen en daarmee verband houdende quarantaineregels in te voeren.
EnglishThe alternative is a segregated Europe with all the attendant problems of discrimination, social tension and instability.
Het alternatief is een gesegregeerd Europa, met alle discriminatie, sociale onrust en instabiliteit van dien.
EnglishWhat's in its universe of attendant virtues?
EnglishThe attendant system, however, is very different from what one would expect from a civilised and leading industrial nation.
Doch het systeem er omheen is heel anders dan hetgeen je zou verwachten van een geciviliseerd en leidend industrieland.
EnglishThirdly, it has become clear that the transport of livestock over long distances for slaughter has certain attendant difficulties.
In de derde plaats is gebleken dat het vervoer van slachtvee over grote afstanden toch bepaalde risico's inhoudt.
EnglishYeah the attendant, I thught so.
EnglishFatima is a case in point, with all the attendant repercussions as regards development planning and basic amenities.
Dat is het geval in Fátima met alle gevolgen van dien voor de ruimtelijke ordening en hygiënische voorzieningen als afvalverwerking, stromend water en riolering.
EnglishIt is a question first and foremost of reducing labour costs and the attendant social costs, but that leads to a reduction in domestic demand, which is incredibly important.
In dat geval is het primair van belang om de arbeidskosten en de bijbehorende sociale kosten omlaag te brengen.
EnglishI can well imagine the response of a Brussels parking attendant to my view that all the Member States are recognizing each other's parking cards.
Ik kan mij goed het antwoord voorstellen van een Brusselse parkeerwachter op mijn standpunt dat alle lid-staten elkaars parkeerkaarten erkennen.
EnglishThe report lists a host of different measures at EU level, all with attendant costs requiring significant increases in the budget.
Het verslag bevat een lijst uiteenlopende maatregelen op EU-niveau met verregaande uitgaven als gevolg, die aanzienlijke verhogingen van de begroting zullen vergen.