"to attend to" in het Nederlands

EN

"to attend to" - vertaling Nederlands

EN

to attend to {werkwoord}

volume_up
However, we also need to ensure that the President can attend and present his report.
Wij moeten ervoor zorgen dat de president hier aanwezig kan zijn om zijn verslag te presenteren.
Now, we believe, it is important that the Council and the Commission attend to the implementation of the resolutions quickly.
Het is nu naar onze mening belangrijk dat de Raad en de Commissie ervoor zorgen dat de besluiten snel worden uitgevoerd.
In the event of my not being able to be there, depending on my programme, a representative of the Commission will certainly attend.
Als mijn beroepsbezigheden dat evenwel verhinderen, zal ik ervoor zorgen dat een vertegenwoordiger van de Commissie eraan deelneemt.
to attend to (ook: to serve)

Voorbeeldzinnen voor "to attend to" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI was raised in Seoul, Korea, and moved to New York City in 1999 to attend college.
Ik groeide op in Seoul, Korea, en verhuisde in 1999 naar New York om te studeren.
EnglishI consider that the whole Commission should attend until the end of this debate.
Ik vind dat de hele Commissie aanwezig moet zijn tot het eind van dit debat.
EnglishWe had to cancel it, even though you had earlier said that you would attend.
Wij moesten de vergadering annuleren, ook al had u eerder gezegd dat u zou komen.
EnglishI hope the Members who were still on their way here will be able to attend.
Hopelijk kunnen alle afgevaardigden die nog onderweg waren nu wel aanwezig zijn.
EnglishI also regret the fact that the Commissioner responsible could not attend today.
Voorts betreur ik dat de commissaris hier vandaag niet aanwezig kan zijn.
EnglishIt would certainly be right and proper for the Council to attend these debates.
Het zou eigenlijk wel gepast zijn als de Raad ook bij deze debatten aanwezig zou zijn.
EnglishIt is: let us attend first - and also -to the basic and important matters.
Mijn boodschap is: laten wij eerst - en ook - de belangrijke zaken behandelen.
EnglishAs you know, Mr Scarbonchi, the decision in principle to attend has been taken.
Zoals u weet, mijnheer Scarbonchi, is in beginsel besloten de bijeenkomst bij te wonen.
EnglishI had to attend the meeting of the EU-Czech Republic Joint Parliamentary Committee.
Ik moest aan de vergadering van het Gemengd comité EU-Tsjechische Republiek deelnemen.
EnglishI always think it is very important for Commissioners to attend debates.
Ik vind het erg belangrijk dat de commissarissen bij de debatten aanwezig zijn.
EnglishHowever, it is the European taxpayer that must attend to this problem.
Dat is echter een probleem waar de Europese belastingbetaler alert op moet zijn.
EnglishIt is quite usual for senior officials from the Commission to attend dinners.
Het is heel gewoon dat hoge ambtenaren van de Commissie naar diners gaan.
EnglishI didn't attend the first TED back in 1984 but I've been to a lot of them since that time.
Ik was niet bij de eerste TED in 1984 maar sindsdien heb ik er veel bijgewoond.
EnglishSo, why are we not doing something to actually attend that problem on a day to day basis?
Dus waarom doen we niets om dat dat probleem ook echt dagelijks aan te pakken?
EnglishIf you would like to invite me to a committee meeting, I would be happy to attend.
Als u mij wilt uitnodigen op een vergadering van een commissie zal ik die graag bijwonen.
EnglishWe attend all KEDO board meetings and negotiating meetings with North Korea.
We zijn aanwezig op alle bestuursvergaderingen en alle onderhandelingen met Noord-Korea.
EnglishWill MEPs, therefore, be able to attend, as observers, any of these sessions?
Kunnen dus ook leden van het Europees Parlement deze vergaderingen als waarnemer bijwonen?
EnglishI suggest that he be invited in future to attend debates of this nature.
Ik stel voor hem in de toekomst uit te nodigen voor debatten van deze aard.
EnglishWe have sufficient means of finding out when we could attend a debate here.
Wij hebben genoeg middelen om te zien wanneer we hier bij een debat present kunnen zijn.
EnglishOnly between 10 % and 20 % of children, depending on the region, attend school.
Slechts tien tot twintig procent van de kinderen, afhankelijk van de regio, gaat naar school.

Vergelijkbare vertalingen voor "to attend to" in Nederlands

to voorzetsel
owing to voorzetsel
to pay attention to werkwoord