EN

attached {voltooid deelwoord}

volume_up
attached (ook: installed)
Here's a dolphin where the fin's been re-attached.
Hier zie je een dolfijn waarbij de vin opnieuw is aangebracht.

Voorbeeldzinnen voor "attached" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishCertainly, not much importance can be attached, then, to the talk of democracy.
Er kan dan ook weinig waarde worden toegekend aan het gepraat over democratie.
EnglishThere are two reserves attached to the buildings, which are still in the budget.
Aan de gebouwen is ook een dubbele reserve verbonden, die nog op de begroting staat.
EnglishFourthly, the sanctions attached to the 108 % rule are disproportionately high.
Ten vierde zijn de sancties voor het overtreden van de 108%-regel buiten proporties.
EnglishI therefore appreciate the particular importance that must be attached to this issue.
Ik ben me daarom bewust van het belang dat aan deze kwestie moet worden gehecht.
EnglishWe attached a great deal of importance to a new definition of insider information.
Wij hebben veel aandacht geschonken aan een nieuwe definitie van voorkennis.
EnglishNow, I get to the final thing, which is the set of which my name is attached.
Ik kom nu bij het laatste ding, namelijk de verzameling die mijn naam draagt.
EnglishIt should be defined more precisely or a harm test should be attached to it.
Ze moet nader gedefinieerd worden of er moet een schadetoets aan worden toegevoegd.
EnglishIn other words, we believe that priority should be attached to natural disasters.
Met andere woorden, wij zijn van mening dat de prioriteit moet liggen op natuurrampen.
EnglishThis report highlights concerns over the importance attached to cultural heritage.
Dit verslag belicht de zorgen over het belang dat wordt gehecht aan cultureel erfgoed.
EnglishFor those of you that are engineers, there's a capacitor attached to it too.
Voor degenen die ingenieurs zijn, er is ook een condensator aan vastgemaakt.
EnglishThere are nevertheless huge risks attached to opening negotiations with Turkey.
Er zijn echter grote risico's verbonden aan het openen van onderhandelingen met Turkije.
EnglishIt is very easy, therefore, to come here and advocate it, no strings attached.
Het is dus zeer gemakkelijk om het hier vrijblijvend te komen bepleiten.
EnglishMr Romagnoli, you do not belong to a political group; you are a non-attached Member.
Mijnheer Romagnoli, u bent geen lid van een fractie; u bent een niet-ingeschreven lid.
EnglishWe squash music to fit it into our pocket and there is a cost attached to this.
We verpletteren muziek om ze in onze zak te doen passen en daar zijn kosten aan verbonden.
EnglishThat is unacceptable on a continent where importance is attached to welfare.
Dat is niet aanvaardbaar op een continent dat belang hecht aan welvaart.
EnglishMoreover, firm conditions are attached to the aid which is to be provided.
Overigens, aan de te verlenen bijstand zijn stevige voorwaarden verbonden.
EnglishI believe that much value is attached to this approach in many other quarters too.
Ik denk dat men daar ook bij veel andere instanties waarde aan hecht.
EnglishHowever, they cannot prove that there are no major drawbacks attached.
Zij kunnen echter niet bewijzen dat er geen grote nadelen aan verbonden zijn.
EnglishI also welcome the fact that importance has been attached to crossborder problems.
Positief vind ik ook de aandacht voor grensoverschrijdende problemen.
EnglishThis is because there is status and all kinds of other benefits attached to it.
Er zijn namelijk status en allerlei andere voordelen aan verbonden.

Synoniemen (Engels) voor "attached":

attached
attachment