"attach importance to" in het Nederlands

EN

"attach importance to" - vertaling Nederlands

EN

attach importance to {werkwoord} [voorbeeld]

volume_up
attach importance to (ook: attach value to)
volume_up
waarde hechten aan {ww.} [vb.]
As the European Parliament, we also have a particular interest in doing so because we attach importance to transparency.
Omdat wij waarde hechten aan transparantie, moet juist het Europees Parlement zich hier sterk voor maken.

Voorbeeldzinnen voor "attach importance to" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI trust the Commission will also attach importance to this.
Ik vertrouw erop dat de Commissie ook aan deze kwestie belang zal hechten.
EnglishOur citizens attach importance to this, for a variety of reasons.
Onze burgers hechten er belang aan, om heel veel redenen.
EnglishLet us attach importance to the substance rather than to the form.
Laten wij ons richten op de inhoud en niet op de vorm.
EnglishWe will attach importance to developing strong international cooperation - not least with the USA.
Wij willen in dit verband een sterke internationale samenwerking, in het bijzonder met de VS, bevorderen.
EnglishAmong the matters to which we must attach importance are the fight against poverty and better access to education.
Zo moeten wij onder andere aandacht besteden aan armoedebestrijding en een betere toegang tot onderwijs.
EnglishAs the European Parliament, we also have a particular interest in doing so because we attach importance to transparency.
Omdat wij waarde hechten aan transparantie, moet juist het Europees Parlement zich hier sterk voor maken.
EnglishHowever, we attach importance to the conclusion that this report should not automatically be the start of anything.
Wij hechten er evenwel aan te stellen dat dit verslag niet automatisch een bepaalde ontwikkeling mag inluiden.
EnglishWe in the Liberal Group attach importance to the fact that what is at issue here is in-service training and not basic training.
De liberale fractie wijst erop dat het moet gaan om een voortgezette opleiding, niet om een basisopleiding.
EnglishWe also attach importance to flexibility.
EnglishThese are the very cornerstones of the Constitutional Treaty and I am pleased to hear you attach importance to this.
Dat waren nu juist kernonderdelen van het Constitutioneel Verdrag en ik vind het dus fijn te horen dat u daaraan belang hecht.
EnglishThe conclusions from Seville, which make specific reference to these action plans, attach importance to the following measures.
In de conclusies van Sevilla waarin deze actieplannen uitdrukkelijk vermeld zijn, wordt de klemtoon gelegd op de volgende maatregelen.
EnglishAbove all, you have said that you attach importance to further democratisation and transparency and to cooperation with the European Parliament.
U hebt vooral ook gezegd dat verdere democratisering en transparantie voor u belangrijk zijn en de samenwerking met dit Parlement.
EnglishI have high hopes of you and would make a special proposal to which I believe that many European women, and not a few men, will attach importance.
Ik verwacht veel van u en ik wil u ook een voorstel doen dat vele vrouwen in Europa, en niet weinig mannen, na aan het hart ligt.
EnglishAs citizens of democratically governed Member States we are right to attach importance to them; as Europeans we can rightly be proud of them.
Terecht hechten wij als bewoners van democratisch geregeerde lidstaten waarde hieraan, terecht kunnen wij als Europeanen trots hierop zijn.
EnglishThis meeting is a significant milestone on the road to the greater globalization of trade and we attach importance to its successful outcome.
Deze bijeenkomst is een belangrijke mijlpaal op de weg naar de steeds mondialere handel en wij hechten belang aan een positief resultaat ervan.
EnglishWith regard to judicial powers, the Council continues to attach importance to the wide scope of these judicial powers on account of the seriousness of terrorist acts.
Met betrekking tot de rechtsmacht blijft de Raad wegens de bijzondere ernst van terroristische daden belang hechten aan het ruime karakter van die rechtsmacht.
EnglishFourthly, I also agree with other speakers that we must attach importance to strategic development factors: lifelong education and support for small businesses.
Ten vierde onderschrijf ik de woorden van de sprekers die hebben aangedrongen op het belang van de strategische ontwikkelingsfactoren: levenslang leren en ondersteuning van het kleinbedrijf.
EnglishIn my judgment, it is sufficient if we proceed to examine the Turchi report, but because of items 8 and 9, I would really attach importance to us now actually voting on the resolution.
Mijns inziens is het voldoende als we het verslag-Turchi onderzoeken, maar vanwege de punten 8 en 9 vind ik het belangrijk dat we nu daadwerkelijk over de resolutie stemmen.

Vergelijkbare vertalingen voor "attach importance to" in Nederlands

importance zelfstandig naamwoord
to voorzetsel
attach value to werkwoord