EN

to attach [attached|attached] {werkwoord}

volume_up
We attach a transducer, in this case, to the brain, but if it will be a different organ, it will be a different transducer attached to the patient.
We bevestigen een transducer, in dit geval aan de hersenen.
And I say to you, "Your job is to attach the candle to the wall so the wax doesn't drip onto the table."
Ik zeg je: "Jouw taak is om de kaars aan de muur te bevestigen zonder dat het kaarsvet op de tafel druppelt."
And this fiber turns a wire attached to an LED.
Deze vezel doet een draad draaien die aan een LED is bevestigd.
However, we attach importance to the conclusion that this report should not automatically be the start of anything.
Wij hechten er evenwel aan te stellen dat dit verslag niet automatisch een bepaalde ontwikkeling mag inluiden.
The presidency is aware of the sensitivity that some Member States attach to certain products.
Het voorzitterschap is zich bewust van het speciale belang dat sommige lidstaten aan bepaalde producten hechten.
And trying to attach this to things that were themselves attached to certain specific target zones, bacteria that we don't like.
En we probeerden dit vast te maken aan dingen die zelf ook weer hechten aan bepaalde specifieke doelen, bacteriën die we niet aardig vinden.
Secondly, we note that in terms of payment appropriations for the environment, tremendous importance has been attached to water supply and sewage systems, which is not of course a bad thing per se.
Ten tweede hebben wij vastgesteld dat op het gebied van het milieu veel geld is uitgetrokken voor watervoorziening en riolering.
We noticed how much importance is attached there to PHARE as a means of support and assistance for economic factors but also for integration and democratization.
Wij hebben daar onder meer kunnen vaststellen hoe belangrijk PHARE ter plaatse wordt geacht als steun en hulpmiddel voor economische factoren, maar ook voor integratie en democratisering.
A special declaration which was attached to the protocol also expresses clearly and unambiguously that agreements in no way have a prejudicial effect in this regard.
In een aparte verklaring die aan het protocol is gehecht, wordt bovendien ondubbelzinnig vastgesteld dat overeenkomsten op geen enkele manier op dit gebied prejudiciërende werking hebben.
NL

attaché {de}

volume_up
attaché

Voorbeeldzinnen voor "to attach" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe should, therefore, attach particular importance to trade relations with India.
We moeten dan ook bijzondere aandacht schenken aan de handelsbetrekkingen met India.
EnglishAmendment 15 is not necessary because farmers can attach the ear tags themselves.
Amendement 15 is niet noodzakelijk omdat boeren de oormerken zelf kunnen aanbrengen.
EnglishWe have to attach clear health requirements to the goods within the internal market.
We moeten duidelijke gezondheidseisen stellen aan de goederen op de interne markt.
EnglishWe also attach particular importance to joint and collective action to combat AIDS.
We hechten ook bijzonder belang aan de gezamenlijke en solidaire strijd tegen aids.
EnglishDM: And now I'll attach the filter to the drums, so I can control the effect live.
DM: En nu koppel ik de filter aan de drums, zodat ik het effect live kan beïnvloeden.
EnglishAs you know, we also attach great importance to prevention at national level.
Zoals u weet, hechten we ook op nationaal niveau bijzonder veel belang aan preventie.
EnglishWe put names on the board, attach them to guesses, and kids have bought in here.
We plaatsen namen op het bord en koppelen deze aan een gok, en de studenten zijn geboeid.
EnglishAttach the candle to the wall so the wax doesn't drip onto the table.
Maak de kaars aan de muur vast zonder dat het kaarsvet op de tafel druppelt.
EnglishI would therefore ask the Commission to attach the highest importance to this aspect.
Ik wil de Commissie daarom verzoeken aan dit onderwerp terdege aandacht te besteden.
EnglishIf not, we will need to consider the implications we want to attach to this.
Zo niet, dan moeten wij ons beraden over de gevolgen die wij daaraan willen verbinden.
EnglishIt is a question to which both the Commission and Parliament attach great importance.
Aan deze kwestie hechten zowel de Commissie als het Parlement groot belang.
EnglishThis demonstrates the importance which we all now attach to short sea shipping.
Dit toont aan hoe groot het belang is dat wij tegenwoordig allen aan de kustvaart hechten.
EnglishI will conclude by saying that I attach particular importance to the principle of openness.
Tot slot hecht uw rapporteur ook een groot belang aan het openbaarheidsbeginsel.
EnglishI recognise the importance you attach in particular to international agreements.
Ik zie dat u heel veel belang hecht aan de internationale akkoorden.
EnglishI subscribe to the importance that you attach to the subject, as well as to its urgency.
Ik onderschrijf zowel het belang dat u hecht aan dit onderwerp als de urgentie ervan.
EnglishWe are all familiar with the idea that you can attach a sticker to a mailbox.
We kennen allemaal het principe van de brievenbus die van een sticker kan worden voorzien.
EnglishAnd that DNA aptamer will attach specifically to a target that you have selected for it.
En deze DNA-aptamer zal zich specifiek hechten aan het doel dat je ervoor selecteert.
EnglishHence the importance I attach to relations between China and the European Union.
Dat verklaart ook het belang dat ik hecht aan de betrekkingen tussen China en de Europese Unie.
EnglishThe Commission continues to attach great importance to the issue of conflict prevention.
De Commissie blijft groot belang hechten aan de preventie van conflicten.
EnglishSo they attach the audio file at the bottom of the email so you can listen to double-check.
Ze plakken de audiofile onderaan de email, zodat je kunt luisteren om te controleren.

Synoniemen (Engels) voor "attachment":

attachment
attached