"atom" in het Nederlands

EN

"atom" - vertaling Nederlands

NL
NL

"atoom" - vertaling Engels

EN
EN
EN

atom {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. natuurkunde
Not a single atom that is in your body today was there when that event took place.
Geen enkel atoom in je huidige lichaam was daar toen bij.
Now, the explorers of the world of the atom did not intend to invent the transistor.
Ook de onderzoekers van de wereld van het atoom hadden niet de bedoeling de transistor uit te vinden.
The universe is tiny; it's smaller than an atom.
Dat universum is klein, kleiner dan een atoom.
NL

atoom {onzijdig}

volume_up
1. natuurkunde
atoom
Geen enkel atoom in je huidige lichaam was daar toen bij.
Not a single atom that is in your body today was there when that event took place.
Ook de onderzoekers van de wereld van het atoom hadden niet de bedoeling de transistor uit te vinden.
Now, the explorers of the world of the atom did not intend to invent the transistor.
Dat universum is klein, kleiner dan een atoom.
The universe is tiny; it's smaller than an atom.

Voorbeeldzinnen voor "atom" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt would have been much better to have talked about the atom bomb before building it.
Het zou ook beter geweest zijn indien men voor de productie van de atoombom erover gesproken had.
EnglishIf you have the air in this room, you don't notice each individual atom.
In de lucht in deze kamer merk je elk individueel atoom niet op.
EnglishNow, the explorers of the world of the atom did not intend to invent the transistor.
Ook de onderzoekers van de wereld van het atoom hadden niet de bedoeling de transistor uit te vinden.
EnglishNot a single atom that is in your body today was there when that event took place.
Geen enkel atoom in je huidige lichaam was daar toen bij.
EnglishFour atoms of hydrogen, the four points of the tetrahedron, which means the little carbon atom.
Vier atomen waterstof, de vier punten van de tetraëder, en dat is het kleine koolstofatoom.
EnglishIt's four blue zinc atoms bonding with one white hydrogen atom.
Het zijn vier blauwe zinkatomen die binden met één wit waterstofatoom.
EnglishImagine if a team of physicists could stand inside of an atom and watch and hear electrons spin.
Stel je voor dat een team fysici in een atoom kan staan en elektronen ziet en hoort draaien.
EnglishNow, I'm no more anti-cattle than I am anti-atom, but it's all in the way we use these things.
Nu ben ik niet meer tegen de koe dan tegen het atoom, maar het zit vooral in ons gebruik ervan.
EnglishWe're going to actually move even further down as we go from this lattice of atoms to one single hydrogen atom.
We gaan nog weer een stuk verder, van een atoomrooster naar één enkel waterstofatoom.
EnglishIn a certain sense, it's almost as if every atom out there were becoming both a sensor and an actuator.
In zekere zin is het net alsof ieder atoom daar buiten tegelijk een sensor en een actuator wordt.
EnglishIt should not be possible to patent any part of the human body, not one cell, not one atom.
Geen enkel deel van het menselijk lichaam, geen enkele cel, geen enkele molecuul mag voor octrooi in aanmerking komen.
EnglishThat too is enormous progress, because to put it bluntly, it takes more than an atom bomb to wage war.
Ook een enorme vooruitgang, want met een atoombom alleen kun je geen oorlog voeren, om het zo maar eens te zeggen.
EnglishSo basically, the idea of being able to build things bottom up, atom by atom, has made them all into tinkerers.
Het idee dat je dingen van de grond af kunt opbouwen, op atomair niveau, heeft knutselaars van hen gemaakt.
EnglishWhat you're seeing here right now is a superposition of an electron in the lower three orbitals of a hydrogen atom.
Wat je hier ziet is de superpositie van een elektron in de onderste drie orbitalen van een waterstofatoom.
EnglishThe universe is tiny; it's smaller than an atom.
EnglishWhat is the atom mostly made of? he thought.
EnglishIt is also apparent that it thinks more about rocketry and atom bombs than about the production of sufficient food.
Bovendien ziet het er naar uit dat meer aandacht wordt gegeven aan raketten en atoombommen dan aan een toereikende voedselproductie.
EnglishThere was a woodcutter who's about to take his ax and chop a piece of wood, and the whole galaxy is one atom of that ax.
Er was een houthakker die op het punt stond met zijn bijl een stuk hout te hakken. ~~~ De hele Melkweg is één atoom van die bijl.
EnglishAnd then when I would run out of that story, I would imagine that woodcutter's universe is one atom in the ax of another woodcutter.
Toen ik uit dat verhaal liep, stelde ik me dat houthakkersuniversum voor als een atoom in de bijl van een andere houthakker.
EnglishYou have just breathed in a nitrogen atom that passed through the right lung of the third iguanodon to the left of the tall cycad tree.
Zojuist heb je een stikstofatoom ingeademd, dat ooit passeerde door de rechterlong van de derde iguanodon aan de linkerkant van die grote reuzenvaren.

Synoniemen (Engels) voor "atom":

atom
atomic
English
atomism
atomizer